صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu


چارت کلی دروس دانشکده مدیریت، حسابداری و زبان انگلیسی


دکتری تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسی پیوستهکارشناسی ناپیوستهکاردانی
 •    ﭼﺎرت دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ(ورودی 97)  
 •    ﭼﺎرت دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدي در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و روﯾﺪادﻫﺎي ورزﺷﯽ  
 •    چارت آموزشی دکتراي تخصصي مالی - مهندسی مالی  
 •    دكتري صنعتي  
 •   چارت دكتري فناوري  
 •   دکتری تخصصی مدیریت ورزشی - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷﯽ  
 •   دکتری تخصصی مدیریت ورزشی - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ای ورزﺷﯽ  
 •   دکتری حسابداری   
 •    دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي-مديريت ورزشي  
 •   دکتراي تخصصي مديريت دولتي- رفتار سازماني  
 •   دکتراي تخصصي مديريت دولتي-مديريت منابع انساني  
 •   دکتري تخصصي کارآفريني - بخش عمومي  
 •   دکتري تخصصي کارآفريني - بين الملل  
 •   دکتري تخصصي کارآفريني -آموزش عالي  
 •   دکتري تخصصي کارآفريني -توسعه  
 •   دکتري تخصصي کارآفريني -سازماني  
 •   دکتري تخصصي کارآفريني -فناوري  
 •   دکتري تخصصي کارآفريني- کسب و کار  
 •   دکتري تخصصي مديريت بازرگاني- بازاريابي  
 •   دکتري تخصصي مديريت دولتي -تصميم گيري خط مشي گذاري عمومي  
 •   دکتري تخصصي مديريت- مديريت مالي  
 •   دکتري تخصصي - علوم اقتصادي  

کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها