كارت دانشجويي

نظر به اينكه كليه دانشجويان هنگام ورود به دانشگاه بايد كارت دانشجويي خود را به همراه داشته و به انتظامات ارايه نمايند؛ دانشجويان گرامي لازم است به اداره خدمات دانشجويي دانشكده خود مراجعه و با ارايه برگه پرينت ثبت‌نام، اصل كارت دانشجويي خود را دريافت ‌كنند كارت دانشجويي فقط براي يك بار از سوي سازمان مركزي صادر و از طريق ادارات امور دانشجويي در اختيار دانشجو قرار مي‌گيرد و هنگام تسويه نيز قطعاً بايد در پرونده دانشجو قرار گيرد.


تذكرات:

  • درصورت مفقود شدن هر كدام از كارت‌ها (دانشجويي و اعتباري)، دانشجو بايد در اسرع وقت به اداره امور دانشجويي دانشكده خود اطلاع داده تا از سوء استفاده از آن جلوگيري به عمل آيد. در غير اين صورت عواقب آن به عهده دانشجوست و حداقل يك ترم تعليق از سوي كميته انضباطي براي دانشجو در نظر گرفته خواهد شد.

  • در صورت مفقود شدن كارت‌ها، به منظور صدور المثني دانشجو بايد براي هر كارت مبلغ پنجاه هزار ريال جريمه بپردازد.

  • كارت دانشجويي داراي يك شماره يا كد 8 رقمي است كه كد شناسايي دانشجو محسوب مي‌شود. دانشجو بايد اين شماره را در طي مدت تحصيل به خاطر داشته و يا در جاي مناسب ثبت كند.