كارت اعتباري

اين كارت در راستاي مكانيزه نمودن اقدامات مالي دانشجويان مورد استفاده بوده و پرداخت‌هاي مختلف و نيز پيگيري و اطلاعات آموزشي توسط اين كارت انجام مي‌شود. مسئووليت و نگهداري و استفاده از كارت به عهده دانشجوست. بنابراين مي‌بايست در حفظ آن كوشا باشند. لازم به ذكر است خريد و دريافت غذاي دانشجويي فقط از طريق كارت اعتباري امكان‌‌پذير مي‌باشد.


تذكرات:

  • درصورت مفقود شدن هر كدام از كارت‌ها (دانشجويي و اعتباري)، دانشجو بايد در اسرع وقت به اداره امور دانشجويي دانشكده خود اطلاع داده تا از سوء استفاده از آن جلوگيري به عمل آيد. در غير اين صورت عواقب آن به عهده دانشجوست و حداقل يك ترم تعليق از سوي كميته انضباطي براي دانشجو در نظر گرفته خواهد شد.

  • در صورت مفقود شدن كارت‌ها، به منظور صدور المثني دانشجو بايد براي هر كارت مبلغ پنجاه هزار ريال جريمه بپردازد.

  • كارت دانشجويي داراي يك شماره يا كد 8 رقمي است كه كد شناسايي دانشجو محسوب مي‌شود. دانشجو بايد اين شماره را در طي مدت تحصيل به خاطر داشته و يا در جاي مناسب ثبت كند.