اهداف و برنامه ها

اهداف معاونت :
اين معاونت در راستاي سياستهاي رياست عاليه دانشگاه و با هدف گسترش فضاهاي آموزشي ، پژوهشي و رفاهي ، براي فراهم آمدن شرايط مطلوب ، براي تحصيل دانشجويان مختلف ، فعاليتهاي عمراني خود را برنامه ريزي و اجرا مي نمايد. با اين نگرش اهم اهداف را مي توان به صورت ذيل طبقه بندي نمود :
- برنامه ريزي به منظور ايجاد فضاهاي لازم ، شامل ساختمانهاي آموزشي ، اداري ، رفاهي و ساير ساختمانهاي مورد نياز
- نگهداري و بهره برداري بهينه از ساختمانهاي موجود دانشگاه
- ايجاد مجتمع هاي دانشگاهي و تجميع پراکنده با اولويت استفاده از اين مکانها
- دستيابي به استانداردهاي ملي در زمينه فضاهاي آموزشي ، اداري ، رفاهي و غيره

سياستهاي معاونت :
1) افزايش ضريب ايمني و آسايش بهره برداران از ساختمانهاي جديد دانشگاهي
2) توجه بيشتر به زيباسازي محيط همراه با محوطه سازي فضاهاي دانشگاهي
3) اداره امور عمراني با حداکثر کارآيي و حداقل نيروي انساني
4) احداث بنا با حداقل قيمت و حداکثر سرعت و با کيفيت مطلوب

پروژه هاي در دست احداث  :


رديف عنوان پروژه مساحت پروژه ( متر مربع ) تعداد طبقات درصد پيشرفت
1 پارک فن آوري دانشگاه 16841 3 طبقه 90%
2 دانشکده کارداني 24931 5 طبقه 10%
3 مجتمع کارگاهي 2332 3 طبقه 25%
4 اجراي خيابانها و آسفالت رينگ شمال غربي و جنوب

غربي محوطه دانشگاه ( مجموعه 20 هکتاري )

7108 ---- 5%
5 محوطه سازي پارک فناوري ( در مجموعه 7 هکتاري ) 22515 ---- 40%

پروژه هاي آماده اجرا :


رديف عنوان پروژه مساحت پروژه ( متر مربع ) تعداد طبقات
1 ساختمان اداري 19000 8 طبقه
2 استاد سرا 3159 8 طبقه
3 کتابخانه مرکزي دانشگاه 14000 3 طبقه
4 ساختمان برج پارک فن آوري 5070 8 طبقه
5 مجتمع فرهنگي و تالار دانشگاه 20000 4 طبقه
6 پارکينگ طبقاتي 25000 3طبقه