برنامه آينده اداره تغذيه

سلف سرويس دانشگاه در نظر دارد در آينده چند نوع غذا را به طور همزمان با توجه به ذائقه و سليقه استفاده‌كنندگان طبخ و سرويس‌دهي نمايد.

برنامه‌هاي آينده امور خوابگاه‌ها

دانشگاه در حال احداث خوابگاهي با امكانات ويژه جهت رفاه بيشتر دانشجويان است.