پروژه هاي به بهره برداري رسيده

رديف نام پروژه تعداد طبقات مساحت پروژه ( متر مربع )
1 دانشکده فني و حرفه اي 4 طبقه 10514
2 کارگاه ها و سلف سرويس دانشکده فني و حرفه اي 2 طبقه 1905
3 دانشکده عمران و معماري 4 طبقه 4158
4 سالن ورزشي 3 طبقه 7381
5 سلف سرويس مرکزي 4/5 طبقه 10693
6 دانشکده برق و رايانه و فناوري اطلاعات 4 طبقه 9686
7 بوفه هاي دانشجويي و انتشارات 1 طبقه 829
8 سردربهاي شرقي و شمالي 1 طبقه 262
9 خوابگاه دانشجويي دختران * لاله * 5 طبقه 18500
10 دانشکده مهندسي صنايع و مکانيک 4 طبقه 10843
11 دانشکده مديريت و حسابداري 6طبقه 9293
12 خوابگاه دانشجويي دختران * نرگس * 4 طبقه 13641
13 مسجد حضرت رضا ( ع ) 2 طبقه 3800
14 مجتمع تجاري و رفاهي خوابگاه 2 طبقه 2906
15 بوفه ( Fast Food ) 1 طبقه 495
16 ساختمان نقليه 1 طبقه 165
17 سالن جديد دانشکده برق و رايانه 2 طبقه 828
18 ساختمان آزمايشگاه 3 طبقه 16945
19 موتورخانه مشترک آزمايشگاه و سوله ورزشي 1 طبقه 840
20 بانک ملت 1 طبقه 300
21 فاز يک سالن هاي ورزشي چند منظور 2 طبقه 4000
22 سالن هاي ورزشي فاز دوم ( استخرهاي برادارن و خواهران ) 2 طبقه 3700
23 احداث ايستگاه اتوبوس در ضلع غرب ساختمان بانک ------ 470
24 احداث گيت ورودي در ضلع شرقي خوابگاه نرگس 1 طبقه 38
25 نصب تجهيزات ورزشي در زمينهاي ورزشي رو باز ------ 200

جمع کل

  128734

رديف نام پروژه مساحت پروژه ( متر مربع )
1 اجراي مخزن زميني آب شرب دانشگاه 1600
2 اجراي مخزن هوايي آب شرب دانشگاه 160
جمع کل 1760

رديف نام پروژه مساحت پروژه ( متر مربع )
1 محوطه سازي و فضاي سبز دانشکده هاي عمران ، معماري و مديريت 4500
2 محوطه سازي و فضاي سبز سالن ورزشي و ساختمان معاونت دانشجويي 2625
3 محوطه سازي و فضاي سبز خوابگاه دانشجويي لاله 13756
4 بوستان مطالعه 5000
5 ( بوستان دانش ) و آمفي تئاتر رو باز 7500
6 محوطه سازي و فضاي سبز خوابگاه دانشجويي نرگس 6595
7 محوطه سازي و فضاي سبز مجتمع تجاري و رفاهي خوابگاهي 12509
8 محوطه سازي و فضاي سبز بوفه ( Fast Food ) 1767
9 محوطه سازي و فضاي سبز بانک 3318
10 محوطه سازي و فضاي سبز ضلع شرقي دانشگاه 5285
11 محوطه سازي و فضاي سبز زمين هاي روباز ورزشي 9413
12 محوطه سازي و فضاي سبز دانشکده صنايع و مکانيک 4562
13 محوطه سازي و فضاي سبز دانشکده برق و رايانه 5368
14 محوطه سازي و فضاي سبز مسجد 3969
15 محوطه سازي و فضاي سبز سلف سرويس و کتابخانه 4039
16 محوطه سازي و فضاي سبز سالن هاي ورزشي فاز يک 1500
17 محوطه سازي و فضاي سبز سالن هاي ورزشي فاز دو 1500
18 محوطه سازي ساختمان آزمايشگاه مرکزي فاز يک 2500
19 محوطه سازي ساختمان آزمايشگاه مرکزي فاز دو 3400
جمع کل 98206

رديف نام پروژه مساحت پروژه ( متر مربع )
1 اجراي خيابانها و آسفالت 10 هکتاري 19476
2 اجراي خيابانها و آسفالت 20 هکتاري 36137
3 اجراي خيابان و آسفالت کمربندي شمال غربي و جنوب شرقي محوطه 20 هکتاري 7108
جمع کل 62721

رديف نام پروژه مساحت پروژه ( متر مربع )
1 اجراي سيستم تصفيه فاضلاب جهت آبياري فضاي سبز 500

رديف نام پروژه مساحت پروژه ( متر مربع )
1 اجراي شبکه آبرساني ، فضاي سبز و آب شرب دانشگاه 300000
2 اجراي شبکه آتش نشاني دانشگاه 300000
3 اجراي شبکه آبياري قطره اي 31331