صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي معماري - آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - - ايران - سال 1392/06/27
- فوق ليسانس معماري - دانشگاه آزاد اسلامي قزوين - - ايران - سال 1385

   آدرس پست الکترونیک : faalborzi@yahoo.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/alborzi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی خانم دكتر فريبا البرزي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار فعالیت های علمی و اجرائی رساله و پایان نامه
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 بررسي نقش کالبد معماري بر روند ارتقاي خلاقيت کودکانکنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق‌هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلابملیمحدثه صراف، اميرحسين امينيتبريز1399/09/06
2 جستاري پيرامون رابطه ميان ابعاد مکان با حس دلبستگي در فضا‌هاي مسکوني (نمونه موردي: مجتمع مسکوني پرديسان و لاکانشهر در رشت)کنفرانس بين‌المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايرانبین المللیريحانه فرقانايران، تهران1397/09/28
3 بررسي مفهوم سرزندگي در بازارهاي ايراني (نمونه موردي: بازار قزوين)همايش بين‌المللي معماري و شهرسازي جهان اسلام در عصر جهاني شدنبین المللیمريم کريميايران، تبريز1397/08/24
4 بررسي مشخصه‌‌هاي موثر بر اجتماع‌پذيري فضاهاي عمومي به منظور افزايش تعاملات اجتماعيهمايش ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه‌هاملیميترا اميريايران، قزوين1397/07/26
5 بررسي نقش فضاهاي سبز در ايجاد سرزندگي در محيط‌هاي شهري (نمونه موردي: مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوين)همايش ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه‌هاملیمريم کريميايران، قزوين1397/07/26
6 بررسي مفهوم مکان در راستاي باززنده‌سازي حس مکان از منظر پديدارشناسي؛ نمونه موردي: محله تاريخي شاه سليمان اردبيل(شيخ صفي‌الدين اردبيلي)همايش ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه‌هاملیحسين بالاميرزائيايران، قزوين1397/07/26
7 بازشناسي معماري سنتي ايران در بازار قزوين بر پايه نگرش پديدارشناسي در معماري ايرانيهمايش ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه‌هاملیفايزه برقعيايران، قزوين1397/07/26
8 بررسي نقش تعاملات اجتماعي در معماري فضاهاي فرهنگيهمايش ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه‌هاملیعلي‌رضا بزرگ‌زادايران، قزوين1397/07/26
9 بازخواني اصول معماري سنتي بافت بازار قزوين (بر اساس معيارهاي عيني و حس مکان در بافت‌هاي تاريخي)همايش ملي معماري و شهرسازي ايران در گذار آثار و انديشه‌هاملیفايزه برقعيايران، قزوين1397/07/26
10 بررسي پديدارشناسانه مفهوم مکان و تاثير آن بر تداوم هويت تاريخي گذرهاي شهري؛ نمونه موردي خيابان امام قزويناولين کنفرانس بين‌المللي منظر راه‌هاي شهري و برون‌شهري با رويکرد بومي‌سازيبین المللینوشين سخاوت‌‌دوستايران، تهران1396/12/10
11 بررسي ميزان تعلق به فضاي شهري براساس ويژگي‌هاي مکان سوم؛ نمونه موردي مجموعه تاريخي سعدالسلطنه قزوينپنجمين کنفرانس ملي پژوهش‌هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهريملینوشين سخاوت‌دوستايران، تهران1396/10/14
12 بررسي کاربردي عناصر نورگير در معماري بناي شمس‌العماره کاخ گلستانسومين همايش بين‌المللي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سومبین المللیسيدصابر مقدس نيکوايران، تهران1396/06/30
13 بررسي ادراکات حسي مکان در فضاهاي معماري از ديدگاه پديدارشناسي؛ سير تحول پديدارشناسي فضاي معماريچهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي؛ پايداري و تاب‌آوري از آرمان تا واقعيتملیحسين بالاميرزاييايران، قزوين1396/02/30
14 بررسي مولفه‌هاي کيفي طراحي فضاهاي جمعي به منظور ارتقاي پايداري اجتماعيچهارمين کنفرانس ملي معماري و شهرسازي؛ پايداري و تاب‌آوري از آرمان تا واقعيتملیميترا اميريايران، قزوين1396/02/30
15 بررسي مولفه‌هاي محيط‌هاي بوم‌گرا با توجه به گردشگري در محيط طبيعياولين کنفرانس بين‌المللي معماري هدفبین المللیعلي پاسبان ذوقيايران، شيراز1395/09/07
16 بررسي تاثير رنگ بر محيطهاي درماني بيماران سرطانياز پنداره‌ها تا پديده‌ها در معماري و شهرسازيداخلیعليرضا خاتم بلوريايران، قزوين1395/07/03
17 بررسي راهکارهاي طراحي کالبد آموزش خلاق و منعطف در راستاي بسترسازي رشد استعدادهاي کودکانکنفرانس بين‌المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سومبین المللیسيده تينا هاديان‌زادهايران، رشت1395/06/14
18 بررسي فرهنگ و شيوه زندگي در شکل‌گيري فضاي کاروانسراها (نمونه موردي: کاروانسراي سعدالسلطنه قزوين)کنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، معماري و منظر شهريبین المللیياسمين پيمانترکيه، استانبول1395/05/07
19 بررسي ويژگي‌هاي معماري مناسب جهت افزايش کيفيت زندگي ساکنان سراهاي سالمندان (نمونه موردي: آسايشگاه سالمندان صادقيه اصفهان)دومين کنفرانس بين‌المللي انسان، معماري، عمران و شهربین المللینيلوفر موسويايران، تبريز1395/04/31
20 بررسي مولفه‌هاي تاثيرگذار در ايجاد حس مکان در فضاهاي فرهنگيدومين همايش بين‌المللي معماري، عمران و شهرسازي در آغاز هزاره سومبین المللیياسمين پيمانايران، تهران1395/04/21
21 شناخت مولفه‌هاي انسان‌ساخت براي رسيدن به فضايي آسايش‌مدار در محيط کالبدي ارگانيککنفرانس سالانه علمي- تخصصي مهندسي عمران، معماري، شهرسازي و علوم جغرافيا در ايران باستان و معاصرملیعلي پاسبان‌ذوقيايران، تهران1395/03/03
22 ارائه مدل فضاي مسکوني مطلوب بر اساس نيازهاي انسانيکنفرانس سالانه علمي- تخصصي مهندسي عمران، معماري، شهرسازي و علوم جغرافيا در ايران باستان و معاصر ملیزهرا يعقوبلوايران، تهران1395/03/03
23 بررسي ارتباط معماري باغ ايراني با فرهنگ، روابط اجتماعي و روان انساناولين کنفرانس ملي معماري، شهرسازي و مهندسي عمرانملیاکبر رسول‌خانيايران، قم1395/01/31
24 بررسي مولفه‌هاي طراحي کيفي کالبد فضاي آموزش معماري و تاثير آن بر شاخصه‌هاي کيفي آموزش معماري و رضايتمندي از فضاسومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين‏المللي پـژوهش‏هاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهريبین المللیاشکان خبازنوريايران، تهران1394/12/20
25 اصول طراحي فضاهاي آموزشي بر اساس مفاهيم آموزش معماري در راستاي اثر‌گذاري بر کيفيت فضاي معماريکنفرانس بين‌المللي مهندسي و علوم کاربرديبین المللیاشکان خبازنوريامارات، دبي1394/12/20
26 اثرات متقابل فرهنگ اسلامي و هنر معماري بر شکل‌گيري کالبدي مساجد (نمونه موردي: بررسي مسجد جامع و مسجد نبي شهر قزوين)همايش ملي فرهنگ، کالبد و محيط در معماري و شهر اسلاميملیياسمين پيمانايران، قزوين1394/09/28
27 رويکردهاي طراحي مسکن زمينه‌گرا با هدف ارتقاي کيفيت محيط انسان ساخت و هويت مکانکنفرانس بين‌المللي پژوهش در علوم و تکنولوژيبین المللیزهرا يعقوبلومالزي، کوالالامپور1394/09/23
28 تاثير متقابل طراحي محيط آموزشي انعطاف‌پذير بر روند رشد، شيوه يادگيري و شکوفايي خلاقيت کودکانکنفرانس بين‌المللي عمران، معماري و زيرساخت‌هاي‌ شهريبین المللیسيده تينا هاديان‌زادهايران، تبريز1394/05/08
29 زيست توده، گامي به سوي تحقق معماري پايداراولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدارملینيلوفر موسويايران، تهران1393/12/21
30 نمود فرهنگ درگستره محيط و قرارگاه زيستيهمايش ملي معماري و شهرسازي انسان‌گراملیمصطفي نورالدين، سيداحمد باقريايران، قزوين1392/09/09
31 بازانديشي الگوهاي کالبدي و معاني و مفاهيم شکل دهنده فضاهاي خانه ايرانيکنفرانس آرک تئو 2012 ( کنفرانس تئوري معماري )بین المللی ترکيه ، استانبول1391/08/10
32 حضور نور در معماري ايراني ؛ تجلي ارزشها و معاني، بازتابي از هويت ملياولين کنفرانس بين المللي نقش ميراث فرهنگي در شکل گيري هويت ملي بین المللیفرح حبيبايران ، شيراز1391/06/15
33 از خانه ديروز ... تا مسکن امروز ...همايش ملي سازه ، راه ، معماريملی ايران ، چالوس1390/12/3
34 خانه ايراني؛ بازگويي معاني و مفاهيم و نقش آنها در شکل گيري فضاهاي کالبدي خانهاولين همايش ملي مسکن ايرانيملی ايران ، شيراز1390/07/27
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها