صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي کامپيوتر - سخت افزار - آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1380
- فوق ليسانس معماري كامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت - تهران - ايران - سال 1374
- ليسانس سخت افزاركامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت - تهران - ايران - سال 1371
   آدرس پست الکترونیک :
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/eftekhari.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر اميرمسعود افتخاري مقدم   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 بازيابي اشياء با استفاده از توزيع احتمال هتيوگرامکنفرانس بين المللي چندرسانه ايبین المللیمدني-باقرياسپانيا2011
2 رمز نگاري تصاوير رنگي با استفاده از نگاشت آشوبگونسمپوزيوم هوسن محاسباتي براي سيگنال چند رسانه اي و بينائيبین المللیمظلومفرانسه2011
3 تسريع و موازي سازي الگوريتم مونت کارلو با استفاده از پردازنده هاي گرافيکيبيست و دومين کنفرانس مهندسي برق ايرانملینگين سهلورددانشگاه شهيد بهشتي1393/02/30
4 ارائه يک معيار ارزيابي فازي الگوريتم هاي بخش بندي تصوير مبتني بر همبستگيکنفرانس کاربردهاي پردازش سيگنال و تصويربین المللیعسکريمالزي1390/08/25
5 حاشيه نويسي تصوير بر اساس رويکرد درخت تصميم سلسله مراتبيهفتمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانبین المللیفخاريايران1390/08/25
6 ارائه يک رويکرد آستانه گيري چند سطحي با استفاده از الگوريتم کرم شب تاب L'evy هفتمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانملیحسن زاده-وجوديتهران1390/08/25
7 آشکارسازي و تحليل معنايي موقعيت هاي حمله در فوتبال به کمک شبکه بارور بيزي هفتمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانملیعلي پور-اسکوئيتهران1390/08/25
8 ارائه يک سيستم جديد بازيابي تصاوير مبتني بر محتوي با استفاده از گراف فازيهفتمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانملینبي زادهايران1390/08/25
9 بازيابي مفاهيم سطح بالاي ويدئوي فوتبال بر اساس نمايش چند وجهي اطلاعات هفتمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانملیتوسليايران1390/08/25
10 ارائه يک معيار ارزيابي فازي جهت الگوريتم هاي تعاملي بخش بندي تصويرکنفرانس کاربردهاي پردازش سيگنال و تصويربین المللیعسکريمالزي1390/08/25
11 يک رويکرد بخش نبوي تصوير مبتني بر روش ماکزيمم واريانس درون خوشهاي و الگوريتم کرم شب تاب کنفرانس بين المللي محاسبات عصبيبین المللیحسن زاده-وجوديچين1390/05/04
12 کشف مفاهيم معنايي ويدئوي فوتبال مبتني بر رويکرد شبکه بنزينسمپوزيوم بين المللي سيستم هاي هوشمندبین المللیحسينيترکيه1390
13 طبقه بندي کننده خود تطبيقي مبتني بر انتخاب معکوسسمپوزيوم بين المللي سيستم هاي هوشمندبین المللیسيد فخاريترکيه1390
14 کاهش ابعاد داده ها با استفاده از الگوريتم ايمني opt-aiNET بر پايه سيستم هاي ايمني مصنوعيچهاردهمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیتقي زاده-معصوم زادهتهران1389/09/10
15 تکنيک حاشيه نويسي معنايي تصاوير مبتني بر خوشه بندي با معيار شباهت جديد CM و بازخورد مرتبط ترکيبي چهارمين کنفرانس داده کاوه ايرانملیمهران جوانيتهران1389/09/09
16 حاشيه نويسي پايگاه داده تصاوير ماهواره اي مبتني بر طبقه بندي کننده KNN با معيار شباهت CMششمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانملیمهران جوانياصفهان1389/08/03
17 ..بین المللیمريم شهابي لطف آباديهند1389/05/14
18 ارائه يک روش ارزيابي بدون ناظر مبتني بر تابع چگالي احتمالسمپوزيم بين المللي الکترونيک صنعتيبین المللیمرجان عبدچيريايتاليا1389/04/13
19 .4 کنفرانس بين المللي در مورد روند جديد در علوم اطلاعات و علم خدماتبین المللیکيميا رضايي کلانتريکره1389/02/21
20 بازيابي تصوير براساس هيستوگرام فازي چرخه رنگي ايتنپانزدهمين کنفرانس بين المللي کامپيوتر CSIبین المللیمعصومه بورجنديتهران1388/12/19
21 استفاده از بازخورد مرتبط در خوشه بندي پايگاه داده تصوير با معيار شباهت چندگانهپانزدهمين كنفرانس بين المللي سالانه انجمن كامپيوتر ايرانبین المللیمهران جوانيتهران1388/12/19
22 مشخصه بردار وزني فازي در لبه ياب فازي رقابتي به منظور بازيابي تصويرپانزدهمين کنفرانس بين المللي کامپيوتر CSI بین المللیمعصومه بورجنديتهران1388/12/19
23 کاهش ابعاد داده با رويکرد الگوريتم CLONALG مبتني بر سيستم هاي ايمني مصنوعيپانزدهمين کنفرانس بين المللي انجمن کامپيوتر ايرانبین المللیگلاره تقي زادهتهران1388/12/19
24 ايجاد ساختار سلسله مراتبي از مفاهيم به منظور کاهش گپ معنايي در حاشيه نويسي تصويرپانزدهمين کنفرانس بين المللي سالانه انجمن کامپيوتر ايرانبین المللیمليکا حاميان . زهرا حيدري فرتهران1388/12/01
25 ارائه روش جديد براي بازيابي معنايي تصوير مبتني بر روش مجموعه هاي فازي راف بر مبناي تئوري اطلاعات متقابلپانزدهمين کنفرانس بين المللي سالانه انجمن کامپيوتر ايرانبین المللیمريم شهابي لطف آباديتهران1388/12/01
26 حاشيه نويسي پايگاه داده تصاوير ماهواره اي مبتني بر طبقه بندي کننده KNN با معيار شباهتCMششمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانملیجوانياصفهان1388/10/11
27 سيستم بازيابي تصوير بر اساس معيار شباهت مبتني بر شمول فازي يکنواختششمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانملیامامي پوراصفهان1388/10/11
28 ايجاد مدل معنايي مفاهيم با استفاده از شبکه ايمني مصنوعي به منظور بهبود دقت سيستمهاي بازيابي تصويرچهاردهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايرانملیسيد امير احسانيتهران1387/12/20
29 کشف الگوهاي متناوب فازي جهت استخراج ويژگي هاي سطح بالا در تصويردومين کنفرانس داده کاوي ايرانملیابوالفضل تذريتهران1387/08/21
30 تشخيص و کاهش نويز نمک و فلفل در تصاوير سطح خاکستري بر پايه انتخاب معکوس و شبکه ايمني مصنوعيچهاردهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايران ملیسيداميراحسانيتهران1387/08/20
31 کشف الگوهاي متناوب فازي جهت کاهش معناگراي فضاي ويژگي در تصويرپنجمين کنفرانس بينايي ماشين و پردازش تصويرملیابوالفضل تذريتبريز1387/08/14
32 بازيابي تصاوير رنگي با استفاده از الگوريتم تکاملي بهينه سازي حديپنجمين کنفرانس بينايي ماشين و پردازش تصويرملیفرشاد جعفريه . زهرا گلشنيتبريز1387/08/14
33 يک روش امن پنهان نگاري مبتني بر الگوريتم ژنتيک به منظور افزايش حجم داده جاسازي شدهپنجمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران ملیرضا خاکپور . هادي نبئيتبريز1387/08/14
34 حذف نويز از تصاوير به کمک انتقال کانتورلت و مدل درخت مخفي مارکوفپنجمين کنفرانس بينايي ماشين و پردازش تصوير ايرانملیاميرعزيزي . مسعود صميميتبريز1387/08/14
35 الگوريتم رمز نگاري تصاوير رنگي توسط سيستم آشبگون غيرخطي مزدوجکنفرانس بينايي ماشين و پردازش تصويرملیسحر سيد مظلومتبريز1387/08/14
36 .CLPSO فازي مبتني بر تقسيم بندي رنگ تصوير IEEEبین المللیعلي برجي - ماندانا حميديامريکا1386/04/03
37 قطعه بندي تصاوير رنگي با استفاده از روش فازي بر پايه بهينه سازي گروه ذراتچهارمين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايرانملیماندانا حبيبيمشهد1385/11/25
38 .--بین المللیفاطمه صف آراانگلستان1385/04/14
39 دانش يابي از پايگاه هاي داده تصوير بر اساس الگوهاي رفتاريدومين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش بین المللیفاطمه صف آرا- هما فشندي- شيوا زابلي- شقايق نادري- کيوان معقولي- ابوالفضل لاکدشتيتهران1384/03/03
40 بازيابي تصوير مستقل از رنگ و نورپردازي با استفاده از هيستوگرام جهت لبه هاي مشابهکنفرانس بين المللي مهندسي برقبین المللیفريبرز محمودي- جمشيد شنبه زاده - حميد سلطانيان زادهتبريز1381/02/11
41 نمايه سازي تصاوير فشرده شده مبتني بر IC-VQ با استفاده از هيستوگرام نواحي پيوستهکنفرانس بين المللي مهندسي برقبین المللیجمشيد شنبه زاده - فريبرز محمودي- حميد سلطانيان زادهتبريز1381/02/11
42 بازيابي تصوير در پايگاه هاي داده تصويري در قلمرو فشرده شدههفتمين کنفرانس سالانه انجمن کامپيوتر ايرانملیجمشيد شنبه زاده - فريبرز محمودي- حميد سلطانيان زادهتهران1380/12/07
43 استفاده از همبستگي بين لبه ها در بازيابي تصوير مبتني بر محتويهفتمين کنفرانس سالانه انجمن کامپيوتر ايرانملیفريبرز محمودي- جمشيد شنبه زاده - حميد سلطانيان زادهتهران1380/12/07
44 يک روش مبتني بر شکل براي بازيابي تصوير بر اساس محتويپنجمين کنفرانس بين المللي سالانه انجمن کامپيوتر ايرانبین المللیفريبرز محمودي- جمشيد شنبه زادهتهران1378/12/17
45 سيستم بازرسي برد مدارات الکترونيکي با استفاده از بينائي کامپيوترسومين کنفرانس سالانه مهندسي برق ايرانملیاحمدرضا ميرزائيتهران1374/02/25
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها