رشته هاي تحصيلي


      دانشکده مورد نظر را انتخاب نمایید :
 

ردیفنام کامل رشتهمقطعسیستم آموزشی
1الکترونيک کاردان فني برق كاردانيتمام وقت
2  علمي كاربردي نرم افزاركامپيوتركاردانيتمام وقت
3  کاربرد کامپيوتر كاردانيتمام وقت
4  کاردان فني الکترونيکكاردانيتمام وقت
5  سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
6  علمي کاربردي سخت افزارکامپيوتركاردانيتمام وقت
7  کارداني نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
8  کارداني سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
9الکترونيک کاردان فني برقكاردانيتمام وقت
10  کارداني فني برقكاردانيتمام وقت
11  علمي كاربردي نرم افزاركاردانيپاره وقت
12  نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
13  مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
14  مهندسي کامپيوتر سخت افزار(مرکزآبيک)كارشناسيتمام وقت
15  علوم مهندسيكارشناسيتمام وقت
16کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
17معماري سيستم هاي کامپيوتر مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
18 الكترونيك مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
19نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
20سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
21  مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسيتمام وقت
22بيو الكتريك مهندسي پزشكيكارشناسيتمام وقت
23  مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
24فناوري اطلاعات مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
25  مهندسي رباتيکكارشناسيتمام وقت
26باليني مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
27بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
28  مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
29مخابرات مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
30الکترونيک مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
31کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
32سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
33الكترونيك مهندسي برقكارشناسيپاره وقت
34نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
35نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيکارمندان دولت
36قدرت مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
37معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
38مخابرات سيستم مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
39سيستم هاي کامپيوتري علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
40سيستم هاي هوشمند علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
41سيستم هاي قدرت مهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
42مدارهاي مجتمع الکترونيک مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
43بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
44  علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
45الکترونيک قدرت وماشينهاي الکتر مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
46  نانو فيزيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
47هوش مصنوعي و رباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
48  آمار بيمهكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
49کنترل مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
50تجارت الکترونيکي مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
51  مهندسي مكاترونيككارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
52شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
53هوش مصنوعي مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
54الكترونيك مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
55نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
56معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
57ارتباطات جنبي انسان-ماشين-کامپ مهندسي مکاترونيک كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
58اتوماتيک وکنترل توليد مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
59طراحي رباتهاوسيستمهاي مکاتروني مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
60قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
61سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
62تحقيق در عمليات رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
63سيستم هاي قدرت مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
64افزاره هاي ميکروونانوالکترونيک مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
65سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
66هوش مصنوعي ورباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
67آمار رياضي آماركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
68بهينه سازي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
69آناليز عددي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
70سيستم هاي قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
71شبکه هاي ارتباطي و کامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
72سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
73مخابرات مهندسي برق دكتراي تخصصيپژوهش محور
74معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
75معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
76مخابرات سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
77شبکه هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
78تحقيق در عمليات رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
79نرم افزار کامپيوتر کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
80سيستم نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
81کنترل وسيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيپژوهش محور
82معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
83آناليز عددي رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
84معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
85الکترونيک مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
86کنترل و سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
87مخابرات مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
88قدرت مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
89بيوالکتريک مهندسي پزشکيدكتراي تخصصيتمام وقت
90جبر رياضيدكتراي تخصصيتمام وقت
91  رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
92آناليز رياضي دكتراي تخصصيتمام وقت
93سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
94کنترل مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
95نرم افزار مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
96  مهندسي تکنولوژي سخت افزارکامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
97الكترونيك مهندسي برقكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
98نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
99  مهندسي تکنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانهكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
100  مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
101  مهندسي تکنولوژي الکترونيکكارشناسي ناپيوستهتمام وقت