رشته هاي تحصيلي


      دانشکده مورد نظر را انتخاب نمایید :
 

ردیفنام کامل رشتهمقطعسیستم آموزشی
1الکترونيک کاردان فني برق كاردانيتمام وقت
2  علمي كاربردي نرم افزاركامپيوتركاردانيتمام وقت
3  کاربرد کامپيوتر كاردانيتمام وقت
4  کاردان فني الکترونيکكاردانيتمام وقت
5  سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
6  علمي کاربردي سخت افزارکامپيوتركاردانيتمام وقت
7  کارداني نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
8  کارداني سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
9الکترونيک کاردان فني برقكاردانيتمام وقت
10  علمي كاربردي نرم افزاركاردانيپاره وقت
11  نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
12  مهندسي کامپيوتر سخت افزار(مرکزآبيک)كارشناسيتمام وقت
13  علوم مهندسيكارشناسيتمام وقت
14کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
15معماري سيستم هاي کامپيوتر مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
16 الكترونيك مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
17نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
18سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
19  مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسيتمام وقت
20بيو الكتريك مهندسي پزشكيكارشناسيتمام وقت
21  مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
22  مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
23فناوري اطلاعات مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
24  مهندسي رباتيکكارشناسيتمام وقت
25  مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
26گرايش مخابرات مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
27گرايش الکترونيک مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
28گرايش کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
29سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
30الكترونيك مهندسي برقكارشناسيپاره وقت
31نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
32نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيکارمندان دولت
33گرايش قدرت مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
34سيستم هاي کامپيوتري علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
35سيستم هاي هوشمند علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
36سيستم هاي قدرت مهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
37مدارهاي مجتمع الکترونيک مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
38بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
39  علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
40الکترونيک قدرت وماشينهاي الکتر مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
41  نانو فيزيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
42هوش مصنوعي ورباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
43  آمار بيمهكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
44کنترل مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
45تجارت الکترونيکي مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
46  مهندسي مكاترونيككارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
47شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
48هوش مصنوعي مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
49الكترونيك مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
50نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
51معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
52ارتباطات جنبي انسان-ماشين-کامپ مهندسي مکاترونيک كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
53اتوماتيک وکنترل توليد مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
54طراحي رباتهاوسيستمهاي مکاتروني مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
55قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
56سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
57تحقيق در عمليات رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
58سيستم هاي قدرت مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
59افزاره هاي ميکروونانوالکترونيک مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
60سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
61هوش مصنوعي ورباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
62آمار رياضي آماركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
63بهينه سازي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
64آناليز عددي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
65سيستم هاي قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
66معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
67آناليز عددي رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
68کنترل وسيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيپژوهش محور
69سيستم نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
70معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
71مخابرات مهندسي برق دكتراي تخصصيپژوهش محور
72مخابرات سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
73معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
74الکترونيک مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
75کنترل و سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
76مخابرات مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
77قدرت مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
78بيوالکتريک مهندسي پزشکيدكتراي تخصصيتمام وقت
79جبر رياضيدكتراي تخصصيتمام وقت
80  رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
81آناليز رياضي دكتراي تخصصيتمام وقت
82سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
83کنترل مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
84نرم افزار مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
85نرم افزار کامپيوتر کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
86تحقيق در عمليات رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
87شبکه هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
88  مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
89  مهندسي تکنولوژي سخت افزارکامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
90الكترونيك مهندسي برقكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
91نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
92  مهندسي تکنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانهكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
93  مهندسي تکنولوژي الکترونيکكارشناسي ناپيوستهتمام وقت