رشته هاي تحصيلي


      دانشکده مورد نظر را انتخاب نمایید :
 

ردیفنام کامل رشتهمقطعسیستم آموزشی
1الکترونيک کاردان فني برق كاردانيتمام وقت
2  علمي كاربردي نرم افزاركامپيوتركاردانيتمام وقت
3  کاربرد کامپيوتر كاردانيتمام وقت
4  کاردان فني الکترونيکكاردانيتمام وقت
5  سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
6  نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
7  علمي کاربردي سخت افزارکامپيوتركاردانيتمام وقت
8  کارداني سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
9الکترونيک کاردان فني برقكاردانيتمام وقت
10  کارداني فني برقكاردانيتمام وقت
11  علمي كاربردي نرم افزاركاردانيپاره وقت
12سيستم هاي کامپيوتري کاردان فني کامپيوتركاردانيتمام وقت
13  کارداني نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
14  مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
15  مهندسي کامپيوتر سخت افزار(مرکزآبيک)كارشناسيتمام وقت
16  علوم مهندسيكارشناسيتمام وقت
17کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
18معماري سيستم هاي کامپيوتر مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
19 الكترونيك مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
20نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
21سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
22  مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسيتمام وقت
23بيو الكتريك مهندسي پزشكيكارشناسيتمام وقت
24  مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
25فناوري اطلاعات مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
26  مهندسي رباتيکكارشناسيتمام وقت
27باليني مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
28بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
29  مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
30مخابرات مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
31قدرت مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
32الکترونيک مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
33بيومکانيک مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
34سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
35الكترونيك مهندسي برقكارشناسيپاره وقت
36نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
37نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيکارمندان دولت
38کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
39معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
40مخابرات سيستم مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
41سيستم هاي کامپيوتري علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
42سيستم هاي هوشمند علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
43سيستم هاي قدرت مهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
44مدارهاي مجتمع الکترونيک مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
45بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
46  علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
47الکترونيک قدرت وماشينهاي الکتر مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
48  نانو فيزيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
49هوش مصنوعي و رباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
50  آمار بيمهكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
51کنترل مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
52تجارت الکترونيکي مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
53  مهندسي مكاترونيككارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
54شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
55هوش مصنوعي مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
56الكترونيك مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
57نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
58معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
59ارتباطات جنبي انسان-ماشين-کامپ مهندسي مکاترونيک كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
60اتوماتيک وکنترل توليد مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
61طراحي رباتهاوسيستمهاي مکاتروني مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
62قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
63سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
64تحقيق در عمليات رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
65سيستم هاي قدرت مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
66افزاره هاي ميکروونانوالکترونيک مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
67سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
68هوش مصنوعي ورباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
69آمار رياضي آماركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
70بهينه سازي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
71آناليز عددي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
72سيستم هاي قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
73شبکه هاي ارتباطي و کامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
74سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
75شبکه هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
76محاسبات نرم و هوش مصنوعي علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
77مخابرات مهندسي برق دكتري تخصصيپژوهش محور
78معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتري تخصصيپژوهش محور
79مخابرات ميدان و موج مهندسي برقدكتري تخصصيتمام وقت
80معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتري تخصصيتمام وقت
81مخابرات سيستم مهندسي برقدكتري تخصصيتمام وقت
82شبکه هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتري تخصصيتمام وقت
83تحقيق در عمليات رياضي کاربرديدكتري تخصصيتمام وقت
84نرم افزار کامپيوتر کامپيوتردكتري تخصصيتمام وقت
85نرم افزار مهندسي کامپيوتردكتري تخصصيتمام وقت
86سيستم هاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتري تخصصيپژوهش محور
87کنترل وسيستم مهندسي برقدكتري تخصصيپژوهش محور
88معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتري تخصصيتمام وقت
89آناليز عددي رياضي کاربرديدكتري تخصصيتمام وقت
90معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتري تخصصيتمام وقت
91الکترونيک مهندسي برقدكتري تخصصيتمام وقت
92کنترل و سيستم مهندسي برقدكتري تخصصيتمام وقت
93مخابرات مهندسي برقدكتري تخصصيتمام وقت
94قدرت مهندسي برقدكتري تخصصيتمام وقت
95بيوالکتريک مهندسي پزشکيدكتري تخصصيتمام وقت
96جبر رياضيدكتري تخصصيتمام وقت
97  رياضي کاربرديدكتري تخصصيتمام وقت
98آناليز رياضي دكتري تخصصيتمام وقت
99سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتري تخصصيتمام وقت
100کنترل مهندسي برقدكتري تخصصيتمام وقت
101  مهندسي تکنولوژي الکترونيکكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
102  مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
103  مهندسي تکنولوژي سخت افزارکامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
104الكترونيك مهندسي برقكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
105نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
106  مهندسي تکنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانهكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
107  سخت افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
108  مهندسي نرم افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت