رشته هاي تحصيلي


      دانشکده مورد نظر را انتخاب نمایید :
 

ردیفنام کامل رشتهمقطعسیستم آموزشی
1  علمي کاربردي سخت افزارکامپيوتركاردانيتمام وقت
2الکترونيک کاردان فني برق كاردانيتمام وقت
3  علمي كاربردي نرم افزاركامپيوتركاردانيتمام وقت
4  کاربرد کامپيوتر كاردانيتمام وقت
5  کاردان فني الکترونيکكاردانيتمام وقت
6  سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
7  نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
8  علمي كاربردي نرم افزاركاردانيپاره وقت
9  علوم مهندسيكارشناسيتمام وقت
10کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
11معماري سيستم هاي کامپيوتر مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
12 الكترونيك مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
13نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
14سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
15  مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسيتمام وقت
16بيو الكتريك مهندسي پزشكيكارشناسيتمام وقت
17  مهندسي کامپيوتر سخت افزار(مرکزآبيک)كارشناسيتمام وقت
18  مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
19فناوري اطلاعات مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
20  مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
21سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
22الكترونيك مهندسي برقكارشناسيپاره وقت
23نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
24نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيکارمندان دولت
25  مهندسي رباتيکكارشناسيتمام وقت
26سيستم هاي قدرت مهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
27مدارهاي مجتمع الکترونيک مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
28بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
29  علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
30الکترونيک قدرت وماشينهاي الکتر مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
31  نانو فيزيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
32هوش مصنوعي ورباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
33  آمار بيمهكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
34کنترل مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
35تجارت الکترونيکي مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
36  مهندسي مكاترونيككارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
37شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
38هوش مصنوعي مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
39الكترونيك مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
40نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
41معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
42ارتباطات جنبي انسان-ماشين-کامپ مهندسي مکاترونيک كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
43اتوماتيک وکنترل توليد مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
44طراحي رباتهاوسيستمهاي مکاتروني مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
45قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
46سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
47تحقيق در عمليات رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
48سيستم هاي قدرت مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
49افزاره هاي ميکروونانوالکترونيک مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
50سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
51هوش مصنوعي ورباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
52مخابرات مهندسي برق دكتراي تخصصيپژوهش محور
53معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
54تحقيق در عمليات رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
55نرم افزار کامپيوتر کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
56نرم افزار مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
57کنترل مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
58سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
59سيستم نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
60کنترل وسيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيپژوهش محور
61معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
62آناليز عددي رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
63معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
64الکترونيک مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
65کنترل و سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
66مخابرات مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
67قدرت مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
68بيوالکتريک مهندسي پزشکيدكتراي تخصصيتمام وقت
69جبر رياضيدكتراي تخصصيتمام وقت
70  رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
71آناليز رياضي دكتراي تخصصيتمام وقت
72نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
73  مهندسي تکنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانهكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
74  مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
75  مهندسي تکنولوژي سخت افزارکامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
76الكترونيك مهندسي برقكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
77  مهندسي تکنولوژي الکترونيکكارشناسي ناپيوستهتمام وقت