صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي برق-كنترل - دانشگاه تربيت مدرس - تهران - ايران - سال 1389
- فوق ليسانس برق-كنترل - دانشگاه تهران - تهران - ايران - سال 1381
- ليسانس برق-كنترل - دانشگاه تهران - تهران - ايران - سال 1378
   آدرس پست الکترونیک : ahmad.fakharian@qiau.ac.ir , ahmad.fakharian@gmail.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/fakharian.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر احمد فخاريان   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار طرح های پژوهشی کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 طراحي کنترل کننده مبتني بر رويتگر زيربهينه با استفاده از رويکرد معادله ريکاتي وابسته به حالت براي واحد هواساز27 امين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیفريبا بوذري لياولييزد1398/02/25
2 طراحي کنترل کننده گام به عقب براي زيرسيستم موقعيت موشک ماوراء صوت با تخمينگر فازي تاکاگي سوگنونهمين کنفرانس هوش مصنوعي و رباتيک و دومين سمپوزيم بين المللي آسيا-پاسيفيکبین المللیداوود الله ورديکيش، ايران1397/09/19
3 طراحي سيستم کنترل ارتعاش فعال براي ساختمانها با تاخير زماني با استفاده از رويکرد ترکيبي H2/Hinf ازطريق تکنيک نامساويهاي ماتريسي خطيهشتمين سمپوزيم بين المللي آکوستيک و ارتعاشبین المللیهنگامه عبدالله نياتهران، ايران1397/09/13
4 کنترل فيدبک حالت ترکيبي H2/Hinf براي ريزشبکه هاي DC جزيره اي: يک رويکرد مبتني بر نامساويهاي ماتريسي خطيکنفرانس شبکه هاي هوشمندملیکاوه کاوياني، محمدباقر منهاجسنندج، ايران1397/09/07
5 مديريت انرژي در بازوي ربات با استفاده از الگوريتم ژنتيکايران اوپن 2018بین المللیمحمد وحيد صامت سياردانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/01/19
6 کنترل بهينه غيرخطي يک واحد هواساز باساتفاده از رويکرد معادله ريکاتي وابسته به حالتپنجمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيونبین المللیفريبا بوذري لياوليشيراز1396/08/30
7 يک سيستم مديريت توان بهينه براي اتصال اتوماتيک منابع دي سي و اي سي سيستمهاي ريزشبکه هيبريديدومين کنفرانس بين المللي ريزشبکه هاي دي سيبین المللیرضا رحماني، جوزپ گوئررونورنبرگ، آلمان1396/04/06
8 طراحي کنترل کننده فيدبک خروجي ديناميکي Hinf براي بويلرهاي صنعتي با استفاده از تکنيک نامساويهاي ماتريسي خطيبيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايران ملیمريم نظريتهران، ايران1396/02/12
9 طراحي کنترل کننده فيدبک خروجي چندهدفه مقاوم H2/Hinf با استفاده از نامساويهاي ماتريسي خطي براي بويلرهاي صنعتيبيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمرضيه دهقانيتهران، ايران1396/02/12
10 دنباله روي مسير مقاوم يک ربات شبيه خودرو در حضور اثر لغزش براساس فرمولاسيون نامساويهاي ماتريسي خطيرباتيک و هوش مصنوعي 2017بین المللیمسعود امامقزوين، ايران1396/01/14
11 منترل ولتاژ و فرکانس يک ريزشبکه جزيره اي با روش کنترل مقاوم و تکنيک دروپ فازيپنجمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايرانملیليلا صدغيقزوين، ايران1395/12/17
12 يک کنترل ذروپ هوشمند براي بهبود تنظيم ولتاژ و تقسيم توان مساوي در ريزشبکه هاي دي سي جزيره ايپنجمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران ملیامير بساطي، جوزپ گوئرروقزوين، ايران 1395/12/17
13  پنجمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران ملیمحمدحسين بامروت ابدي، محمدرضا اصغري اسکوييقزوين، ايران1395/12/17
14 يک مدلسازي شناسايي سيستم تجربي و کنترل مقاوم براي ربات انسان نماي ناوچهارمين کنفرانس بين المللي رباتيک و مکاترونيکبین المللیشيما پارسيان مهر، سيد علي موسويانتهران، ايران1395/08/05
15 رويکرد کنترل دروپ بهيه مبتني بر الگوريتم ژنتيک جهت بهبود تنظيم ولتاژ و تقسيم توان مساوي براي ريزشبکه هاي دي سي جزيره ايکنفرانس قابليت اطمينان تامين و کيفيت توان الکتريکي 2016بین المللیامير بساطي، محمدباقر منهاجتالين، استوني1395/06/03
16 کنترل حالت ربات چهارپره بااستفاده از کنترل کننده ترکيبي H2/Hinf: يک رويکرد مبتني بر نامساويهاي ماتريسي خطيبيست و چهارمين کنفرانس مديترانه اي کنترل و اتوماسيون بین المللیمسعود امامآتن، يونان 1395/04/01
17 تنظيم ولتاژ مقاوم در يک ريزشبکه جزيره اي: يک رويکرد ترکيبي H2/Hinfمبتني بر نامساويهاي ماتريسي خطيبيست و چهارمين کنفرانس مديترانه اي کنترل و اتوماسيونبین المللیليلا صدغيآتن، يونان1395/04/01
18 يک روش جديد براي اتصال واحد فتوولتاييک به سيستمهاي ريزشبکه هيبريدي براساس ساختار کنترل هوشمندبيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیرضا رحمانيشيراز، ايران1395/02/21
19 دنباله روي مسير يک ربات متحرک چهارچرخ چندجهتهششمين کنفرانس مشترک هوش مصنوعي و رباتيکبین المللیمسعود امامقزوين1395/01/15
20 طراحي کنترل کننده فيدبک خروجي ?H براي سوزنهاي قابل انعطافششمين کنفرانس مشترک هوش مصنوعي و رباتيکبین المللیعليرضا فرهام فرد، محمدباقر منهاجقزوين1395/01/15
21 کنترل بهينه تطبيقي بااستفاده از يادگيري تقويتي براي رباتهاي چرخدار چندجهنهچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیآرش شيخلرقزوين1394/11/07
22 برنامه ريزي مسير بهينه براي ربات متحرک چندجهته با استفاده از پاسخ مستقيم مساله کنترل بهينهچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيونبین المللیناصر عظيم محسنيقزوين1394/11/07
23 قانون هدايت مودلغزشي مرتبه کسري: بهبود عملکرد و قوامچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیمهدي گلستاني، پيمان احمديقزوين1394/11/07
24 کنترل دماي برج تقطير در Hydro-alkylation of Toluene: يک رويکرد پيش بين سوپروايزريچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیحسام الدين مصفاقزوين1394/11/07
25 کنترل فشار در خط گازوئيل: يک رويکرد کنترل مدل پيش بين سوپروايزريچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیخاطره نژادکاظميقزوين1394/11/07
26 يک رويکرد کنترلي جديد براي سيستم ريزشبکه جزيره اي براساس تکنيکهاي همبستگيچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیرضا رحمانيقزوين1394/11/07
27 کاهش خطاي ناوبري يک شيي پرنده در فضا با استفاده از اطلاعات تجميع شده GPS و INSچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیميثم دانش دوستقزوين1394/11/07
28 کاربرد الگوريتم مونت کارلو براي مکانيابي يک ربات متحرک بااستفاده از داده هاي ادومتري و اسکنر ليزريهفتمين کنفرانس مهندسي برق و الکترونيک ايرانملیياسمين کشميري اسفندآباديگناباد، ايران1394/05/28
29 طراحي و پياده سازي يک کنترل کننده با دو درجه آزادي با استفاده از شبکه هاي عصبي براساس FPGAدهمين کنفرانس الکترونيک صنعتي و کاربردهابین المللیسعيد بدر، محسن عبديآکلند، نيوزلند1394/03/27
30 کنترل کننده LQG براساس منطق فازي جهت کنترل توان توربين باديدهمين کنفرانس الکترونيک صنعتي و کاربردهابین المللیشيرين شهروان مهرآکلند، نيوزلند1394/03/25
31 ترکيب تکنيکهاي سه فاز و d-q براي کنترل سيستم ريزشبکه جزيره اي: طرحهاي جديدبيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیرضا رحمانيتهران، ايران1394/02/20
32 رديابي مسير از طريق رويکرد کنترل غيرخطي تطبيقي براي يک ربات پرنده چهارپرهسمپوزيم هوش مصنوعي و رباتيک (ايران اپن)بین المللیفرحناز جاويديقزوين، ايران1394/01/23
33 برنامه ريزي مسير بهينه براي يک ربات متحرک تکجهته با موانع استاتيکي: يک رويکرد مبتني بر چندجمله ايسمپوزيم هوش مصنوعي ورباتيک (ايران اپن)بین المللیناصر عظيم محسنيقزوين، ايران1394/01/23
34 ناوبري ربات متحرک با استفاده از الگوريتم سونار ويژن بکار رفته براي بينايي تکجهتهسمپوزيم هوش مصنوعي و رباتيک (ايران اپن)بین المللیمحمدحسين بامروت ابدي، محمدرضا اصغري اسکوييقزوين، ايران1394/01/23
35 برنامه ريزي مسير بهينه مبتني بر چندجمله اي و اجتناب از موانع براي يک ربات تکجهتهسمپوزيم هوش مصنوعي و رباتيک (ايران اپن)بین المللیفاطمه تحفهقزوين، ايران1394/01/23
36 پياده سازي يک فيلتر FIR فرکانسي بعنوان يک فيلتر دوبعدي FIR براساس FPGAسمپوزيم هوش مصنوعي و رباتيک (ايران اپن)بین المللیسعيد بدر، محسن عبديقزوين، ايران1394/01/23
37 کنترل وضعيت و رديابي مسير يک وسيله نقليه هوايي مينياتوري خودگردانسمپوزيم هوش مصنوعي و رباتيک (ايران اپن)بین المللیسيدجمال حدادي، اميد امامقلي، فرحناز جاويديقزوين، ايران1394/01/23
38 کنترل پيش بين مدل رباتهاي چرخدار تکجهته با درنظر گرفتن قيود ديناميکي غيرخطي و تاخير در وروديسيزدهمين کنفرانس کنترل، اتوماسيون، رباتيک و بيناييبین المللیمهدي ضرغامي، امين گنجعلي پوده، ارس ادهمي ميرحسينيسنگاپور1393/09/19
39 موقعيت يابي دقيق و سريع ربات چرخدار تک جهته با تاخير در ورودي با استفاده از کنترل مدل پيش بينسي و سومين کنفرانس کنترل چينبین المللیمهدي ضرغامي، امين گنجعلي پوده، ارس ادهمي ميرحسينينانجينگ، چين1393/05/06
40 کنترل بهينه غيرخطي سيستم تعليق مغناطيسي براساس پاسخ تقريبي معادله هاميلتون ژاکوبي بلمانبيست و دومين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمرتضي نظري منفرد، مرضيه حسيني دولت آباديتهران، ايران1393/02/30
41 يک مدل LTI آزمايشگاهي براي ناوبري حلقه باز ربات NAOکنفرانس INDICON هندبین المللیشيما پارسيان مهر، سيدسپهر طباطباييبمبئي، هند1392/09/22
42 کنترل مقاوم فازي سيستمهاي نامعين غيرخطي چندمتغيرهسيزدهمين کنفرانس فازي ايرانملیوحيد عظيمي، محمدباقر منهاجقزوين، ايران1392/06/05
43 کنترل فازي سرعت روتور توربين گاز نيروگاهسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملیرامتين مسافرينقزوين، ايران1392/06/05
44 رويکرد کنترل گام به عقب انتگرالي در پايدارسازي وضعيت يک پرنده بدون سرنشين چهارملخهسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملیفرحناز جاويدي، مه جبين سادات سيدسجاديقزوين، ايران1392/06/05
45 کنترل تناسبي مشتقي تطبيقي فازي رباتهاي متحرک تک جهتهسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملیآرش شيخلر، ارس ادهمي ميرحسينيقزوين، ايران1392/06/05
46 رديابي مسير و اجتناب از موانع براي ربات متحرک مبتني بر FPGA ازطريق الگوريتم فازيسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملیسياوش برومند، آريا صبوري، علي راوري، مهدي طالع ماسولهقزوين، ايران1392/06/05
47 کنترل H2/Hinf مقاوم يک سيستم ربات منيپولاتور فازيسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملیوحيد عظيمي، محمدباقر منهاجقزوين، ايران1392/06/05
48 کنترل مقاوم اچ بينهايت فرآيند خنثي سازي pH براساس مدل فازيسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملیمرضيه حسيني دولت آبادي، مرتضي نظري منفردقزوين، ايران1392/06/05
49 اجماع در سيستمهاي شبکه اي چندعامله با استفاده از سيستمهاي استنتاج فازي عصبي تطبيقيسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملیمهدي علينقي زاده اردستانيقزوين، ايران1392/06/05
50 کنترل تطبيقي يک توربين بادي براساس شبکه هاي عصبيسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانملیوحيد عظيمي، محمدباقر منهاجقزوين، ايران1392/06/05
51 کنترل ردياب اچ بينهايت جدول بندي بهره حساسيت ترکيبي مقاوم براي يک موتور مغناطيس دائم تغيير پذير با زمان غيرخطي از طريق مدل فازي T-Sسيزدهمين کارگاه بين المللي تحقيقات و آموزش در مکاترونيکبین المللیوحيد عظيميپاريس، فرانسه1391/09/01
52 کنترل اچ بينهايت حساسيت ترکيبي مقاوم براي يک دسته از موتورهاي سنکرون مغناطيس دائم غيرخطي نامعين چندمتغيرههفدهمين کنفرانس بين المللي روشها و مدلها در اتوماسيون و رباتيکبین المللیوحيد عظيميکشور لهستان1391/06/06
53 کنترل سرعت و گشتاور موتور القايي با استفاده از مساله حساسيت ترکيبي اچ بينهايت مقاوم از طريق مدل فازي T-Sبيستمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیوحيد عظيمي، محمدعلي نکوييتهران1391/02/26
54 يک الگوريتم پيش بيني جديد جهت بهبود يادگيري شبکه عصبي و کاربرد ان در سيستم هاي کنترلي رباتهاي متحرکنهمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیمهدي يوسفي آذر خانيانسانتياگو1390/09/28
55 الگوريتم راهبري ربات جهت دنبال کردن ديوار توسط فيلتر کالمن فازينهمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیکرمبخشي و يوسفي آذر خانيان و ميبديسانتياگو1390/09/28
56 ارائه يک روش جديد براي در زمينه H کنترل سيستم هاي خطي سينگولارنهمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیتوماس گوستافسون و مهدي يوسفيسانتياگو1390/09/28
57 تشخيص اشيا هايبريدي با استفاده از مدل گوسي ترکيبي بهبود يافتهيازدهمين کنفرانس بين المللي کنترل، اتوماسيون و سيستمهابین المللیسامان حسيني و توماس گوستافسونکره جنوبي1390/08/04
58 کنترلH2 سيستمهاي آشفته تکين بر مبناي نامساويهاي ماتريسي خطي تکراري مولتي کنفرانس بر روي کنترل و سيستمهابین المللیتوماس گوستافسوندنور- کلورادو- آمريکا1390/07/06
59 تشخيص و رديابي دقيق حرکت ترکيبي در يک محيط ديناميکينوزدهمين کنفرانس مديترانه اي کنترل و اتوماسيونبین المللیسامان حسيني و توماس گوستافسونجزيره کورفو- يونان1390/03/30
60 کنترل H2 فيدبک حالت استاتيکي سيستمهاي آشفته تکين: يک رويکرد جديدبيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوتر انجمن IEEE کانادا بین المللیتوماس گوستافسونآبشارهاي نياگارا، انتاريو، کانادا1390/02/18
61 شبيه سازي و ارزيابي شبکه هاي فيلدباس بيسيم بر مبناي استاندارد IEEE802.11بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوتر انجمن IEEE کانادا بین المللیانسيه تقي محمدي و محمدتقي حميدي بهشتيآبشارهاي نياگارا، انتاريو، کانادا1390/02/18
62 طراحي يک سيستم ناوبري بر مبناي فيلتر کالمن تطبيقي: يک رويکرد مبتني بر مجتمع سازي سنسورهاي IMU و GPSهشتمين کنفرانس بين المللي شبکه، اندازه گيري و کنترلبین المللیتوماس گوستافسون و مهدي مهرفامکشور هلند- شهر دلفت1390/01/22
63 طراحي کنترلگر سوئيچينگ H2/Hinf : يک رويکرد سرپرست هوشمندهشتمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیجمشيدي- محمد تقي حميدي بهشتيچين1389/3/21
64 طراحي ساختار رفتاري سلسله مراتبي بزاي روبات ناوو با استفاده از سيستمهاي استنتاج فازيکنفرانس بين المللي مهندسي برق و کنترلبین المللیبهرام جوزي و آرميتا کاراچيکشور چين- شهر ووهان1389/04/05
65 طراحي يک کنترلگر سوئيچينگ H2/Hinf براي سيستمهاي آشفته تکين خطي: يک رويکرد مبتني بر سرپزست فازيهشتمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیجمشيدي- محمدتقي حميدي بهشتيچين1389/03/19
66 يک کنترلگر فازي هوشمند براساس الگوريتمهاي ژنتيکسمپوزيوم بين المللي هوش محاسباتي در روباتيک و اتوماسيونبین المللیمهدي يوسفي آذرخانيان - گودرزوند چگيني - بهرام جوزيکره جنوبي1388/09/24
67 مدلسازي دشمن و بررسي ساختار رفتاري با روش هارمونيک براي روبات سه بعدي فوتباليستسمپوزيوم بين المللي هوش محاسباتي در روباتيک و اتوماسيونبین المللیبهرام جوزي، محمد نادمي و مهدي يوسفي آذرخانيانکره جنوبي1388/09/24
68 حل مساله کنترل بهينه خطي و غيرخطي با استفاده از روش تجزيه ادوميانشانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللیمحمد تقي حميدي بهشتيتهران1387/02/24
69 يک الگوريتم جديد براساس روش تجزيه ادوميان براي حل معادله ريکاتي در کنترل بهينه خطيپانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللی محمد تقي حميدي بهشتيتهران1386/02/25
70 يک الگوريتم جديد براي حل معادله ريکاتي با استفاده از روش ادومياننهمين کنفرانس بين المللي برروي رياضيات کاربرديبین المللیمحمد تقي حميدي بهشتي - نجفيترکيه1385/03/06
71 استخراج چشمک زدن ارادي و غير ارادي با استفاده از سيستمهاي عصبي-فازي و تبديل ويولت تغييرناپذير پنجمين کارگاه بين المللي تحقيقات و آموزش در مکاترونيکبین المللیعليرضا اخبارده - محمد فرخيلهستان1383/07/10
72 طراحي يک کنترلر بهينه غيرخطي براي سيستم تعليق فعال خودرو جهت کنترل حرکت عمودي پنجمين کارگاه آموزشي بين المللي تحقيقات و آموزش در مکاترونيکبین المللیمحمد جواد يزدان پناه - عليرضا اخباردهلهستان1383/07/10
73 طراحي يک کنترلر بهينه غيرخطي جهت کنترل حرکت عمودي خودرواولين کنفرانس مهندسي مکاترونيک ايرانملیرضا کاظمي - محمد جواد يزدان پناهقزوين1382/03/07
74 طراحي سيستم تعليق فعال جهت کنترل حرکت عمودي خودرو به روش کنترل بهينه غيرخطي با استفاده از تقريب بسط تيلوردهمين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوتر ايرانملیمحمد جواد يزدان پناه - رضا کاظميتبريز1381
75 شناسايي مقاوم سيستمهاي غير خطي با استفاده از مدلهاي شبکه عصبينهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمحسن فرشاد- محمد جواد يزدان پناهتهران1380/02
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها