صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي برق-كنترل - دانشگاه تربيت مدرس - تهران - ايران - سال 1389
- فوق ليسانس برق-كنترل - دانشگاه تهران - تهران - ايران - سال 1381
- ليسانس برق-كنترل - دانشگاه تهران - تهران - ايران - سال 1378
   آدرس پست الکترونیک : ahmad.fakharian@qiau.ac.ir , ahmad.fakharian@gmail.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/fakharian.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر احمد فخاريان   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 مديريت انرژي در بازوي ربات با استفاده از الگوريتم ژنتيکايران اوپن 2018بین المللیمحمد وحيد صامت سياردانشگاه آزاد اسلامي قزوين1397/01/19
2 کنترل بهينه غيرخطي يک واحد هواساز باساتفاده از رويکرد معادله ريکاتي وابسته به حالتپنجمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيونبین المللیفريبا بوذري لياوليشيراز1396/08/30
3 يک سيستم مديريت توان بهينه براي اتصال اتوماتيک منابع دي سي و اي سي سيستمهاي ريزشبکه هيبريديدومين کنفرانس بين المللي ريزشبکه هاي دي سيبین المللیرضا رحماني، جوزپ گوئررونورنبرگ، آلمان1396/04/06
4 طراحي کنترل کننده فيدبک خروجي ديناميکي Hinf براي بويلرهاي صنعتي با استفاده از تکنيک نامساويهاي ماتريسي خطيبيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايران ملیمريم نظريتهران، ايران1396/02/12
5 طراحي کنترل کننده فيدبک خروجي چندهدفه مقاوم H2/Hinf با استفاده از نامساويهاي ماتريسي خطي براي بويلرهاي صنعتيبيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمرضيه دهقانيتهران، ايران1396/02/12
6 دنباله روي مسير مقاوم يک ربات شبيه خودرو در حضور اثر لغزش براساس فرمولاسيون نامساويهاي ماتريسي خطيرباتيک و هوش مصنوعي 2017بین المللیمسعود امامقزوين، ايران1396/01/14
7 يک کنترل ذروپ هوشمند براي بهبود تنظيم ولتاژ و تقسيم توان مساوي در ريزشبکه هاي دي سي جزيره ايپنجمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران ملیامير بساطي، جوزپ گوئرروقزوين، ايران 1395/12/17
8  پنجمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايران ملیمحمدحسين بامروت ابدي، محمدرضا اصغري اسکوييقزوين، ايران1395/12/17
9 منترل ولتاژ و فرکانس يک ريزشبکه جزيره اي با روش کنترل مقاوم و تکنيک دروپ فازيپنجمين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايرانملیليلا صدغيقزوين، ايران1395/12/17
10 يک مدلسازي شناسايي سيستم تجربي و کنترل مقاوم براي ربات انسان نماي ناوچهارمين کنفرانس بين المللي رباتيک و مکاترونيکبین المللیشيما پارسيان مهر، سيد علي موسويانتهران، ايران1395/08/05
11 رويکرد کنترل دروپ بهيه مبتني بر الگوريتم ژنتيک جهت بهبود تنظيم ولتاژ و تقسيم توان مساوي براي ريزشبکه هاي دي سي جزيره ايکنفرانس قابليت اطمينان تامين و کيفيت توان الکتريکي 2016بین المللیامير بساطي، محمدباقر منهاجتالين، استوني1395/06/03
12 کنترل حالت ربات چهارپره بااستفاده از کنترل کننده ترکيبي H2/Hinf: يک رويکرد مبتني بر نامساويهاي ماتريسي خطيبيست و چهارمين کنفرانس مديترانه اي کنترل و اتوماسيون بین المللیمسعود امامآتن، يونان 1395/04/01
13 تنظيم ولتاژ مقاوم در يک ريزشبکه جزيره اي: يک رويکرد ترکيبي H2/Hinfمبتني بر نامساويهاي ماتريسي خطيبيست و چهارمين کنفرانس مديترانه اي کنترل و اتوماسيونبین المللیليلا صدغيآتن، يونان1395/04/01
14 يک روش جديد براي اتصال واحد فتوولتاييک به سيستمهاي ريزشبکه هيبريدي براساس ساختار کنترل هوشمندبيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیرضا رحمانيشيراز، ايران1395/02/21
15 طراحي کنترل کننده فيدبک خروجي ?H براي سوزنهاي قابل انعطافششمين کنفرانس مشترک هوش مصنوعي و رباتيکبین المللیعليرضا فرهام فرد، محمدباقر منهاجقزوين1395/01/15
16 دنباله روي مسير يک ربات متحرک چهارچرخ چندجهتهششمين کنفرانس مشترک هوش مصنوعي و رباتيکبین المللیمسعود امامقزوين1395/01/15
17 برنامه ريزي مسير بهينه براي ربات متحرک چندجهته با استفاده از پاسخ مستقيم مساله کنترل بهينهچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيونبین المللیناصر عظيم محسنيقزوين1394/11/07
18 قانون هدايت مودلغزشي مرتبه کسري: بهبود عملکرد و قوامچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیمهدي گلستاني، پيمان احمديقزوين1394/11/07
19 کنترل دماي برج تقطير در Hydro-alkylation of Toluene: يک رويکرد پيش بين سوپروايزريچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیحسام الدين مصفاقزوين1394/11/07
20 کنترل فشار در خط گازوئيل: يک رويکرد کنترل مدل پيش بين سوپروايزريچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیخاطره نژادکاظميقزوين1394/11/07
21 يک رويکرد کنترلي جديد براي سيستم ريزشبکه جزيره اي براساس تکنيکهاي همبستگيچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیرضا رحمانيقزوين1394/11/07
22 کاهش خطاي ناوبري يک شيي پرنده در فضا با استفاده از اطلاعات تجميع شده GPS و INSچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیميثم دانش دوستقزوين1394/11/07
23 کنترل بهينه تطبيقي بااستفاده از يادگيري تقويتي براي رباتهاي چرخدار چندجهنهچهارمين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون بین المللیآرش شيخلرقزوين1394/11/07
24 ارائه يک روش جديد براي در زمينه H کنترل سيستم هاي خطي سينگولارنهمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیتوماس گوستافسون و مهدي يوسفيسانتياگو1390/09/28
25 يک الگوريتم پيش بيني جديد جهت بهبود يادگيري شبکه عصبي و کاربرد ان در سيستم هاي کنترلي رباتهاي متحرکنهمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیمهدي يوسفي آذر خانيانسانتياگو1390/09/28
26 الگوريتم راهبري ربات جهت دنبال کردن ديوار توسط فيلتر کالمن فازينهمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیکرمبخشي و يوسفي آذر خانيان و ميبديسانتياگو1390/09/28
27 تشخيص اشيا هايبريدي با استفاده از مدل گوسي ترکيبي بهبود يافتهيازدهمين کنفرانس بين المللي کنترل، اتوماسيون و سيستمهابین المللیسامان حسيني و توماس گوستافسونکره جنوبي1390/08/04
28 کنترلH2 سيستمهاي آشفته تکين بر مبناي نامساويهاي ماتريسي خطي تکراري مولتي کنفرانس بر روي کنترل و سيستمهابین المللیتوماس گوستافسوندنور- کلورادو- آمريکا1390/07/06
29 تشخيص و رديابي دقيق حرکت ترکيبي در يک محيط ديناميکينوزدهمين کنفرانس مديترانه اي کنترل و اتوماسيونبین المللیسامان حسيني و توماس گوستافسونجزيره کورفو- يونان1390/03/30
30 شبيه سازي و ارزيابي شبکه هاي فيلدباس بيسيم بر مبناي استاندارد IEEE802.11بيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوتر انجمن IEEE کانادا بین المللیانسيه تقي محمدي و محمدتقي حميدي بهشتيآبشارهاي نياگارا، انتاريو، کانادا1390/02/18
31 کنترل H2 فيدبک حالت استاتيکي سيستمهاي آشفته تکين: يک رويکرد جديدبيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوتر انجمن IEEE کانادا بین المللیتوماس گوستافسونآبشارهاي نياگارا، انتاريو، کانادا1390/02/18
32 طراحي يک سيستم ناوبري بر مبناي فيلتر کالمن تطبيقي: يک رويکرد مبتني بر مجتمع سازي سنسورهاي IMU و GPSهشتمين کنفرانس بين المللي شبکه، اندازه گيري و کنترلبین المللیتوماس گوستافسون و مهدي مهرفامکشور هلند- شهر دلفت1390/01/22
33 طراحي کنترلگر سوئيچينگ H2/Hinf : يک رويکرد سرپرست هوشمندهشتمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیجمشيدي- محمد تقي حميدي بهشتيچين1389/3/21
34 طراحي ساختار رفتاري سلسله مراتبي بزاي روبات ناوو با استفاده از سيستمهاي استنتاج فازيکنفرانس بين المللي مهندسي برق و کنترلبین المللیبهرام جوزي و آرميتا کاراچيکشور چين- شهر ووهان1389/04/05
35 طراحي يک کنترلگر سوئيچينگ H2/Hinf براي سيستمهاي آشفته تکين خطي: يک رويکرد مبتني بر سرپزست فازيهشتمين کنفرانس بين المللي کنترل و اتوماسيونبین المللیجمشيدي- محمدتقي حميدي بهشتيچين1389/03/19
36 مدلسازي دشمن و بررسي ساختار رفتاري با روش هارمونيک براي روبات سه بعدي فوتباليستسمپوزيوم بين المللي هوش محاسباتي در روباتيک و اتوماسيونبین المللیبهرام جوزي، محمد نادمي و مهدي يوسفي آذرخانيانکره جنوبي1388/09/24
37 يک کنترلگر فازي هوشمند براساس الگوريتمهاي ژنتيکسمپوزيوم بين المللي هوش محاسباتي در روباتيک و اتوماسيونبین المللیمهدي يوسفي آذرخانيان - گودرزوند چگيني - بهرام جوزيکره جنوبي1388/09/24
38 حل مساله کنترل بهينه خطي و غيرخطي با استفاده از روش تجزيه ادوميانشانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللیمحمد تقي حميدي بهشتيتهران1387/02/24
39 يک الگوريتم جديد براساس روش تجزيه ادوميان براي حل معادله ريکاتي در کنترل بهينه خطيپانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللی محمد تقي حميدي بهشتيتهران1386/02/25
40 يک الگوريتم جديد براي حل معادله ريکاتي با استفاده از روش ادومياننهمين کنفرانس بين المللي برروي رياضيات کاربرديبین المللیمحمد تقي حميدي بهشتي - نجفيترکيه1385/03/06
41 طراحي يک کنترلر بهينه غيرخطي براي سيستم تعليق فعال خودرو جهت کنترل حرکت عمودي پنجمين کارگاه آموزشي بين المللي تحقيقات و آموزش در مکاترونيکبین المللیمحمد جواد يزدان پناه - عليرضا اخباردهلهستان1383/07/10
42 استخراج چشمک زدن ارادي و غير ارادي با استفاده از سيستمهاي عصبي-فازي و تبديل ويولت تغييرناپذير پنجمين کارگاه بين المللي تحقيقات و آموزش در مکاترونيکبین المللیعليرضا اخبارده - محمد فرخيلهستان1383/07/10
43 طراحي يک کنترلر بهينه غيرخطي جهت کنترل حرکت عمودي خودرواولين کنفرانس مهندسي مکاترونيک ايرانداخلیرضا کاظمي - محمد جواد يزدان پناهقزوين1382/03/07
44 طراحي سيستم تعليق فعال جهت کنترل حرکت عمودي خودرو به روش کنترل بهينه غيرخطي با استفاده از تقريب بسط تيلوردهمين کنفرانس مهندسي برق و کامپيوتر ايرانملیمحمد جواد يزدان پناه - رضا کاظميتبريز1381
45 شناسايي مقاوم سيستمهاي غير خطي با استفاده از مدلهاي شبکه عصبينهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمحسن فرشاد- محمد جواد يزدان پناهتهران1380/02
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS