صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مديريت صنعتي - دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1380
- فوق ليسانس مديريت صنعتي - دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب - تهران - ايران - سال 1371
- ليسانس مديريت بازرگـاني - دانشگاه تهران - تهران - ايران - سال 1368
   آدرس پست الکترونیک : nhamidi1344@gmail.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/hamidi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر ناصر حميدي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 آسيب شناسي طرح تکريم ارباب رجوع رويکرد مديريت عملکرد يا ارزيابي عملکرددومين کنفرانس ملي مديريت عملکردملیمرتضي موسي خانيتهران 
2 ارائه مدل تلفيقي تصميم گيري گروهي وFTOPSIS براي انتخاب گزينه برتر جهت مربيگريهمايش ملي علم و کاراتهملیبهمبري - عابديتبريز 
3 توسعه روش پرومته 2وکاربرد آن در صنايع غذاييامنيت غذاييملیاسدي عکاف پورسوادکوه1391/07/26
4 ارائه مدل ترکيبي براي فن اوري اطلاعات در پستتحقيق در عمليات ايراننا مشخصصفاريتبريز1391/02/15
5 کارآفريني فردي و بنگاهي - مطالعه اي در اداره کل تربيت بدني زنجانهمايش ملي کارآفريني درايران 1404ملیدکتر الواني ، محمدي قزوين دانشگاه آزاد اسلامي1391
6 بررسي طرحهاي توانمند سازي در کميته امداد با مدل SCM-S فيشر توانمند سازيملیسمويي الهياريتهران1390/11/11
7 بررسي طر حهاي آموزش حسابداري با استفاده از SCM فيشر و پويايي شناسي سيستميهمايش منطقه اي حسابداريمنطقه ایحميدي زاده و بشکوهدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1390/02/29
8 تکنيک هاي FGMADM براي انتخاب مواد اوليه در صنعت ريسندگيسومين کنفرانس ملي نساجي و پوشاکملیخاتمي نژاد ، قدمگاهييزد1390/02/01
9 .چهلمين کنفرانس بين المللي کامپيوتر و مهندسي صنايعبین المللیصادق عابدي- مرتضي موسي خاني- امين جبارزادهژاپن1389/05/03
10 .کنفرانس بين المللي سالانه تحقيقات کسب و کاربین المللیامير محمدزاده- صادق عابدي-زينب فتحيانگلستان1389/04/21
11 .کنفرانس بين المللي سالانه تحقيقات کسب و کاربین المللیرضا رادفر- صادق عابديانگلستان1389/04/21
12 .چهاردهمين کنفرانس بين المللي نفت و گاز و پتروشيميبین المللیموسي بهروزي- سيد اميد هاشميتهران1389/02/29
13 کارآفريني فردي و بنگاهي با رويکرد توسعه و بالندگي منابع انسانيسومين کنگره ملي مديريت ورزشيملیسيد مهدي الواني- نبي اله محمديشهرکرد1388
14 ارائه الگويي جهت افزايش ميزان بهره وري در جايگاه سوخت رساني با رويکرد مديريت بر مصرف بنزيناولين کنفرانس بين المللي مديريت بهره وري و کيفيت در نگرش جهاني شدنبین المللیصادق عابديتهران1387/11/07
15 تأثير حکمراني خوب در ارتباط دولت ، دانشگاه و صنعتدوازدهمين کنگره ملي ارتباط دولت، دانشگاه و صنعتملیمحمد عطايي و فهيمه جباريتهران1387
16 شکافهاي کيفيت خدمات آموزشي در رشته مديريت صنعتيکنگره ملي علوم انسانيملیفهيمه جباريتهران1385/12/22
17 موانع و چالشهاي اجراي بورس الکترونيک در ايراناولين همايش سراسري بورس الکترونيکملیماني شريفي - محمد مهدي حميدي زادهقزوين1385/12/03
18 ارزيابي کارآيي و رشد بهره وري دانشگاه هاي غيردولتيهمايش ملي بهره وري کشورملیمرتضي موسي خاني - بهرام ودودي مفيدتهران1385
19 مشکلات دانش آموختگان مديريت صنعتي در جذبهمايش ملي اشتغالملیفهيمه جباريمشهد1385
20 بررسي قابليت بکارگيري استاندارد سرمايه گذاري در منابع انساني در يک سازمان دولتي ايراندومين کنفرانس توسعه منابع انسانيملیرقيه حسن زادهتهران1384/02/26
21 بررسي علل مغايرت در ارزيابي و خود ارزيابي دستگاه هاي دولتي استان قزوينهمايش ملي ارزيابي عملکردملیمرتضي موسي خانيتهران1384
22 طراحي و تبيين شاخص هاي بهره وري در سازمانهاي خدماتي (با تأکيد بر سيستم خدمات درون پرواز)سمينار بهبود کيفيت خدمات پروازملیمرتضي موسي خاني- بهروز شريفيتهران1382/12
23 بهبود مستمر فرآيند روشي کارا در توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و اشتغال زاييهمايش منطقه اي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه صنايع کوچکمنطقه ای قزوين1382/11/07
24 مطالعه تطبيقي براي ارائه مدل توسعه تکنولوژي در ايران (با تآکيد بر ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت )ششمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعتملی تهران1381
25 الگوي پيشنهادي براي بهبود وضعيت پژوهش در کشورهمايش ملي ارتقاء و رشد کيفيت خدمات هواييملی فيروزکوه1380
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS