صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي نرم افزاركامپيوتر - آزاد علوم واسلامي تحقيقات - تهران - ايران - سال 1389
- فوق ليسانس نرم افزاركامپيوتر - دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب - تهران - ايران - سال 1377
- ليسانس نرم افزاركامپيوتر - دانشگاه شهيد بهشتي - تهران - ايران - سال 1374
   آدرس پست الکترونیک : Masoumi at Qiau dot ac dot ir , Masoumi_b at yahoo dot com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/masoumi.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر بهروز معصومي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار فعالیت های علمی و اجرائی رساله و پایان نامه مسابقات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 بررسي و ارزيابي کارآيي کيفي معماري و چارچوب هاي جريان دادهچهارمين کنگره ملي تحقيقات بنيادين در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات ملیوحيد فاضل ، بابک کرسفي دانشگاه خواجه نصير1398/03/30
2 Deep Reinforcement Learning Issues and Approaches for The Multi-Agent Centric Problems2018 9th Conference on Artificial Intelligence and Robotics and 2nd Asia-Pacific International Symposiumبین المللیNiloofar Khaneghahi, Babak KarasfiKish Island1397/09/19
3 هماهنگي در سيستم هاي چند عاملي با استفاده از تخصيص نقش در محيط بازي فوتبال ربات هاي سايز متوسطThe 8th joint Conference on Artificial Intelligence & Roboticsبین المللیسجاد زيادلودانشگاه آزاد قزوين1397/01/19
4 حل مسئله زمانبندي دروس دانشگاهي با قابليت اولويتهاي انعطافپذير با استفاده از الگوريتم بهينه سازي مبتني بر يادگيري -آموزشThe 8th joint Conference on Artificial Intelligence & Roboticsبین المللیفرزانه حميديدانشگاه آزاد قزوين1397/01/19
5 مروري بر رويکردهاي مبتني بر يادگيري عميق در سيستم هاي چند عاملي هوشمند چهارمين کنفرانس بين المللي تحقيقات دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعاتملی نيلوفر خانقاهي -- بابک کرسفيدانشگاه ابرار1396/04/30
6 Mobile robots navigation in unknown environments by using fuzzy logic and learning automataArtificial Intelligence and Robotics (IRANOPEN), 2017بین المللی Akram Adib ; Behrooz MasoumiIran, Qazvin1396/01/20
7 حل مساله تخصيص درجه دو با استفاده از الگوريتم انفجار نارنجکIKT2016بین المللیعباس راستيدانشگاه بوعلي سينا همدان1395/06/17
8 خوشهبندي معنايي متن با استفاده از تخصيص پنهان ديريکله و الگوريتم ژنتيک4th international Conference On Research in Science بین المللیسعيد شکريسن پترزبورگ روسيه1395/05/07
9 بهبود الگوريتم مبتني برجمعيت سياه چاله با استفاده از اتوماتاي يادگيرThe 6th joint Conference on Artificial Intelligence & Robitics and the 8th RoboCupبین المللیمحمد اسکندرزاده، مهدي اثني عشريدانشگاه آزاد قزوين1395/01/21
10 به کارگيري رويکرد سيستمهاي چندعامله در الگوريتم جهش قورباغهThe 6th joint Conference on Artificial Intelligence & Robitics and the 8th RoboCupبین المللیسيد ناصرالدين سيادتدانشگاه آزاد قزوين1395/01/21
11 حل مساله تخصيص درجه دوم به روش الگوريتم جستجوي گرانشي ترکيبيششمين كنفرانس هوش مصنوعي و رباتيك و هشتمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايران 2016بین المللیحامد ساعيدانشگاه آزاد قزوين1395/01/21
12 به کارگيري استراتژي آنتروپي و اتوماتاي يادگير براي راهبري روبات ها در محيطهاي پيچيدهششمين كنفرانس هوش مصنوعي و رباتيك و هشتمين سمپوزيوم بين المللي ربوكاپ آزاد ايرانبین المللیآرزو قاسمي ساوجبلاغيدانشگاه آزاد قزوين1395/01/21
13 Memetic algorithm based on genetic algorithm and improved cuckoo search algorithm for Dynamic Environment6th joint Conference on Artificial Intelligence & Robotics and the 8th RoboCup IranOpen International Symposiumبین المللیA.Nooraliei M.R. Meybodiدانشگاه آزاد قزوين1395/01/21
14 حل مسأله زمانبندي دروس دانشگاهي با استفاده از الگوريتم دسته ماهيهاي مصنوعي باقابليت اولويتهاي انعطافپذير6th joint Conference on Artificial Intelligence & Robotics and the 8th RoboCup IranOpen International Symposiumبین المللیمحمد صادق پور قرباندانشگاه آزاد قزوين1395/01/21
15 خلاصه سازي خودکار متن با استفاده از قواعد انجمني و آناليز معنايي پنهان احتمالاتينهمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیرضا مهدي هاديهتل المپيک تهران1394/09/29
16 بهبود مدل عوامل موثر بر رفتار خريد مشتريان اينترنتي در ايران با توجه به مدل پذيرش فناوري و اولويت بندي آنها با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي فازيهفتمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش بین المللیمحسن خون سياوش، وحيد رنديدانشگاه اروميه 1394/03/07
17 روشي مبتني بر اتوماتاي يادگيرتعميم يافته درحل مسائل تصميم گيري غيرمتمرکز چندعاملههفتمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش بین المللیسمانه عصاردانشگاه اروميه 1394/03/07
18 يک روش مسير يابي براي عبور ربات از مانع مقعر شکل بر اساس اتوماتاي يادگير سلولي هفتمين کنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانشبین المللیالناز غفاري - حميد بازرگان دانشگاه اروميه1394/03/07
19 بهبود خلاصه سازي متون با استفاده از روش فرا اكتشافي جستجوي فاختهThe 7th RoboCup IranOpen International Symposiumبین المللیسيد حسين ميرشجاعيQIAU1394/01/23
20 بكارگيري الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات مبتني بر عامل جهت تعين ساختارThe 7th RoboCup IranOpen International Symposium and the 5th joint conference of AI & Roboticsبین المللیحسين باقريدانشگاه آزاد قزوين1394/01/23
21 استفاده از يادگيري Q براي تعيين قيمت فروش محصول در محيط TAC-SCMThe 7th RoboCup IranOpen International Symposiumبین المللیارمن معتدلدانشگاه آزاد قزوين1394/01/23
22 بهبود عملكرد خلاصه سازي متن با استفاده از روش قطره آب هوشمندThe 7th RoboCup IranOpen International Symposiumبین المللیاحسان اکبرQIAU1394/01/23
23 به کارگيري اتوماتاي يادگير براي پيشنهاد قيمت بهينه در محيط TAC SCMبيستمين کنفرانس سالانه انجمن کامپيوتر ايران ملیآرمن معتدلدانشگاه فردوسي مشهد1393/12/14
24 يک روش مسيريابي براي عبور ربات از مانع مقعر شکل براساس اتوماتاي يادگير و اتوماتاي سلوليهشتمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیالناز غفاري، محمد رضا ميبديتهران1393/09/11
25 آموزش شبکه عصبي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي گروه ذرات چند عامله هشتمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیحسين باقريTehran1393/09/11
26 A New Hybrid Algorithm Based on black hole Optimization and Bisecting K-means for Cluster AnalysisThe 22nd Iranian Conference on Electrical Engineeringبین المللیMohammad Eskandarzadehalamdary, Omid Sojodishijaniشهيد بهشتي تهران1393/03/01
27 Improving Agent Performance for Multi-Resource Negotiation Using Learning Automata and Case Based ReasoningThe 6th RoboCup IranOpen International Symposium and the 4th joint conference of AI & Roboticsبین المللیMonireh Haghighatjoo, Mohammad Reza MeybodiًQazvin1393/01/25
28 استفاده از آنتروپي کراس براي بهبود يادگيري تقويتي در مسير يابي ربات هاThe 6th RoboCup IranOpen International Symposium and the 4th joint conference of AI & Roboticsبین المللیآرزو قاسميقزوين1393/01/25
29 دسته بندي پرسش برپايه روش کاهش بعد دو مرحله ايThe 6th RoboCup IranOpen International Symposium and the 4th joint conference of AI & Roboticsبین المللیمريم ابراهيمي ، فريبرز محموديقزوين1393/01/25
30 استدلال مبتني بر مورد تکاملي براي حل مساله فروشنده دوره گرد چند گانهThe 6th RoboCup IranOpen International Symposium and the 4th joint conference of AI & Roboticsبین المللیروح اله گلي کناري، محمد رضا ميبديقزوين1393/01/25
31 Automatic Text Summarization Based on Multi-Agent Particle Swarm Optimization12thIranian Conference on Intelligent Systemsبین المللیHamed Asgariو Omid sojoodi sheijaniHigher Education Complex of Bam, Bam, Iran1392/11/15
32 Applying Particle Swarm Optimization to Improve Average Reward in non-Stationary Multi-Armed Bandit(ICICIE'2014)بین المللی Elnaz Manifar, Mohammad Reza MeybodiKuala Lumpur -Malaysia1392/10/25
33 Provide a method to improve the performance of text summarization using bacterial foraging optimization algorithmهفتمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیحامد عسگريدانشگاه تهران1392/09/20
34 ارائه روشي ترکيبي از الگوريتم ها براي بهبود عملکرد خلاصه سازي متنهفتمين کنفرانس علمي فرماندهي و کنترل ايرانملیحامد عسگريدانشگاه امام حسين1392/09/20
35 طراحي سيستم تشخيص نفوذ درشبکه هاي کامپيوتري مبتني بر درخت تصميم وانتخاب بهترين پارامترها به کمک داده کاويهفتمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیجلال الدين کهزادي ،غلامرضا مالکيدانشگاه تهران1392/09/20
36 خلاصه سازي خودکار متن مبتني بر الگوريتم رقابت استعماريهفتمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیرضا مهدي هاديدانشگاه تهران1392/09/19
37 الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات با پرش لويسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانبین المللیرضا مهدي هاديQIAU1392/06/07
38 بهبود الگوريتم تکامل تفاضلي به کمک افراز و نظريه آشوبسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانبین المللیامير احسان رنگيپن کمان، سعيد سميع زادهدانشگاه آزاد 1392/06/07
39 استفاده از بازي هاي اقليت و اتوماتاي يادگير در تخصيص منابع مبتني بر استنتاج مبتني بر مورديسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانبین المللیزهرا سليماني، محمد رضا ميبديدانشگاه آزاد قزوين1392/06/07
40 طراحي الگوريتم مسيريابي خود فراگير در شبکه هاي مورديسيزدهمين کنفرانس فازي ايرانبین المللیمسعود مظفري ، علي برومند نيادانشگاه آزاد قزوين1392/06/07
41 بهبود الگوريتم K-means با استفاده از الگوريتم مبتني بر جمعيت سياه چالهسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانبین المللیاميد سجودي ، محمد اسکندرزاده علمداريدانشگاه آزاد قزوين1392/06/07
42 ارائه يک روش ترتيبي مبتني بر فرايند تصميم گيري مارکف قابل مشاهده جزئي براي مسير يابي رباتهاي متحرک محيط هاي نا شناختهسيزدهمين کنفرانس سيستمهاي فازي ايرانبین المللیمهدي بيگ مرادي، اسماعيل زيناليدانشگاه آزاد قزوين1392/06/06
43 تخصيص منابع در سيستمهاي گريد مبتني بر استنتاج مبتي بر مورد جمعي و آتوماتاي يادگيرششمين سمپوزيوم بين المللي ربوکاپ بین المللیسيد مجتبي احمدي ، رضا پور شيخدانشگاه آزاد قزوين1392/01/19
44 ترکيب بازي اقليت و استنتاج مبتني بر مورد و بررسي نوع پايگاه مورد در تخصيص منابع سيستمهاي ناهمگونششمين سمپوزيوم بين المللي ربوکاپ آزاد ايران بین المللیزهرا سليماني جلودار؛ محمد رضا ميبديدانشگاه آزاد اسلامي قزوين1392/01/19
45 ارائه ي الگوريتمي براي بيشينه سازي سود فروشندگان در بازار دوانحصاري بدون دانستن سود رقبا ششمين سمپوزيوم ربوکاپبین المللیناديا فرهادي، محمد رضا ميبديدانشگاه آزاد قزوين1392/01/19
46 بهبود مدل سازي دانشجو در سامانه هاي شبه آموزشي با استفاده از يادگيري تقويتي و بازي قمار چند بازويازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمندملیليلا جوادي، محمد رضا ميبديدانشگاه خوارزمي تهران1391/12/9
47 استفاده از يادگيري مبتني بر مورد و اتوماتاي يادگيري در تخصيص منابع سيستمهاي ناهمگن با پايگاه مورد مشترکهيجدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايرانملیزهرا سليماني، سعيد صبا منيريدانشگاه صنعتي شريف1391/12/24
48 خلاصه ساز متن با روش دسته ماهي هاي مصنوعي بهبوديافتههيجدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايرانملیمهدي رنجبردانشگاه صنعتي شريف ايران1391/12/22
49 معرفي روشي جهت بهبود اندازه گيري ارتباطات معنايي ميان مجموعه لغاتهيجدهمين کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپيوتر ايرانملیهومن كاشانيان ، فريبرز محموديدانشگاه صنعتي شريف1391/12/22
50 استنتاج مبتني بر مورد انتخابييازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايرانملیمجتبي احمديدانشگاه خوارزمي تهران1391/12/10
51 روشي براي انتخاب پارامتر هاي تشخيص نفوذ در سيستم هاي چند عامله مبتني بر اتوماتاي يادگيري با استفاده از داده کاوي يازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمندملیجلال کهزاديدانشگاه خوارزمي تهران1391/12/09
52 بکارگيري بازي اقليت و يادگيري مبتني بر مورد در تخصيص منابع سيستمهاي چند عاملهيازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمندملیزهرا سليماني جلوداردانشگاه خوارزمي - تهران1391/12/09
53 تعيين موقعيت وتعقيب چندين بهينه در محيط هاي پويا با استفاده از الگوريتم جهش قورباغهيازدهمين کنفرانس سيستم‌هاي هوشمند ايرانملیسميه رنجکش، محمد رضا ميبديدانشگاه خوارزمي1391/12/01
54 روش نويني براي بهينه سازي در محيط هاي پويا مبتني بر الگوريتم جهش قورباغهششمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیمحمد رضا ميبدي، سميه رنجکشدانشگاه اميرکبير1391/09/30
55 خوشه بندي اسناد با استفاده از ترکيب Bisecting kmeans و PSOششمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیمهدي حسيني ايران، تهران1391/09/29
56 مقايسه دو رويکرد تراکمي و مبتني بر تعداد در خوشه بندي اسناد با استفاده از Bisecting Kmeansششمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیمهدي حسيني، اميد سجودي شيجانيايران، تهران1391/09/29
57 خوشه بندي اسناد با استفاده از ترکيب روشهاي دسته ماهي مصنوعي و kmeans دوبخشي ششمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ملیمهدي حسينيدانشگاه شهيد بهشتي تهران1391/09/08
58 بررسي نقش پارامترهاي حافظه و استراتژي عامل ها در تعادل بازار با استفاده از بازي اقليت ژنتيکي دومين کنفرانس ملي مهندسي نرم افزار دانشگاه لاهيجانملیزهرا سليمانيدانشگاه لاهيجان1391/08/11
59 ارائه الگوريتم جهش قورباغه بهبود يافته با مولفه هاي شناختيدومين کنفرانس ملي مهندسي نرم افزار لاهيجانملیسميه رنجکش، محمد رضا ميبديدانشگاه آزاد لاهيجان1391/08/10
60 روشي نوين براي يهينه سازي در محيط هاي پيوسته و ايستا مبتني بر الگوريتم جهش قورباغهدومين کنفرانس ملي مهندسي نرم افزار لاهيجان ملیسميه رنجکش، محمد رضا ميبديدانشگاه آزاد لاهيجان1391/08/10
61 بهبود مدلسازي دانشجو در سيستم شبه آموزشي با استفاده از يادگيري تقويتي و آتوماتاي يادگير تعقيبيکنفرانس بين المللي درباره ي نوآوري ها در آموزشٍ و يادگيري الکترونيکيبین المللیسيده ليلا جوادي، محمد رضا ميبديتونس 1391/04/13
62 بهبود مدلسازي دانشجو در سيستم شبه آموزشي با استفاده از يادگيري تقويتي و آتوماتاي يادگير هفدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايرانملیليلا جوادي، محمد رضا ميبديدانشکده مهندسي کامپيوتر – دانشگاه صنعتي شريف1390/12/16
63 هماهنگي عامل هاي تيم آمبولانس در محيط شبيه ساز امداد و نجات با استفاده از استراتژي حراجICACII 2012بین المللیمحمد رضا ميبدي، پويادلدار تايوان 1390/10/11
64 ارائه مدلي ترکيبي براي ايجاد هماهنگي در سيستمهاي چند عامله با استفاده از بازي اقليت و يادگيري Qپنجمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیامير عباس قربانيدانشگاه اميرکبير1390/09/23
65 ارائه ي روش تسريع شده ي مبتني بر يادگيري تقويتي توزيع شده، در سيستمهاي چند عاملهپنجمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیسارا اسفندياري، محمد رضا ميبديدانشگاه اميرکبير1390/09/23
66 تخصيص منابع درسيستم هاي گريد با استفاده از روش استنتاج مبتني بر مورد توزيع شده و اتوماتاي يادگيرپنجمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیسيد مجتبي احمديدانشگاه اميرکبير1390/09/22
67 بهبود مدلسازي رفتار دانشجو در سيستم شبه آموزشي با استفاده از آتوماتاي يادگيرپنجمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیليلا جوادي، محمد رضا ميبديدانشگاه اميرکبير1390/09/22
68 بهبودتصميم گيري عامل هاي آتش نشان درمحيط شبيه سازي امداد و نجات با استفاده از اتوماتاي يادگير پنجمين کنفرانس ملي فرماندهي و کنترل ايران ملیکسري کنگاوري، محمد رضا ميبديدانشگاه تهران1390/09/02
69 به کارگيري مدلي ترکيبي از بازي اقليت و اتوماتاي يادگير براي ايجاد هماهنگي در سيستم هاي چند عاملهشانزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايرانملیامير عباس قربانيتهران1390/05/22
70 ارائه ي يك مدل تركيبي مبتني بر يادگيري تقويتي و استنتاج مبتني بر مورد براي افزايش كارايي سيستمهاي چندعاملهدومين همايش بين المللي موضوعات نوين در علوم كامپيوتر و اطلاعات (CICIS 2011)بین المللیسارا اسفندياري، محمد رضا ميبديدانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان1390/03/10
71 بهيود الگوريتم ICBRLA در مسائل با سايز متغيرسمپوزيوم IEEE 2011 کامپيوتر و انفورماتيکبین المللیسعيد صبا منيري و محمد رضا ميبديمالزي1390/01/02
72 به کارگيري اتوماتاي يادگير و آنتروپي براي بهبود قدرت جستجو در عامل هاي امداد و نجاتدومين کنگره جهاني سيستم هاي هوشمند بین المللیمحمدرضا ميبدي و مصطفي اصغريچين1389/09/24
73 بهبود کارايي در سيستمهاي چند عامله مبتني بر اتوماتاي يادگيربا استفاده از مفهوم آنتروپيچهارمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیمحمدرضا ميبديتهران، دانشگاه صنعتي شريف1389/09/11
74 ارائه روشي نوين در سيستمهاي چند عامله با استفاده از استنتاج مبتني بر مورد همکارانه براي تخصيص منابعپانزدهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايرانملیسعيد صبا منيري - محمدرضا ميبديتهران1388/11/29
75 ارايه مدلي براي ايجاد هماهنگي در سيستم هاي چند عامله با استفاده از بازي اقليتچهارمين کنفرانس داده کاوي ايرانملیامبر عباس قربانيتهران- دانشگاه صنعتي شريف1388/10/22
76 استفاده از علائم راهنمايي مجازي در شبيه ساز امداد و نجات سمپوزيم ربوکاپ 2009بین المللیمصطفي اصغري - محمدرضا ميبديکره جنوبي1388/09/24
77 طراحي مسير حرکت عامل ها در سيستم شبيه ساز امداد با استفاده از اتوماتاي يادگير توزيع شدهسومين کنفرانس ملي انجمن علمي فرماندهي و کنترل ايرانملیمصطفي اصغري - محمدرضا ميبديتهران1388/08/25
78 بکارگيري سياست کميسيون چند عامله در تخصيص ايستاي منابع گريد با استفاده از عاملهاي CBRسومين کنفرانس داده کاوي ايرانملیسعيد صبا منيري - محمدرضا ميبديتهران1388/07/09
79 استفاده از کولوني مورچه ها به صورت معکوس به منظور افزايش قدرت کاوش و جستجوي عاملها در سيستم شبيه ساز امدادسومين کنفرانس داده کاوي ايرانملیمصطفي اصغري - محمدرضا ميبديتهران1388/07/09
80 بهبود عملکرد عامل ها در شبيه ساز امداد با استفاده از کولوني مورچه ها و اتوماتاي يادگيرسومين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايرانملیمصطفي اصغري- محمدرضا ميبدييزد1388/04/26
81 ICBR-LA الگريتمي ترکيبي براي تخصيص وظايف در سيستمهاي محاسباتي ناهمگن سومين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمند ايرانملیسعيد صبامنيري - محمدرضا ميبدييزد1388/04/24
82 استفاده از مفهوم استيگمرژي در اتوماتاي يادگير براي بازي هاي تصادفيسومين کنگره مشترک سيستمهاي فازي و هوشمندملیمحمدرضا ميبدييزد1388/04/24
83 استفاده از شبکه هاي اتوماتاهاي يادگير در حل مسائل تصميم گيري غيرمتمرکز چندعاملههفدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمحمدرضا ميبديتهران1388/02/22
84 بهبود فدرت کاوش عامل ها ي امداد و نجات با استفاده از کلوني مورجگان و اتوماتاي يادگيراولين سمپوزيوم روبوکاپ 2009بین المللیمصطفي اصغري- محمدرضا ميبديقزوين1388/01/14
85 يک روش کارا براي اولويت بندي اهداف عاملهاي پليس در سيستم شبيه سازامداد با استفاده از اتوماتاهاي يادگيرچهاردهمين کنفرانس ملي انجمن کامپيوتر ايرانملیمصطفي اصغري- محمدرضا ميبديتهران1387/12/21
86 حل مشکل استراتژي هاي غني و فقير در بازيهاي اقليت دومين همايش ملي مهندسي برق، کامپيوتر و فناوري اطلاعاتملیاميرعباس قربانيهمدان1387/12/02
87 تقسيم بندي و عيب يابي پيچهاي صنعتي با استفاده از بينايي کامپيوتر و ارائه يک روش نوين مرزيچهارمين کنفرانس بين المللي سالانه انجمن کامپيوتر ايرانبین المللیمحمود فتحيتهران1387/11/25
88 ارزيابي اتوماتاي يادگير به عنوان راه حلي براي بازي هاي هماهنگي مشکلسومين کنفرانس داده کاوي ايرانملیمحمدرضا ميبديتهران1387/09/25
89 اتوماتاهاي يادگير، راه حلي براي بازي هاي غيرقطعي با مجموع کليدومين کنگره مشترک سيستم هاي فازي و هوشمند ايرانملیمحمدرضا ميبديتهران1387/08/01
90 واسطهاي کاربري هوشمند: بررسي و کاربردهاپنجمين همايش سراسري فني و مهندسي باشگاه پژوهشگران جوانملیاسماعيل زيناليقزوين1385/05/19
91 ارائه يک مدل کنترل فازي مسير حرکت رباتهاي همه جهتهششمين کنفرانس سيستمهاي هوشمندملیمحمد تشنه لبکرمان1383/09/04
92 ارائه يک مدل ارزيابي اعضاي هيأت علمي بر اساس الگوي مهندسي دانشاولين همايش ملي مديريت فناوري اطلاعاتملیمهدي نقيان فشارکياصفهان1383/03/27
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها