صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مديريت منابع انساني - دانشگاه پونا - پونا - هند - سال 1375
- فوق ليسانس مديريت - دانشگاه پونا - پونا - هند - سال 1369
- ليسانس زمين شناسي - دانشگاه پونا - پونا - هند - سال 1365
   آدرس پست الکترونیک : Mehrabijavad@QIAU.AC.IR
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/mehrabi_j.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر جواد محرابي   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات طرح های پژوهشی کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 تاثير مديريت دانش بر کار آفريني سازمانيهفتمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايراننا مشخصفايزه فتاح پورتهران1398/09/28
2 بررسي موانع پذيرش مديريت دانش در زنجيره تامين خدمات عمومي و راهکارهاي غلبه بر موانعکنفرانس بين المللي مديريت بازرگاني نوين کسب و کار بازاريابينا مشخصمحمد ملکي نيا جواد محرابيقزوين1398/09/21
3 مدل بهينه سازي زنجيره تامين سبز براي مزيت سازماني با رويکرد تحليل بيگ ديتاخارجيبین المللی.لندن1397/11/15
4 تاثير شفافيت سازماني و شايسته سالاري بر رضايت شغلي کارکنان با نقش ميانجي عدالت سازماني مديريت ،حسابداري وحسابرسي پويانا مشخصمهدي فلاح نژاد ،جواد محرابيايران دانشگاه تهران1397/06/23
5 بررسي يادگيري سازماني و نو آوري سازماني در ارتباط بين نقش واسطه اي بر رهبري تحول آفرين و عملکرد سازمانيتحقيقات علمي جهان در مديريت و حسابداري و حقوق و علوم اجتماعيبین المللیغلامرضا روزي طلبدانشگاه شيراز1396/09/02
6 بررسي نقش واسطه اي نو آوري سازماني در ارتباط بين يادگيري و عملکرد سازمانيدومين کنفرانس بين المللي اسجام مديريت و اقتصاد در توسعهبین المللی تهران1396/05/29
7 بررسي تاثير هوش هيجاني بر تعارضات سازماني در شعب بانک صادرات قزويندومين کنفرانس بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعهبین المللی موسسه آموزش عالي اسوه1396/05/29
8 شناسايي موانع اصلاح نظام جبران خدمت با رويکرد عادلانه شدن پرداخت ها در بيمارستان رسول اکرم تهرانمديريت حسابداري و حسابرسي پويابین المللیمحدثه سليمان پورتهران1396/03/04
9 بررسي موانع ساختاري در پياده سازي دولت الکترونيک در ادارات شهر تهرانکنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتيملیآرزو افشارانجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادي1395/11/16
10 بررسي تاثير ابعاد سازماني بر روي عملکرد دورکاري در دستگاه هاي اجرايي کشور : مطالعه موردي سازمان امور مالياتي و اداره کل اقتصاد و دارايي استان تهرانکنفرانس بين المللي در مديريت، حسابداري و اقتصادبین المللیسايه شيدايي - حسن فتوحيتهران1395/10/13
11 بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و تمايل به ترک خدمت کارکنانکنفرانس ملي مديريت مهندسيملیسراج نصرتياستانه اشرفيه1395/02/30
12 بررسي چالش هاي مديريت اطلاعات در دانشگاه پيام نور و ارايه راهبرد پياده سازي يک سيستم اطلاعات پروژهکنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتيملی.مرکز راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار1395/02/12
13 بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و تمايل به ترک خدمت کارکنان با تعديلگري انگيزش در سازمان هاي دولتي استان گيلاناولين همايش ملي رويکردهاي نوين در توليد و خدماتملیسراج نصرتيقزوين1395/02/09
14 بررسي موانع پياده سازي قانون دولت الکترونيککنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتيملیآرزو افشارانجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادي1395/01/30
15 بررسي تاثير آموزش مهارت هاي درون فردي عملکرد هوش هيجاني مديران (مورد مطالعه : شرکت شيشه استان قزوين)کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتيملیمحمد عطاييمرکز راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار1394/12/16
16 نگاهي مقايسه اي به آموزش رسمي و غير رسمي کارآفريني درک ضرورت آموزش غير رسمي کارآفرينيکنفرانس بين المللي مديريت و حسابداريبین المللیعليرضا کاشفي - پريسا حبيب اله - علي عبديتهران1394/12/10
17 بررسي موانع رفتاري و زمينه اي در پياده سازي قانون دولت الکترونيک در ادارات شهر تهرانکنگره علمي پژوهشي سراسري توسعه و ترويج علوم تربيتيملیآرزو افشارانجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادي1394/11/17
18 بررسي تاثير عدالت سازماني بر سکوت سازماني در موسسه مالي و اعتباري نورکنفرانس ملي ايده هاي نوين در مطالعات آينده و توانمندسازيملیليدا آقاباباييتهران1394/11/08
19 عدالت سازماني به عنوان يک پيش بيني کننده سکوت سازمانيکنفرانس ملي ايده هاي نوين در مطالعات آينده و توانمندسازيملیليدا آقاباباييتهران1394/11/08
20 ارزيابي اثر بخشي نيرويابي در شهرداري لاهيجانهمايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايرانملیبهمن مرتضي پورمرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حکمت1394/10/16
21 بررسي نقش مديريت مشارکتي شعبات بانک ملت استان زنجان.بین المللیداود قراخاني - محبوبه عطاراندوبي1394/06/22
22 محوريت مديريت کيفيت و بهره وري همراه با نقش مديريت دانش در ابعاد سازمانياولين کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در کسب و کاربین المللیمحمد ملکي نيا - مريم فلاح مهدي نژادگيلان1394/06/14
23 بررسي موانع يادگيري الکترونيکي در سازمانها و ارايه راهکارهايي در جهت بهبود آنکنفرانس بين المللي مديريت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربيتيبین المللیجليل نوروزيساري1394/03/28
24 بررسي عوامل موثر بر مديريت استراتژيک منابع انساني (مورد مطالعه شهرداري قزوين)کنفرانس بين المللي مديريت ، اقتصاد ، حسابداري و علوم تربيتيبین المللیحسنعلي نوروزيساري1394/03/27
25 تاثير مديريت دانش بر عملکرد سازمانيهفتمين کنفرانس بين المللي مديريت دانشبین المللینيلوفر صادقيتهران1393/11/30
26 بررسي اثرات به کارگيري فناوري اطلاعات در چابکي سازماني در بانک کشاورزيکنفرانس بين المللي حسابداري و مديريتنا مشخصزهرا خادميکرج1393/04/16
27 بررسي رابطه بين هوش سازماني با رفتار شهروندي سازماني در اداره برق استان کرمانشاهکفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعينا مشخصسميرا پيرانيرشت1393/03/30
28 بررسي رابطه بين اقدامات منابع انساني با بهره وري نيروي انساني در کارکنان شرکت پتروشيمي بيستوناولين کفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعينا مشخصصبا پيرانيرشت1393/03/21
29 ارائه رويکردي هوشمند براي مديريت، برنامه ريزي و انتقال تکنولوژي سازمان هاي فعال در حوزه شهريهمايش سراسري محيط زيست، انرژي و پدافند زيستيملیشبنم محمدي اعظمکرمانشاه1392/11/15
30 برنامه ريزي اتحاد استراتژيک مبتني بر الگوريتم کولوني زنبور عسلکنفرانس بين المللي مديريت، چالشها و راهکارهابین المللیسميرا عزيزي مقدمشيراز1392/10/07
31 بررسي قابليت تجاري سازي دانش(مطالعه موردي مديريت مهندسي و ساختمان شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب)همايش ملي سرمايه گذاري و توليد مليملیدکتر کنگراني فراهاني - پگاه کيارسيتهران1392/02/11
32 تاثير تورم بر فاکتورهاي بازدهي سهام با استفاده از پانل ديتاچهارمين همايش ملي اقتصاد ايرانملیدکتر منجذب - خانم باقري.1392/02/02
33 تاثير مديريت راهبردي و سيستمي در توسعه امنيت اجتماعي و فرهنگيکنگره بين المللي پيوست نگاري فرهنگيبین المللیدکتر منجذب - آقاي ايزدي 0 آقاي صفريبوشهر1392/02/01
34 مقايسه رفتار شهروندي معلمان مدارس دولتي و غيرانتفاعي در آموزش و پرورش شهرستان دورودهمايش پارادايم هاي نوين مديريتملیباباياهري-حسنوندبروجرد1390
35 بررسي رابطه بين عدالت مراوده اي با عملکرد کارکنان در شرکت داروسازي داملران شهرستان بروجردهمايش اثربخشي در مديريت دولتيمنطقه ایچرميان-درويش زادهدانشگاه آزاد بروجرد1389
36 بررسي رابطه بين عدالت توزيعي با عملکرد کارکنان در شرکت داروسازي داملران شهرستان بروجرداثربخشي در مديريت دولتيمنطقه ایچرميان-درويش زادهدانشگاه آزاد بروجرد1389
37 شناسايي عوامل موثر بر عدالت محوري و رابطه آن با رضايت از خدمات معلولين تحت پوشش اداره کل بهزيستي استان البرزکارآفريني و توسعه اقتصادينا مشخص ايران دانشگاه امام خميني0397/05/27
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS