صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي مهندسي كشاورزي - علوم صنايع غذائي -تبديل موادغذايي - آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1389
- فوق ليسانس مهندسي كشاورزي - علوم صنايع غذائي -تبديل موادغذايي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1383
- ليسانس مهندسي كشاورزي - علوم صنايع غذائي -تبديل موادغذايي - دانشگاه تبريز - تبريز - ايران - سال 1375
   آدرس پست الکترونیک : nmoayednia@qiau.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/moayednia.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی خانم دكتر نسرين مويدنيا   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 روشي نوين در توليد ماست هاي نوشيدنيکنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني غذاملینيلوفر هاشمي تهران1394/12/14
2 مطالعه بر روي افزودن جوانه گندم به عنوان منبع غني از کربوهيدراتها بر ميزان اب اندازي در فرايند توليد ماستسومين همايش ملي پروبيوتيک و غذاهاي فراسودمندملیحسن بغداديدانشگاه شهيد بهشتي تهران1394/11/18
3 بررسي تاثير زمان نگهداري و افزودن جوانه گندم بعنوان بخشي از جايگزين چربي بر روي ميزان اسيديته و ويسکوزيته در فرايند توليد ماستسومين همايش ملي پروبيوتيک و غذاهاي فراسودمندملیحسن بغداديدانشگاه شهيد بهشتي تهران1394/11/18
4 مروري بر عملکرد اگزوپلي ساکاريدهاي توليد شده از باکتريهاي اسيدلاکتيکيکنفرانس بين المللي علوم و مهندسي بین المللیمهديه خسرويدبي . امارات1394/09/10
5 ارزيابي تغييرات ماست تغليظ شده ساده و پروبيوتيکي در شرايط نگهداري مختلف23 امين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايرانملیفرشته احمديدانشگاه ازاد قوچان1394/08/20
6 کاربرد امواج اولتراسونيک در استخراج ترکيبات فنلي از منابع گياهي ومين همايش ملي گياهان دارويي و کشاورزي پايدارملیرضوان قلاوندايران1394/06/01
7 استفاده از فشار بالا به عنوان يک تکنيک فراوري موثر در صنعت غذاهمايش بين المللي ر پژوهشهاي کاربردي در کشاورزي بین المللیمهديه خسرويمعاونت توسعه مديريت انساني رييس جمهوري1394/03/01
8 بررسي تاثير امواج فراصوت بر فراورده هاي غلات و محصولات خميريهمايش ملي نقش صنايع تبديلي در علوم کشاورزيملیرضوان قلاوندآزادشهر1394/02/23
9 تاثير فرايندهاي اسياب و پخت بر مقدار مايکوتوکسين در اجزاء ارد گندماولين همايش روشهاي افزايش ماندگاري فراورده هاي غذاييمنطقه ایرضوان قلاوند، علي دهقاني پيشهسالن همايشهاي رازي ، تهران1393/12/12
10 غيرفعال سازي ميکروارگانيسم ها با استفاده از فشار بالا به عنوان يک تکنيک فراوري نويناولين کنگره سراسري فناوري هاي نوينمنطقه ایمهديه خسرويتهران1393/11/23
11 بهينه سازي پارامترهاي عملياتي موثر در فرايند خشک کردن اسلايس هاي قارچ در يک خشک کن تونلي به روش سطح پاسخسومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي ملینجمه سادات حيدري، حسين قهرمانيدانشگاه ازاد اسلامي قوچان1393/08/26
12 مروري بر تاثير حضور اينولين در محصولات لبني سين بيوتيک22 امين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايرانملینيلوفر هاشمي . امير فرخ مظاهريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان1393/06/08
13 بررسي اثر پري بيوتيکي شير خشک در فعاليت و زنده ماني باکتري لاکتوباسيلوس کازءي در دوغ22 امين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايرانملینيلوفر هاشمي . امير فرخ مظاهريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان1393/06/08
14 بررسي برخي از عوامل تاثيرگذار بر روند رشد و زندماني باکتريها پروبيوتيک لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و بيفيدوباکتريوم بيفيدوم در ماست و شير بيست و دومين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايرانملیمژگان حاجي کرم نمدمالدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان1393/06/08
15 نانو کپسولاسيون پلي فنولها براي حفاظت در برابر سرطان روده ب زرگ و رکتوماولين همايش ملي ميان وعده هاي غذاييملیفرشته احمديپژوهشکده علوم و فناوري موادغذايي مشهد1393/02/10
16 کپسولاسيون و نانوکپسولاسيون پلي فنول ها براي افزايش تحويل انها در بدنسومين همايش ملي امنيت غذاييملیفرشته احمديدانشگاه ازاد سوادکوه1392/12/07
17 آلاينده ارسنيک، مخاطرات و روشهاي حذف ان در اب اشاميدني3 همايش ملي امنيت غذاييملیمعظمه مددي دانشگاه ازاد سوادکوه1392/12/06
18 پارامترهاي موثر در پليمريزاسيون سونوشيميايي هيدروژلها8 امين کنفرانس بين المللي مهندسي شيميبین المللیر. ابراهيمي . م عبداالهي پاينونديکيش1392/12/04
19 بسته بندي ضد ميکروبي مواد غذايي و کارايي ان در شرايط واقعي21 مين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايرانملیفرشته احمديدانشگاه شيراز1392/08/07
20 ماست و پنير پروبيوتيک بيست و يکمين کنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايرانملیفرشته احمديدانشگاه شيراز1392/08/07
21 تاثير فرايند فشار بالا در توليد ماستکنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني غذاملینيلوفرهاشميتهران1391/11/30
22 بررسي تغييرات شيميايي و ميکروبيولوژيکي بوجود امده در شير بر اثر شرايط بسته بندي کنگره ملي پژوهشگران و نخبگان ايمني غذاملینيلوفر هاشمي تهران1391/11/30
23 ميکروبيولوژي شير و فراورده هاي آن از ديدگاه ايمني غذاييهمايش صنعت و بهداشت مواد غذايي با منشاء داميملیاميرفرخ مظاهريقم1391/02/01
24 نقش مصرف شير و فراورده هاي آن در سلامت دندانهااولين کنگره نقش مصرف شير و فراورده هاي آن در سلامت جامعهملی-تهران 1389/03/20
25 شير غذاي فراويژه طبيعي، يافته هاي جديد در زمينه خواص فراويژه ترکيبات تشکيل دهنده شيردومين کنفرانس ملي غذاي عملگرملیمحمدرضا احسانيتهران - ايران1387/09/11
26 اثرات سلامت بخش اسيدلينولئيک کونژوگه بعنوان يک ترکيب فراويژه در فراورده هاي شيريدومين کنفرانس ملي غذاي عملگرملیمحمدرضا احسانيتهران 1387/09/11
27 جداسازي و شناسايي اليگوساکاريدهاي شير به روشهاي انالتيکياولين سمينار شيمي کاربردي و معرفي دستاوردهاي جديدملی-لاهيجان 1386/11/25
28 مکانيسم شيميايي فعالسازي سيستم ضدميکروبي طبيعي شير خام - سيستم لاکتوپراکسيدازاولين همايش سراسري علوم و صنايع غذايي ملیمحمدرضا احسانيورامين 1386/09/22
29 ارزيابي ميزان نيتريت سديم باقيمانده در انواعي از فراورده هاي گوشتي حرارت ديدهاولين همايش صنايع غذاييملیزهرا پيراوي ونک-سميرا بهراميان- مهرداد قواميورامين 1386/09/22
30 تکنولوژي بسته بندي فعال در مواد غذاييهمايش بسته بندي شمال غرب کشورمنطقه ای-سنندج 1386/09/07
31 فن آوري زيستي و ارتقاء ارزش غذايي و سلامت بخشي محصولات کشاورزياولين همايش کاربردهاي زيست فناوري در صنعت و معدنملی-تهران 1386/07/25
32 اثرات تحريک کنندگي ال. اسيدوفيلوس در روند رشد بي. لاکتيس در شيردومين سمپوزيم علوم و فناوري لبني و رقابت علم و فن آوري در شير تخميريبین المللی-ايتاليا1385/02/25
33 مقايسه رفتار دو باکتري پروبيوتيکي در شيرشانزدهمين کنگره ملي صنايع غذايي ايرانملیمحمدرضا احساني- زهرا امام جمعه- ثريا نواب پورگرگان 1385/01/23
34 تغييرات شير اسيدوفيلوس در طي نگهداري در يخچال ايمني مواد غذايي و کيفيت از طريق مواد غذايي در زنجيره غذا - اولين کنگره بين المللي علوم غذايي و تغذيهبین المللی-ترکيه1384/03/25
35 دستيابيهاي بيوتکنولوژي در شناخت، بهبود و ارتقاء عطر و طعم پنيرپانزدهمين کنگره ملي صنايع غذاييملیمحمدرضا احسانيتهران 1384/02/12
36 بررسي توليد شير اسيدوفيلوس بعنوان يک فراورده شيري پروبيوتيکيپانزدهمين کنگره ملي صنايع غذاييملیمحمدرضا احساني- زهرا امام جمعه- ثريا نواب پورتهران 1384/02/12
37 تشکيل ميکروفلور روده در طي ماههاي اول بعد از تولدهفتمين کنگره ميکروب شناسي ايرانملی-سمنان 1383/11/13
38 مقايسه اي بر توليد صنعتي شيرهاي اسيدوفيلوس، بيفيدوس و اسيدوبيفيدوسدومين کنفرانس بين المللي نوآوري در صنعت مواد غذايي پردازش و مهندسيبین المللی-تايلند1383/10/22
39 پايش رفتار لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در شيردومين کنفرانس بين المللي نوآوري در صنعت مواد غذايي پردازش و مهندسيبین المللی-تايلند1383/10/22
40 آناليز کربوهيدراتهادومين همايش سراسري شيميملی-ورامين 1383/09/29
41 بررسي مکانيسم انعقاد آنزيمي در شير از ديدگاه شيمياييدومين همايش سراسري شيميملی-ورامين1383/09/29
42 مقايسه ارزيابيهاي حسي صورت گرفته به روي سه نوشيدني شيري تخميري پروبيوتيکي در قياس با شير UHTهشتمين کنگره تغذيه ايرانملی-تهران 1383/06/16
43 فعاليت و رشد بيفيدوباکتريوم لاکتيس در شيرسمپوزيم بين المللي پروبيوباکتري و بيفيدو باکتريبین المللیمحمدرضا احسانيفرانسه1383/03/13
44 جايگاه شير و فراورده هاي آن در رژيم غذايي کودکان و نوجوانانهمايش علمي شير منطقه جنوب کشورمنطقه ای-شيراز 1383
45 بررسي خواص ايمني زايي ماست بعنوان Functional Foodچهاردهمين کنگره ملي صنايع غذاييملی-تهران 1382/07/24
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS