صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي برق-مخابرات - دانشگاه ESSEX - کالچستر - انگليس - سال 1368
- فوق ليسانس برق-مخابرات - دانشگاه ESSEX - کالچستر - انگليس - سال 1365
- ليسانس برق-الكترونيك - دانشگاه صنعتي شريف - تهران - ايران - سال 1358
   آدرس پست الکترونیک : mtaheri@ut.ac.ir
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/mohammadtaheri.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر محمود محمدطاهري   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 يک راه حل براي اندازه گيري آناليز شبکه برداري بدون تماس روي ويفرچهارمين کنفرانس بين المللي موج ميليمتري و تراهرتزبین المللیمصطفي عبدالحميديايران1395/09/30
2 يک اتصال دهنده داخلي پهن باند براي خازن سري ايزوله کننده در مدارات مجتمع بالاي 100 گيگاهرتزکنفرانس اسيا-پاسفيک مايکروويوبین المللیمصطفي عبدالحميديايران1395
3 کاربرد روش مجانبي براي توليد داده خام در شليه سازي رادار سارچهارمين کنفرانس بين المللي در مهندسي برق، کامپيوتر ، مکانيک و مگاترونيکسبین المللی دوبي1394/11/15
4 طراحي، شبيه سازي و ساخت فيلتر غير فعال در باند فرکانسي20-40GHz چهارمين کنفرانس در الکترومغناطيسداخلی تهران1394
5 اتصال اپتيکي يک آنتن پلاکدينک نشتي کنفرانس مهندسي برق ايرانملی وحيد ابراهيمي - ليلا يوسفيتهران1393
6 يک اتصال داخلي بيروني اپتيکي با استفاده از نانو آنتن پلاکونيک نشتيکنفرانس فتونيک سيليکون مجتمعملیوحيد ابراهيمي- ليلا يوسفيبلژيک1393
7 محاسبه ضريب تزويج بين مشدد هاي عايقي استوانه اي با استفاده از روش اجزاي محدود يک بعديکنفرانس اروپايي مايکروويوبین المللیرحيمي فرآلمان1390/08/16
8 افزايش پهناي باند تقويت کننده هاي توزيع شده (گسترده)کنفرانس مايکروويو آسياييبین المللیالمصريژاپن1390/08/12
9 يک روش موثر در طراحي بهينه تقويت کننده باند ميليمتريکنفرانس آنتن و انتشار امواجبین المللیمهرداد فهيم نيا-ينگ وانگ-مينگ يو و صفي الدين صفوي نايينيکانادا1390/07/20
10 خط انتقال با ضريب کيفيت بالا براي کاربردهاي مدارات مايکروويو يکپارچه در تکنولوژي سيموسنوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانمنطقه ایمهرداد فهيم نيا-بهزاد بيگلر بيگيان و صفي الدين صفوي نايينيتهران1390/07/19
11 يک تقويت کننده کم نويز در باند 77-84 گيگاهرتز با تکنولوژي 130 نانو متر سي موسکنفرانس سي ام سيبین المللیمهرداد فهيم نيا-ينگ وانگ و صفي الدين صفوي نايينيکانادا شهر اتاوا1390/07/14
12 جدا کردن منبع کور و دنبال کردن سيگنالهاي چند فرکانسي براي يک راديو مخابراتيکنفرانس سيستمهاي بيسيمبین المللیمحمد صادق محمديدبي1390/07/06
13 يک تويت کننده با ضريب بهره قابل کنترلهيجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانمنطقه ایمهرداد فهيم نيا- ينگ وانگ-مينگ يو و صفي الدين صفوي نايينيدانشگاه صنعتي اصفهان1390/07/05
14 محاسبه فرکانس تشديد کاوک استوانه که قسمتي از آن با مشدد عايقي پر شده به روش اجزاي محدود يک بعديپانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانمنطقه ای-مرکز تحقيقات مخابرات ايران1390/07/04
15 يک تقويت کننده کم نويز با تکنولوژي سي موس 130 نانو متريازدهمين کنفرانس سالانه سيستمهاي بيسيم مايکروويوبین المللیمهرداد فهيم نيا-ينگ وانگ-مينگ يو و صفي الدين صفوي نايينيآمريکا1390/07/02
16 افزايش کارايي محاسباتي در گيرنده هاي راديوهاي نرم افزاريسيزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمليحه حسني و محمد رضا کرميزنجان-ايران1390/02/26
17 محاسبه ضريب تزويج بين مشددهاي عايقي قرار گرفته در کاوکهاي استوانه اي به روش اجزاي محدود يک بعديپنجمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیندارددانشگاه صنعتي شريف1390/02/25
18 يک روش کارا براي طراحي يک تقويت کننده کم نويز بهينهآنتن و انتشار امواجبین المللیمهرداد فهيم نيا-صفوي نائينيتورنتو1389/03/20
19 تحقيق درباره اثر خم شدگي در طراحي تقويت کننده هاي توزيع شده يکپارچه مجتمع مايکرويوسيزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللیحميديزنجان1384/2/20
20 يک مقايسه تئوري بين تقويت کننده هاي يکپارچه مجتمع مايکروويو توزيع شده و تقويت کننده هاي ماتريسيکنفرانس مايکروويو آسيا- پاسفيکبین المللیحميديچين1384/09/13
21 طراحي فيلتر با پاسخ بيضوي و حداکثر تخت با مود دو گانه با استفاده از کامپيوتر کنفرانس مايکروويو آسيا- پاسفيکبین المللیيميني، بوذري،چين1384/09/13
22 يک روش ساده براي بهبود بهره تقويت کننده هاي توزيع شده ماتريسيکنفرانس نيمه هادي هاي مرکببین المللیحميديامريکا1384/08/11
23 استفاده از تئوري فيلتر براي طراحي تقويت کننده توزيع شده ماتريسيهجدهمين کنفرانس بين المللي الکترومغناطيس و مخابراتبین المللیحميديکرواسي1384/07/20
24 بهبود در عملکرد تقويت کننده توزيع شده با استفاده از تئوري فيلترکنفرانس مايکروويوبین المللیحميدياوکراين1384/04/21
25 يک الگوريتم محاسباتي کارا براي کاهش بانک فيلتري راديوهاي نرم افزاري کنفرانس برق و کامپيوتر کانادابین المللیحسني، کرميکانادا1384/02/12
26 يک روش جديد براي طراحي تقويت کننده هاي توزيع شدهکنفرانس مخابرات بین المللیحميديسئول، کره جنوبي1383/12/06
27 تقويت کننده توزيع شده با فاز خطي براي فرستنده گيرنده هاي نوري با استفاده از فيلترکنفرانس برق و کامپيوتر کانادابین المللیالمصريکانادا1383/02/13
28 محاسبه ضريب ترويج بين مودهاي هايبريد و تي ام مشدد عايقي با استفاده از روش اجزاي محدود يک بعديکنفرانس مايکروويو آسيا- پاسفيکبین المللینداردسئول ، کره جنوبي1382/08/13
29 يک روش ساده عددي براي محاسبه ضريب حرارتي کاوک بار شده با مشدد عايقي رينگ شکلکنفرانس بين المللي مايکروويو و اپتو الکترونيک بین المللینداردآلمان1382/06/29
30 اثر پاشندگي در پهناي باند تقويت کننده توزيع شده کنفرانس برق و کامپيوتر کانادابین المللیالمصريکانادا1382/02/14
31 طراحي آشکارساز فاز نمونه گير در باند 20 گيگا هرتز به کمک کامپيوتردوازدهمين کنفرانس مخابراتي مايکروويوبین المللیشريف النسبي، کمره اياکراين1381/04/18
32 تخمين پارامتر سيستم تحريک avr يک ژنراتور سنکرون به روش ترکيبي مبتني بر الگوريتم ژنتيکدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران ملیعليزاده، نسابيتبريز1381/02/11
33 تشخيص امواج صرعي در نوار مغز با استفاده از مشخصات حوزه زمان به همراه مشخصات حوزه فرکانسهشتمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیتوقااصفهان1379
34 تعيين ضريب دي الکتريک و ضريب نفوذ مغناطيسي مختلط وابسته به فرکانس مواد عايق با استفاده از خطوط ريز نوار و خطاي اندازه گيريهفتمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیکمره ايتهران1378
35 طراحي و ساخت يک فيلتر بسيار کوچک سه موده موجبري مايکروويو براي ترانسپاندرهاي ماهواره هاي مخابراتيششمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملینداردتهران1377
36 محاسبه ضريب کيفيت مشدد عايقي حفاظ شده بوسيله يک کاوک استوانه اي با روش ترکيبي اختلالات جزيي و اجزاي محدود يک بعديچهارمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیکمره ايتهران1374
37 آناليز کاوک استوانه اي بار شده با مشدد عايقي به روش اجزاي محدود يک بعدي غير يکنواختسومين کنفرانس مهندسي برق ايران ملینداردتهران1374
38 کاربرد روش مجانبي در توليد داده خام براي رادار سار براي جبران خطاي فاز با استفاده از حداقل کردن آنتروپي اولين کنفرانس ملي مهندسي فناوري اطلاعات مکانيداخلی تهران1279/01/23
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها