صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
 
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي برق-الكترونيك - آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1390
- فوق ليسانس برق-الكترونيك - دانشگاه تربيت مدرس - تهران - ايران - سال 1374
- ليسانس برق-مخابرات - دانشگاه صنعتي اصفهان - اصفهان - ايران - سال 1368
   آدرس پست الکترونیک : shahhoseini@qiau.ac.ir , alishahhoseini@gmail.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/shahhosseini.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر علي شاه حسيني   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار فعالیت های علمی و اجرائی کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1 بررسي نقش لايه شفاف هادي نيوبيوم پنتواکسيد بر راندمان سلول خورشيدي لايه نازک آمورفبيست و هفتمين کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللیمريم افضلي ، حامد کشوريايران1398/02/25
2 اکسيد سيليکن ريزبلوري هيدروژنه فلوئوري : ماده جديد براي لايه اميتر سلول خورشيدي HITبيست و هفتمين کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللیحسن دلاورانايران1398/02/25
3 يک سلول حافظه سه ارزشي مبتني بر CNTFET با استفاده از تکنيک Forced Stack سومين کنفرانس مهندسي برقبین المللیامير قديانيايران1397/06/16
4 امکان سنجي فني و اقتصادي يک سيستم فوتوولتائيک متصل به شبکه ، مطالعه موردي : يک ناحيه صنعتي در ايرانسومين کنفرانس مهندسي برق بین المللیحميد عباسيايران1397/06/16
5 سلول حافظه SRAM سه ارزشي مبتني بر CNTFET با تکنيک Sleep بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران بین المللیامير قديانيايران1397/02/18
6 طراحي شبيه سازي و تحليل حساسيت سيستم ترکيبي خارج از شبکه مبتني بر انرژي هاي تجديدپذير براي ناحيه روستايي در ايرانIntelligent Control and Energy Systemsبین المللیمهرناز قربانزادههند1396
7 يک مدل دو ديودي پنج پارامتري دقيق و سريع براي ماژولهاي فوتوولتايکبيست و پنجمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیامين يحيي خطبه سارهاايران1396
8 طراحي و شبيه سازي گيت وارونگر پنج ارزشي جديد (SPI) مبتني بر ترانزيستورهاي نانولوله کربنياولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي پژوهشي نوين در مهندسي برق و کامپيوتربین المللیهادي صمديايران 1395/02/24
9 اثر ميدان حاشيهاي گيت در ترانزيستورهاي نانوسيم بدونپيوند با مهندسي ماده گيتبيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیايلقار دادي زادهشيراز1395
10 شبيه سازي نرانزيستور اثر ميدان نانولوله کربني بدون پيوند با استفاده از فرمولاسيون NEGFششمين کنفرانس بين المللي نانوساختارهابین المللیصابر بربستگانايران ، جزيره کيش1394/12/17
11 خواص انتقال و الکتريکي نانونوار گرافني آرمچير تابيده شده تحت تاثير کشش محوريبيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیامين محمدي، مريم نظيرفخرتهران، ايران1394/02/20
12 اثر نسبي چرخش ديواره هاي نانولوله کربني دو ديواره تلسکوپي بر روي هدايت الکتريکيبيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايران ملیابراهيم آقابراريانتهران، ايران1394/02/20
13 طراحي و شبيه سازي گيت وارونگر سه ارزشي جديد (STI) مبتني بر ترانزيستورهاي نانولوله کربنيبيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايرانبین المللیفرامرز آقايي لياوليايران 1394/02/20
14 تخمين مكان هدف در سونارهاي فعال در آبهاي كم عمقچهارمين کنفرانس بين المللي اکوستيک و ارتعاشاتملیاميرکبيري ، محمد دوسرانيان مقدمايران1393/09/19
15 تاثير ناخالصي و ناهنجاري در نانونوار گرافني در حضور ميدان مغناطيسي عموديپنجمين کنگره بين المللي علوم و فناوري نانو بین المللیسميه بهراميايران1393/07/30
16 هدايت الکتريکي نانولوله کربني دو ديواره تلسکوپي با ناهنجاري هاي استون-والز و تک جاي خاليپنجمين کنگره بين المللي علوم و فناوري نانوبین المللیابراهيم آقابراريانتهران ايران1393/07/30
17 حسگر گازي مبتني بر ماسفت نانولوله سيليکنيپنجمين کنگره بين المللي علوم و فناوري نانوبین المللیفرهاد عصاره پورتهران ايران1393/07/30
18 طراحي و شبيه¬سازي يک سيستم ترکيبي مستقل از شبکه براي تأمين ‏انرژي الکتريکي: مطالعه موردي روستاي بکندي استان قزويندومين کنفرانس کنگره بين‌المللي سيردملیمهرناز قزبانزادهتهران1392/10/24
19 نقش مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در توسعه كارآفرينيدومين کنفرانس ملي دانشجويي کارآفرينيملیالهه اکبري-سليمان اسمعيل زاده ها-سيامک زارعيتهران1391/07/20
20 بازشناسي ارقام دستنويس فارسي با استفاده از شبکه هاي عصبي مبتني بر ترانزسيتورهاي تک الکترونکنفرانس بين المللي افزاره ها مدارات و سيستم ها 2012بین المللینجفي ، مريم . ميرزاکوچکي ، ستار.هند. دانشگاه کارونيا1390/12/25
21 يک سلول جديد با استفاده از ترکيب ترانزيستورهاي ماسفت و تک الکترون بر مبناي تکنيک فيدبککنفرانس بين المللي افزاره ها مدارات و سيستم ها 2012بین المللیموسوي، سيد سجاد. شمسي ، حسين.هند. دانشگاه کارونيا1390/12/25
22 يک مبدل ديجيتال به آنالوگ ده بيتي يک گيگا نمونه بر ثانيه با استفاده از ترانزيستور نانولوله کربنيکنفرانس بين المللي افزاره ها مدارات و سيستم ها 2012بین المللیمصلحي نژاد، پريسا. بهتويي ، بهروز.هند. دانشگاه کارونيا1390/12/25
23 شبيه سازي ماسفت دوگيتي با نواحي سورس و درين کم غلظت مقياس نانو به روش تابع گرين غير تعادليکنفرانس بين المللي افزاره ها مدارات و سيستم ها 2012بین المللیرجبي زهرا، فائز رحيمهند. دانشگاه کارونيا1390/12/25
24 طراحي نوين نيم جمع کننده سه سطحي با استفاده از ترانزيستور تک الکترون و MOS کنفرانس ملي علوم و فناوري نانوملیخديجه فيضي ، اکرم نظري اصل يزد1389/11/27
25 طراحي نيم جمع کننده مبناي چهار با استفاده از سلول ترکيبي SETMOSکنفرانس بين المللي علوم و تکنولوژي فيزيکبین المللیخديجه فيضي هنگ کنگ1389/10/07
26 تعيين ضخامت سد و چاه ديود تونلي رزونانسي با استفاده از مشخصه ولتاژ جريانکنفرانس بين المللي علوم و تکنولوژي فيزيکبین المللیسمانه قربانعلي پور - رحيم فائزهنگ کنگ1389/10/06
27 بررسي سد شاتکي در اتصال جانبي بين نانو تيوپ- پالاديم به روش تئوري تابع چگاليکنفرانس دانشجويي مهندسي برق تبريزداخلیعلي کاظم پور- رحيم فائزتبريز1388/05/22
28 بررسي سد شاتکي در کنتاکت نانو تيوپ-فلز با استفاده از تکنيک line-upکنفرانس دانشجويي مهندسي برق تبريزداخلیعلي کاظم پور- آرش قدرت نماتبريز1388/05/22
29 تحليل تقويت کننده نويز کم سيماس 3 تا 5 گيگا هرتز براي کاربردهاي بدون سيمسمپوزيوم سيستم و مدار ميدوستبین المللیحسين شمسي - بابک انصاريمکزيک1388/05/11
30 موازي سازي الگوريتم مونت کارلوي کوانتومي براي معماري حافظه توزيع شدهشانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمحمد رضا مجمع ، حسين پدرامتهران1387/01/24
31 تاثير نابرابري خازنها و مقاومتهاي سورس و درين بر مشخصه هاي ترانزيستور تک الکترون نامتقارنشانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیکاميار ثقفي، محمدکاظم مروج-فرشي ، رحيم فائزتهران1387/01/21
32 اثرات نامتقارني ولتاژ آستانه در ترانزيستورهاي تک الکترونکنفرانس بين المللي IEEE نانو الکترونيک بین المللیکاميار ثقفي- محمدکاظم مروجي فرشي- رحيم فائزچين1387/01/05
33 مدل جديدي براي ترانزيستورهاي تک الکترون - يک روش تحليلي2nd conference on nanostructuresبین المللیکاميار ثقفي - محمد کاظم مروج فرشي - کيش1386/12/21
34 مدلسازي و شبيه سازي افزاره هاي تک الکتروندومين همايش دانشجويي فناوري نانوداخلیکاميار ثقفيکاشان1386/06/14
    بازگشت −>
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می باشد.

کاربران اینترنت آمار بازدیدها