صفحه اصلی |نقشه سایت |الف تا ی |پست الکترونیک |نظرسنجی |تابلوی اعلانات |موقعیت مکانی دانشگاه |En |Ar |RSS logo Left
کانال رسمی اینستاگرام دانشگاه چکیده اخبار دانشگاه سامانه کیوک       جستجو
Right Menu Skip Navigation Links Left Menu

   اطلاعات شخصی :
   نام و نام خانوادگي :
   مرتبه علمي :
   گروه آموزشي :
   سوابق تحصيلي : - دكتري تخصصي برق-الكترونيك - آزاد اسلامي علوم و تحقيقات - تهران - ايران - سال 1390
- فوق ليسانس برق-الكترونيك - دانشگاه تربيت مدرس - تهران - ايران - سال 1374
- ليسانس برق-مخابرات - دانشگاه صنعتي اصفهان - اصفهان - ايران - سال 1368
   آدرس پست الکترونیک : shahhoseini@qiau.ac.ir , alishahhoseini@gmail.com
   آدرس صفحه اصلي : http://qiau.ac.ir/shahhosseini.info  

   فعاليتهای علمی و پژوهشی :    •   برنامه کلاسی آقاي دكتر علي شاه حسيني   فايلها و جزوه ها   پيام به دانشجويان
مقالات ارائه در کنفرانس ها مقالات ارائه در مجلات همایش، کارگاه و سمینار فعالیت های علمی و اجرائی کــتـب
ردیفعنوان مقالهعنوان کنفرانسسطح برگزاریهمکارانمکان برگزاریزمان برگزاری
1  ملی  1396
2   بین المللی  1396
3 اثر ميدان حاشيهاي گيت در ترانزيستورهاي نانوسيم بدونپيوند با مهندسيبيست و چهارمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیايلقار دادي زادهشيراز1395
4 شبيه سازي نرانزيستور اثر ميدان نانولوله کربني بدون پيوند با استفاده از فرمولاسيون NEGFششمين کنفرانس بين المللي نانوساختارهابین المللی ايران ، جزيره کيش1394/12/17
5 خواص انتقال و الکتريکي نانونوار گرافني آرمچير تابيده شده تحت تاثير کشش محوريبيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیامين محمدي، مريم نظيرفخرتهران، ايران1394/02/20
6 اثر نسبي چرخش ديواره هاي نانولوله کربني دو ديواره تلسکوپي بر روي هدايت الکتريکيبيست و سومين کنفرانس مهندسي برق ايران ملیابراهيم آقابراريانتهران، ايران1394/02/20
7 حسگر گازي مبتني بر ماسفت نانولوله سيليکنيپنجمين کنگره بين المللي علوم و فناوري نانوبین المللیفرهاد عصاره پورتهران ايران1393/07/30
8 تاثير ناخالصي و ناهنجاري در نانونوار گرافني در حضور ميدان مغناطيسي عموديپنجمين کنگره بين المللي علوم و فناوري نانو بین المللیسميه بهراميايران1393/07/30
9 هدايت الکتريکي نانولوله کربني دو ديواره تلسکوپي با ناهنجاري هاي استون-والز و تک جاي خاليپنجمين کنگره بين المللي علوم و فناوري نانوبین المللیابراهيم آقابراريانتهران ايران1393/07/30
10 طراحي و شبيه¬سازي يک سيستم ترکيبي مستقل از شبکه براي تأمين ‏انرژي الکتريکي: مطالعه موردي روستاي بکندي استان قزويندومين کنفرانس کنگره بين‌المللي سيردملیمهرناز قزبانزادهتهران1392/10/24
11 شبيه سازي ماسفت دوگيتي با نواحي سورس و درين کم غلظت مقياس نانو به روش تابع گرين غير تعادليکنفرانس بين المللي افزاره ها مدارات و سيستم ها 2012بین المللیرجبي زهرا، فائز رحيمهند. دانشگاه کارونيا1390/12/25
12 بازشناسي ارقام دستنويس فارسي با استفاده از شبکه هاي عصبي مبتني بر ترانزسيتورهاي تک الکترونکنفرانس بين المللي افزاره ها مدارات و سيستم ها 2012بین المللینجفي ، مريم . ميرزاکوچکي ، ستار.هند. دانشگاه کارونيا1390/12/25
13 يک سلول جديد با استفاده از ترکيب ترانزيستورهاي ماسفت و تک الکترون بر مبناي تکنيک فيدبککنفرانس بين المللي افزاره ها مدارات و سيستم ها 2012بین المللیموسوي، سيد سجاد. شمسي ، حسين.هند. دانشگاه کارونيا1390/12/25
14 يک مبدل ديجيتال به آنالوگ ده بيتي يک گيگا نمونه بر ثانيه با استفاده از ترانزيستور نانولوله کربنيکنفرانس بين المللي افزاره ها مدارات و سيستم ها 2012بین المللیمصلحي نژاد، پريسا. بهتويي ، بهروز.هند. دانشگاه کارونيا1390/12/25
15 طراحي نوين نيم جمع کننده سه سطحي با استفاده از ترانزيستور تک الکترون و MOS کنفرانس ملي علوم و فناوري نانوملیخديجه فيضي ، اکرم نظري اصل يزد1389/11/27
16 طراحي نيم جمع کننده مبناي چهار با استفاده از سلول ترکيبي SETMOSکنفرانس بين المللي علوم و تکنولوژي فيزيکبین المللیخديجه فيضي هنگ کنگ1389/10/07
17 تعيين ضخامت سد و چاه ديود تونلي رزونانسي با استفاده از مشخصه ولتاژ جريانکنفرانس بين المللي علوم و تکنولوژي فيزيکبین المللیسمانه قربانعلي پور - رحيم فائزهنگ کنگ1389/10/06
18 بررسي سد شاتکي در اتصال جانبي بين نانو تيوپ- پالاديم به روش تئوري تابع چگاليکنفرانس دانشجويي مهندسي برق تبريزداخلیعلي کاظم پور- تبريز1388/05/22
19 بررسي سد شاتکي در اتصال جانبي بين نانو تيوپ- پالاديم به روش تئوري تابع چگاليکنفرانس دانشجويي مهندسي برق تبريزداخلیعلي کاظم پور- رحيم فائزتبريز1388/05/22
20 بررسي سد شاتکي در کنتاکت نانو تيوپ-فلز با استفاده از تکنيک line-upکنفرانس دانشجويي مهندسي برق تبريزداخلیعلي کاظم پور- آرش قدرت نماتبريز1388/05/22
21 تحليل تقويت کننده نويز کم سيماس 3 تا 5 گيگا هرتز براي کاربردهاي بدون سيمسمپوزيوم سيستم و مدار ميدوستبین المللیحسين شمسي - بابک انصاريمکزيک1388/05/11
22 موازي سازي الگوريتم مونت کارلوي کوانتومي براي معماري حافظه توزيع شدهشانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیمحمد رضا مجمع ، حسين پدرامتهران1387/02/24
23 تاثير نابرابري خازنها و مقاومتهاي سورس و درين بر مشخصه هاي ترانزيستور تک الکترون نامتقارنشانزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايرانملیکاميار ثقفي، محمدکاظم مروج-فرشي ، رحيم فائزتهران1387/01/21
24 اثرات نامتقارني ولتاژ آستانه در ترانزيستورهاي تک الکترونکنفرانس بين المللي IEEE نانو الکترونيک بین المللیکاميار ثقفي- محمدکاظم مروجي فرشي- رحيم فائزچين1387/01/05
25 مدل جديدي براي ترانزيستورهاي تک الکترون - يک روش تحليلي2nd conference on nanostructuresبین المللیکاميار ثقفي - محمد کاظم مروج فرشي - کيش1386/12/21
26 مدلسازي و شبيه سازي افزاره هاي تک الکتروندومين همايش دانشجويي فناوري نانوداخلیکاميار ثقفيکاشان1386/06/14
    بازگشت −>
Footer آمار بازدیدها کاربران اينترنت Valid XHTML Valid CSS