برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر هادي سرگلزايي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
شبکه هاي حسگر بي سيم
شبکه هاي حسگر بي سيم
شبکه هاي حسگر بي سيم
شبکه هاي حسگر بي سيم
شبکه هاي بي سيم و سيار
شبکه هاي بي سيم و سيار
شبکه هاي بي سيم و سيار
شبکه هاي بي سيم و سيار
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0شبکه هاي حسگر بي سيم : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
1شبکه هاي حسگر بي سيم : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
2شبکه هاي بي سيم و سيار : جمعه08:00 تا 11:00
3شبکه هاي بي سيم و سيار : جمعه08:00 تا 11:00
4شبکه هاي بي سيم و سيار : جمعه08:00 تا 11:00
5شبکه هاي بي سيم و سيار : جمعه08:00 تا 11:00
6معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
7معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
8معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
9معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
10معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
11معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
12معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
13معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
14معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
15معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
16معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
17معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
18معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
19معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
20معماري‌كامپيوتر : چهارشنبه15:00 تا 18:00
21شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
22شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
23شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
24شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
25شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
26شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
27شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
28شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
29شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
30شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
31شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
32شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
33شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
34شبكه هاي كامپيوتري : سه شنبه15:00 تا 18:00
35سمينار : نامشخص00:00 تا 00:00
36سمينار : نامشخص00:00 تا 00:00
37روش تحقيق و سمينار : نامشخص00:00 تا 00:00
38شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
39شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
40شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
41شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
42شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
43شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
44شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
45شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00