برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر هادي سرگلزايي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
1نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
2نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
3نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
4نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
5نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
6نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
7نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
8نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
9نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
10نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
11نظريه مدارهاي منطقي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00