برنامه کلاسی ترم 991          آقاي دكتر هادي سرگلزايي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
نظريه مدارهاي منطقي
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود.
مفاهيم پيشرفته در شبکه هاي کامپيوتري 1(شبکه هاي حس
مفاهيم پيشرفته در شبکه هاي کامپيوتري 1(شبکه هاي حس
شبکه هاي بي سيم و سيار
شبکه هاي بي سيم و سيار
شبکه هاي بي سيم و سيار
شبکه هاي بي سيم و سيار
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
1شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
2نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
3نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
4نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
5نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
6نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
7شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
8شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
9شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
10شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
11شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
12شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
13شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
14نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
15نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
16نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
17نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
18شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
19شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
20شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
21شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
22شبكه هاي كامپيوتري همراه با درس آزمايشگاه شبکه اخذ شود. : سه شنبه15:00 تا 18:00
23آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه15:00 تا 17:00
24آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه18:00 تا 20:00
25آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه15:00 تا 17:00
26آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه18:00 تا 20:00
27آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه18:00 تا 20:00
28آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه15:00 تا 17:00
29آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه15:00 تا 17:00
30آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه15:00 تا 17:00
31آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه15:00 تا 17:00
32آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه15:00 تا 17:00
33آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه18:00 تا 20:00
34آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه18:00 تا 20:00
35آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه18:00 تا 20:00
36آزمايشگاه‌ شبكه ‌هاي‌ كامپيوتري‌ همراه با درس شبکه هاي کامپيوتري اخذ شود. : يكشنبه18:00 تا 20:00
37مفاهيم پيشرفته در شبکه هاي کامپيوتري 1(شبکه هاي حس : چهارشنبه15:00 تا 18:00
38مفاهيم پيشرفته در شبکه هاي کامپيوتري 1(شبکه هاي حس : چهارشنبه15:00 تا 18:00
39شبکه هاي بي سيم و سيار : پنجشنبه18:00 تا 21:00
40شبکه هاي بي سيم و سيار : پنجشنبه18:00 تا 21:00
41شبکه هاي بي سيم و سيار : پنجشنبه18:00 تا 21:00
42شبکه هاي بي سيم و سيار : پنجشنبه18:00 تا 21:00