برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر حسن رشيدي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
معماري نرم افزار
معماري نرم افزار
معماري نرم افزار
معماري نرم افزار
سيستم هاي تصميم يار
سيستم هاي تصميم يار
سيستم هاي تصميم يار
سيستم هاي تصميم يار
سيستم هاي تصميم يار
سيستم هاي تصميم يار
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0معماري نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
1معماري نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
2سيستم هاي تصميم يار : پنجشنبه08:00 تا 11:00
3سيستم هاي تصميم يار : پنجشنبه08:00 تا 11:00
4سيستم هاي تصميم يار : پنجشنبه08:00 تا 11:00
5سيستم هاي تصميم يار : پنجشنبه08:00 تا 11:00
6سيستم هاي تصميم يار : پنجشنبه08:00 تا 11:00
7سيستم هاي تصميم يار : پنجشنبه08:00 تا 11:00