برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر حسن رشيدي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
سيستمهاي تصميم يار هوشمند
سيستمهاي تصميم يار هوشمند
سيستمهاي تصميم يار هوشمند
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
1زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
2زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
3زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
4زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
5زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
6زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
7زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
8زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
9زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
10زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
11زبان‌تخصصي‌ : پنجشنبه15:00 تا 17:00
12زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
13زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
14زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
15زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
16زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
17زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
18زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
19زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
20زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
21زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
22زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
23زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
24زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
25زبان تخصصي نرم افزار : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
26سيستمهاي تصميم يار هوشمند : پنجشنبه08:00 تا 11:00
27سيستمهاي تصميم يار هوشمند : پنجشنبه08:00 تا 11:00
28سيستمهاي تصميم يار هوشمند : پنجشنبه08:00 تا 11:00