برنامه کلاسی ترم 991          آقاي دكتر بيت اله اکبري مقدم
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تحليل فلسفي نظريه هاي اقتصادي
نظريه هاي پول
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
سياست پولي و مالي
سياست پولي و مالي
اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود)
اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود)
اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود)
اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود)
اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود)
اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود)
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود)
ارزيابي اوراق بهادار
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تحليل فلسفي نظريه هاي اقتصادي : پنجشنبه17:00 تا 19:00
1نظريه هاي پول : يكشنبه18:00 تا 21:00
2پول و ارز و بانكداري : دوشنبه15:00 تا 18:00
3پول و ارز و بانكداري : دوشنبه15:00 تا 18:00
4سياست پولي و مالي : سه شنبه18:00 تا 21:00
5سياست پولي و مالي : سه شنبه18:00 تا 21:00
6اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود) : سه شنبه15:00 تا 18:00
7اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود) : سه شنبه15:00 تا 18:00
8اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود) : سه شنبه15:00 تا 18:00
9اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود) : سه شنبه15:00 تا 18:00
10اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود) : سه شنبه15:00 تا 18:00
11اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود) : سه شنبه15:00 تا 18:00
12اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
13اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
14اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
15اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
16اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
17اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
18اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
19اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
20اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
21اقتصاد خرد (حذف و اضافه ارائه مي شود) : سه شنبه15:00 تا 18:00
22ارزيابي اوراق بهادار : پنجشنبه15:00 تا 17:00
23اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
24اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
25اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00