برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر بيت اله اکبري مقدم
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اقتصاد کلان
سياست پولي و مالي
سياست پولي و مالي
نظريه هاي پول
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
1سياست پولي و مالي : سه شنبه18:00 تا 21:00
2سياست پولي و مالي : سه شنبه18:00 تا 21:00
3نظريه هاي پول : يكشنبه18:00 تا 20:00
4پول و ارز و بانكداري : سه شنبه15:00 تا 18:00
5پول و ارز و بانكداري : سه شنبه15:00 تا 18:00
6پول و ارز و بانكداري : سه شنبه15:00 تا 18:00
7پول و ارز و بانكداري : سه شنبه15:00 تا 18:00
8اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
9اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
10اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
11اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
12اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
13اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00
14اقتصاد کلان : يكشنبه15:00 تا 18:00