برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر محمد عطايي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
مديريت رفتار سازماني پيشرفته
کارآموزي
مديريت رفتار سازماني پيشرفته موازي با ارشد مديريت دولتي
مديريت رفتار سازماني پيشرفته موازي با ارشد مديريت دولتي
مديريت رفتار سازماني پيشرفته موازي با ارشد مديريت دولتي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
1مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
2مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
3مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
4مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
5مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
6مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
7مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
8مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
9مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
10مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
11مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
12مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
13مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
14مديريت رفتار سازماني پيشرفته : چهارشنبه15:00 تا 17:00
15کارآموزي : يكشنبه00:00 تا 00:00
16مديريت رفتار سازماني پيشرفته موازي با ارشد مديريت دولتي : چهارشنبه17:00 تا 20:00
17مديريت رفتار سازماني پيشرفته موازي با ارشد مديريت دولتي : چهارشنبه17:00 تا 20:00
18مديريت رفتار سازماني پيشرفته موازي با ارشد مديريت دولتي : چهارشنبه17:00 تا 20:00