برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر محمود دوروديان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ارزيابي طرحهاي اقتصادي
اقتصاد مهندسي
مديريت منابع انساني پروژه
طراحي ايجاد صنايع
اصول‌حسابداري‌وهزينه‌يابي‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ارزيابي طرحهاي اقتصادي : چهارشنبه18:00 تا 20:00
1اقتصاد مهندسي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
2مديريت منابع انساني پروژه : پنجشنبه15:00 تا 18:00
3طراحي ايجاد صنايع : يكشنبه15:00 تا 18:00
4اصول‌حسابداري‌وهزينه‌يابي‌ : دوشنبه15:00 تا 18:00