برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر احمد فخاريان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
كنترل پيشرفته موازي ارشد 126
كنترل پيشرفته موازي ارشد 126
كنترل پيشرفته موازي ارشد 126
كنترل پيشرفته موازي ارشد 126
كنترل پيشرفته موازي ارشد 126
كنترل پيشرفته موازي ارشد 126
کنترل بهينه موازي دکتري 104
کنترل بهينه موازي دکتري 104
کنترل بهينه موازي دکتري 104
کنترل بهينه موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104
کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104
کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104
کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104
كنترل پيشرفته موازي ارشد 126
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
سيستمهاي كنترل خطي
کنترل بهينه موازي دکتري 104
کنترل بهينه موازي دکتري 104
كنترل خودكار پيشرفته
كنترل خودكار پيشرفته
كنترل خودكار پيشرفته
كنترل خودكار پيشرفته
کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0كنترل پيشرفته موازي ارشد 126 : يكشنبه15:00 تا 18:00
1كنترل پيشرفته موازي ارشد 126 : يكشنبه15:00 تا 18:00
2كنترل پيشرفته موازي ارشد 126 : يكشنبه15:00 تا 18:00
3كنترل پيشرفته موازي ارشد 126 : يكشنبه15:00 تا 18:00
4كنترل پيشرفته موازي ارشد 126 : يكشنبه15:00 تا 18:00
5كنترل پيشرفته موازي ارشد 126 : يكشنبه15:00 تا 18:00
6کنترل بهينه موازي دکتري 104 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
7کنترل بهينه موازي دکتري 104 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
8کنترل بهينه موازي دکتري 104 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
9کنترل بهينه موازي دکتري 104 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
10کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104 : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
11کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104 : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
12کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104 : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
13کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104 : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
14کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104 : جمعه08:00 تا 11:00
15کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104 : جمعه08:00 تا 11:00
16کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104 : جمعه08:00 تا 11:00
17کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104 : جمعه08:00 تا 11:00
18كنترل پيشرفته موازي ارشد 126 : يكشنبه15:00 تا 18:00
19سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
20سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
21سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
22سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
23سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
24سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
25سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
26سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
27سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
28سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
29سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
30سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
31سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
32سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
33سيستمهاي كنترل خطي : سه شنبه15:00 تا 18:00
34کنترل بهينه موازي دکتري 104 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
35کنترل بهينه موازي دکتري 104 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
36كنترل خودكار پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
37كنترل خودكار پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
38كنترل خودكار پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
39كنترل خودكار پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
40کنترل صنعتي 2 موازي دکتري 104 : جمعه08:00 تا 11:00
41کنترل مقاوم (مباحث ويژه) موازي دکتري 104 : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
42سمينار گروه تمديدي يک ترمه (ارائه پايان نيمسال دوم 1399 ) : نامشخص00:00 تا 00:00
43سمينار گروه تمديدي دو ترمه (ارائه پايان نيمسال اول 1400) : نامشخص00:00 تا 00:00
44سمينار گروه تمديدي دو ترمه وروديهاي بهمن 1399 (ارائه پايان نيمسال اول1400) : نامشخص00:00 تا 00:00