برنامه کلاسی ترم 981          آقاي مهندس حسين مهرنو
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تحقيق در عمليات 1 0
اقتصاد مهندسي 0
تحقيق در عمليات 1 0
تحقيق در عمليات 2 0
اقتصاد مهندسي 0
ط‌رح‌ريزي‌واحدهاي‌صنعتي‌ 0
مديريت مالي 0
تحقيق در عمليات 1 0
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تحقيق در عمليات 1 0 : پنجشنبه08:00 تا 12:00
1اقتصاد مهندسي 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
2تحقيق در عمليات 1 0 : پنجشنبه08:00 تا 12:00
3تحقيق در عمليات 2 0 : سه شنبه15:00 تا 19:00
4اقتصاد مهندسي 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
5ط‌رح‌ريزي‌واحدهاي‌صنعتي‌ 0 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
6مديريت مالي 0 : پنجشنبه15:00 تا 17:00
7تحقيق در عمليات 1 0 : پنجشنبه08:00 تا 12:00