برنامه کلاسی ترم 982          آقاي مهندس حسين مهرنو
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اقتصاد مهندسي
اقتصاد مهندسي
اقتصاد مهندسي
اقتصاد مهندسي
اقتصاد مهندسي
اقتصاد مهندسي
اقتصاد مهندسي
تحقيق در عمليات 1
تحقيق در عمليات 1
تحقيق در عمليات 1
تحقيق در عمليات 2
مديريت مالي
ط‌رح‌ريزي‌واحدهاي‌صنعتي‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اقتصاد مهندسي : سه شنبه08:00 تا 11:00
1اقتصاد مهندسي : سه شنبه08:00 تا 11:00
2اقتصاد مهندسي : سه شنبه08:00 تا 11:00
3اقتصاد مهندسي : سه شنبه08:00 تا 11:00
4اقتصاد مهندسي : سه شنبه08:00 تا 11:00
5اقتصاد مهندسي : سه شنبه08:00 تا 11:00
6اقتصاد مهندسي : سه شنبه08:00 تا 11:00
7تحقيق در عمليات 1 : سه شنبه15:00 تا 19:00
8تحقيق در عمليات 1 : سه شنبه15:00 تا 19:00
9تحقيق در عمليات 1 : سه شنبه15:00 تا 19:00
10تحقيق در عمليات 2 : چهارشنبه15:00 تا 19:00
11مديريت مالي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
12ط‌رح‌ريزي‌واحدهاي‌صنعتي‌ : پنجشنبه15:00 تا 18:00