برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر اسمعيل زينالي خسرقي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حساب کامپيوتري
حساب کامپيوتري
حساب کامپيوتري
حساب کامپيوتري
حساب کامپيوتري
حساب کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري کامپيوتر پيشرفته
معماري کامپيوتر پيشرفته
معماري کامپيوتر پيشرفته
معماري کامپيوتر پيشرفته
معماري کامپيوتر پيشرفته
معماري کامپيوتر پيشرفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حساب کامپيوتري : پنجشنبه15:00 تا 18:00
1حساب کامپيوتري : پنجشنبه15:00 تا 18:00
2حساب کامپيوتري : پنجشنبه15:00 تا 18:00
3حساب کامپيوتري : پنجشنبه15:00 تا 18:00
4حساب کامپيوتري : پنجشنبه15:00 تا 18:00
5حساب کامپيوتري : پنجشنبه15:00 تا 18:00
6ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
7ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
8ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
9ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
10ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
11ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
12ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
13ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
14ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
15ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
16ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
17ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
18ارزيابي کارايي سيستم هاي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
19نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
20نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
21نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
22نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
23نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
24نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
25نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
26نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
27نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
28نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
29نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
30نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه15:00 تا 18:00
31معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
32معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
33معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
34معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
35معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
36معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
37معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
38معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
39معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
40معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
41معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
42معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
43معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
44معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
45معماري‌كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
46روش تحقيق و سمينار : نامشخص00:00 تا 00:00
47سمينار مختص ورودي جديد 98 : نامشخص00:00 تا 00:00
48سمينار مختص ورودي جديد 98 : نامشخص00:00 تا 00:00
49معماري کامپيوتر پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 21:00
50معماري کامپيوتر پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 21:00
51معماري کامپيوتر پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 21:00
52معماري کامپيوتر پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 21:00
53معماري کامپيوتر پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 21:00
54معماري کامپيوتر پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 21:00