برنامه کلاسی ترم 981          آقاي حميدرضا کارآموز
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
رياضي پيش دانشگاهي ورودي جديد
رياضي 1 ورودي جديد
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
محاسبات عددي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
1رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
2رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
3رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
4رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
5رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
6رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
7رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
8رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
9رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
10رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
11رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
12رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
13رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
14رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
15رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
16رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
17رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
18رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه08:00 تا 10:00
19رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
20رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
21رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
22رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
23رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
24رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
25رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
26رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
27رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
28رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
29رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
30رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
31رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
32رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
33رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
34رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
35رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
36رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
37رياضي پيش دانشگاهي : يكشنبه15:00 تا 17:00
38رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
39رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
40رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
41رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
42رياضي پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
43اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
44اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
45اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
46اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
47اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
48اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
49اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
50اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
51اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
52اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
53اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
54اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
55اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
56رياضي پيش دانشگاهي ورودي جديد : يكشنبه13:00 تا 15:00
57رياضي 1 ورودي جديد : دوشنبه08:00 تا 11:00
58محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
59محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
60محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
61محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
62محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
63محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
64محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
65محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
66محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
67محاسبات عددي : يكشنبه17:00 تا 19:00
68رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
69رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
70رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
71رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
72رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
73رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
74رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
75رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
76رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
77رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
78رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
79رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
80رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
81رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
82رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
83رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
84رياضي پيش دانشگاهي : دوشنبه15:00 تا 17:00
85کارآفريني و پروژه : سه شنبه13:00 تا 14:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
86کارآفريني و پروژه : سه شنبه13:00 تا 14:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
87کارآفريني و پروژه : سه شنبه13:00 تا 14:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
88کارآفريني و پروژه : سه شنبه13:00 تا 14:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00