برنامه کلاسی ترم 982          آقاي حميدرضا کارآموز
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
اصول فناوري اطلاعات
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
محاسبات عددي موازي باعمران
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
کارآفريني و پروژه
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
1اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
2اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
3اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
4اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
5اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
6اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
7اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
8اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
9اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
10اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
11اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
12اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
13اصول فناوري اطلاعات : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
14ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
15ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
16ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
17ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
18ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
19ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
20ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
21ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
22ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
23ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
24ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
25ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
26ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
27ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
28ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
29ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
30ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
31ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
32ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
33ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
34ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه15:00 تا 18:00
35محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
36محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
37محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
38محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
39محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
40محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
41محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
42محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
43محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
44محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
45محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
46محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
47محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
48محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
49محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
50محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
51محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
52محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
53محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه08:00 تا 10:00
54محاسبات عددي موازي باعمران : دوشنبه15:00 تا 17:00
55کارآفريني و پروژه : سه شنبه13:00 تا 14:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
56کارآفريني و پروژه : سه شنبه13:00 تا 14:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
57کارآفريني و پروژه : سه شنبه13:00 تا 14:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
58کارآفريني و پروژه : سه شنبه13:00 تا 14:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
59مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
60مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
61مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
62مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
63مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
64مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
65مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
66مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
67مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00
68مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : سه شنبه10:00 تا 12:00