برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مرتضي موسي خاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت استراتژيك 3واحد
مديريت استراتژيك 3واحد
مديريت استراتژيك 3واحد
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
مديريت استراتژيك پيشرفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سمينار در کارآفريني: مباحث ويژه ايجاد کسب و کار در : نامشخص00:00 تا 00:00
1سمينار در کارآفريني: مباحث ويژه ايجاد کسب و کار در : نامشخص00:00 تا 00:00
2مديريت استراتژيك 3واحد : پنجشنبه17:00 تا 20:00
3مديريت استراتژيك 3واحد : پنجشنبه17:00 تا 20:00
4مديريت استراتژيك 3واحد : پنجشنبه17:00 تا 20:00
5مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
6مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
7مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
8مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
9مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
10مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
11مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
12مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
13مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
14مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
15مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
16مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
17مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
18مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
19مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
20مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
21مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
22مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
23مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
24مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
25مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
26مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
27مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
28مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
29مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
30مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
31مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
32مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
33مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
34مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
35مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
36مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
37مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
38مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
39مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
40مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
41مديريت استراتژيك پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00