برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر مهدي مردانيان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
فيزيك1 (حرارت و مکانيک)
فيزيك1 (حرارت و مکانيک)
فيزيك1 (حرارت و مکانيک)
فيزيك1 (حرارت و مکانيک)
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌
فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌
فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌
فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌
فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌ وروديهاي 99
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0فيزيك1 (حرارت و مکانيک) : سه شنبه08:00 تا 11:00
1فيزيك1 (حرارت و مکانيک) : سه شنبه08:00 تا 11:00
2فيزيك1 (حرارت و مکانيک) : سه شنبه08:00 تا 11:00
3فيزيك1 (حرارت و مکانيک) : سه شنبه08:00 تا 11:00
4فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
5فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
6فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
7فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
8فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
9فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
10فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
11فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
12فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
13فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
14فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
15فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
16فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
17فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
18فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
19فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
20فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
21فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
22فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
23فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
24فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
25فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
26فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
27فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
28فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
29فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
30فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
31فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
32فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
33فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
34فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
35فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
36فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
37فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
38فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
39فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
40فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
41فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
42فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
43فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
44فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
45فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
46فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
47فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
48فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
49فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
50فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
51فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
52فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
53فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
54فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : يكشنبه08:00 تا 11:00
55فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
56فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
57فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
58فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
59فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
60فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
61فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
62فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
63فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
64فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
65فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
66فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
67فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
68فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
69فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
70فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
71فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
72فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
73فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
74فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
75فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
76فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
77فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
78فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
79فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
80فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
81فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
82فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
83فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
84فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
85فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
86فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
87فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
88فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
89فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
90فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
91فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
92فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
93فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : دوشنبه15:00 تا 17:00
94فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
95فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
96فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
97فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
98فيزيك‌الكتريسيته‌ومغناط‌يس‌ وروديهاي 99 : سه شنبه11:00 تا 13:00