برنامه کلاسی ترم 981          آقاي مهندس جواد پورشريفي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
طراحي‌ معماري‌ و شهرسازي‌
طراحي‌ معماري‌ و شهرسازي‌
تكنولوژي بتن
آزمايشگاه تکنولوژي بتن
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
آزمايشگاه تکنولوژي بتن محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه تکنولوژي بتن محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه تکنولوژي بتن محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
طراحي‌ معماري‌ و شهرسازي‌
تكنولوژي بتن
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
آزمايشگاه تکنولوژي بتن محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن
طراحي‌ معماري‌ و شهرسازي‌
تاسيسات و زيرساختهاي شهري مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96)
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
تكنولوژي بتن
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0طراحي‌ معماري‌ و شهرسازي‌ : چهارشنبه11:00 تا 13:00
1طراحي‌ معماري‌ و شهرسازي‌ : چهارشنبه11:00 تا 13:00
2تكنولوژي بتن : دوشنبه08:00 تا 10:00
3آزمايشگاه تکنولوژي بتن : سه شنبه17:00 تا 19:00
4مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌ : دوشنبه10:00 تا 11:30 و دوشنبه14:00 تا 15:00
5مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌ : دوشنبه10:00 تا 11:30 و دوشنبه15:00 تا 16:00
6آزمايشگاه تکنولوژي بتن محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : دوشنبه16:00 تا 18:00
7آزمايشگاه تکنولوژي بتن محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : دوشنبه16:00 تا 18:00
8آزمايشگاه تکنولوژي بتن محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : دوشنبه16:00 تا 18:00
9طراحي‌ معماري‌ و شهرسازي‌ : چهارشنبه11:00 تا 13:00
10تكنولوژي بتن : دوشنبه08:00 تا 10:00
11مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌ : دوشنبه10:00 تا 11:30 و دوشنبه14:00 تا 15:00
12آزمايشگاه تکنولوژي بتن محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : دوشنبه16:00 تا 18:00
13مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن : چهارشنبه08:00 تا 10:00
14طراحي‌ معماري‌ و شهرسازي‌ : چهارشنبه11:00 تا 13:00
15تاسيسات و زيرساختهاي شهري مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96) : سه شنبه13:00 تا 17:00
16مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌ : دوشنبه10:00 تا 11:30 و دوشنبه15:00 تا 16:00
17مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌ : دوشنبه10:00 تا 11:30 و دوشنبه14:00 تا 15:00
18مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌ : دوشنبه10:00 تا 11:30 و دوشنبه15:00 تا 16:00
19تكنولوژي بتن : دوشنبه08:00 تا 10:00