برنامه کلاسی ترم 972          آقاي مهندس جواد پورشريفي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مصالح ساختماني مخصوص دانشجويان ترم اول
تكنولوژي بتن
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي
تكنولوژي بتن
زمين شناسي مهندسي
مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن
زمين شناسي مهندسي
تكنولوژي بتن
تكنولوژي بتن
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي
تکنولوژي مصالح ساختمان
تکنولوژي مصالح ساختمان
مصالح ساختماني مخصوص دانشجويان ترم اول
تكنولوژي بتن
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي
تكنولوژي بتن
تكنولوژي بتن
تكنولوژي بتن
تكنولوژي بتن
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مصالح ساختماني مخصوص دانشجويان ترم اول : سه شنبه14:00 تا 16:00
1تكنولوژي بتن : سه شنبه09:00 تا 11:00
2زمين شناسي مهندسي : سه شنبه11:00 تا 13:00
3زمين شناسي مهندسي : سه شنبه11:00 تا 13:00
4زمين شناسي مهندسي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
5زمين شناسي مهندسي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
6تكنولوژي بتن : سه شنبه09:00 تا 11:00
7زمين شناسي مهندسي : سه شنبه11:00 تا 13:00
8مصالح ساختماني و تکنولوژي بتن : چهارشنبه13:00 تا 15:00
9زمين شناسي مهندسي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
10تكنولوژي بتن : سه شنبه09:00 تا 11:00
11تكنولوژي بتن : سه شنبه09:00 تا 11:00
12زمين شناسي مهندسي : سه شنبه11:00 تا 13:00
13زمين شناسي مهندسي : سه شنبه11:00 تا 13:00
14زمين شناسي مهندسي : سه شنبه11:00 تا 13:00
15زمين شناسي مهندسي : سه شنبه11:00 تا 13:00
16تکنولوژي مصالح ساختمان : دوشنبه08:00 تا 09:30 و دوشنبه18:00 تا 19:00
17مصالح ساختماني مخصوص دانشجويان ترم اول : سه شنبه14:00 تا 16:00
18تكنولوژي بتن : سه شنبه09:00 تا 11:00
19زمين شناسي مهندسي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
20زمين شناسي مهندسي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
21تكنولوژي بتن : دوشنبه16:00 تا 18:00
22تكنولوژي بتن : دوشنبه16:00 تا 18:00
23تكنولوژي بتن : دوشنبه16:00 تا 18:00
24تكنولوژي بتن : دوشنبه16:00 تا 18:00
25مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌ : دوشنبه08:00 تا 09:30 و دوشنبه14:00 تا 15:00
26مصالح‌ساختماني‌وآزمايشگاه‌ : دوشنبه09:30 تا 11:00 و دوشنبه15:00 تا 16:00