برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر جواد محرابي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت‌ منابع‌ انساني‌
مديريت‌ منابع‌ انساني‌
مديريت‌ منابع‌ انساني‌
مديريت‌ منابع‌ انساني‌
مديريت‌ منابع‌ انساني‌
مديريت‌ منابع‌ انساني‌
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (1)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
زبان تخصصي (2)
روابط کار در سازمان
روابط کار در سازمان
روابط کار در سازمان
روابط کار در سازمان
روابط کار در سازمان
روابط کار در سازمان
روابط کار در سازمان
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
مديريت منابع انساني پيشرفته
حفاظت صنعتي
حفاظت صنعتي
حفاظت صنعتي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت‌ منابع‌ انساني‌ : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
1مديريت‌ منابع‌ انساني‌ : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
2مديريت‌ منابع‌ انساني‌ : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
3مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
4مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
5مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
6مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
7مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
8مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
9مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
10مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
11مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
12مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
13مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
14مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
15مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه15:00 تا 17:00
16مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
17مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
18مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
19مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
20مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
21مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
22مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
23مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
24مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
25مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
26مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
27مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
28مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
29مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
30مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
31مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
32مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
33مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
34مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
35مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
36مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
37مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
38مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
39مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
40مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
41مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
42مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
43مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
44مديريت منابع انساني پيشرفته : چهارشنبه18:00 تا 20:00
45زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
46زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
47زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
48زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
49زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
50زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
51زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
52زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
53زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
54زبان تخصصي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
55زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
56زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
57زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
58زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
59زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
60زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
61زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
62زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
63زبان تخصصي (2) : دوشنبه17:00 تا 19:00
64زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
65زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
66زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
67زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
68زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
69زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
70زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
71زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
72زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
73زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
74زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
75زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
76زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
77زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
78زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
79زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
80زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
81زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
82زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
83زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
84زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
85زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
86زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
87زبان تخصصي : جمعه17:00 تا 19:00
88زبان تخصصي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
89زبان تخصصي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
90زبان تخصصي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
91زبان تخصصي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
92زبان تخصصي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
93زبان تخصصي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
94زبان تخصصي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
95زبان تخصصي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
96روابط کار در سازمان : سه شنبه15:00 تا 18:00
97روابط کار در سازمان : سه شنبه15:00 تا 18:00
98روابط کار در سازمان : سه شنبه15:00 تا 18:00
99روابط کار در سازمان : سه شنبه15:00 تا 18:00
100روابط کار در سازمان : سه شنبه15:00 تا 18:00
101روابط کار در سازمان : سه شنبه15:00 تا 18:00
102روابط کار در سازمان : سه شنبه15:00 تا 18:00
103مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
104مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
105مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
106مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
107مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
108مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
109مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
110مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
111مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
112مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
113مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
114مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
115مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
116مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
117مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
118مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
119مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
120مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
121مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
122مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
123مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
124مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
125مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
126مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
127مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
128مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
129مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
130مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
131مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
132زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
133زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
134زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
135زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
136زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
137زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
138زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
139زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
140زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
141زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
142زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
143زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
144زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
145زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
146زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
147زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
148زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
149زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
150زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
151زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
152زبان تخصصي : پنجشنبه19:00 تا 21:00
153مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
154مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
155مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
156مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
157مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
158مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
159مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
160مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
161مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
162مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
163مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
164مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
165مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
166مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
167مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
168مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
169مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
170مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
171مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
172مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
173مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
174مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
175مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
176مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
177مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
178مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
179مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
180مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
181مديريت منابع انساني پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
182مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
183مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
184مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
185مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
186مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
187مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
188مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
189مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
190مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
191مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
192مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
193مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
194مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
195مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
196مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
197مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
198مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
199مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
200مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
201مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
202مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
203مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
204مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
205مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
206مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
207مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
208مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
209مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
210مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
211مديريت منابع انساني پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
212حفاظت صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
213حفاظت صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
214حفاظت صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00