برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر جواد محرابي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
زبان تخصصي مديريت (2و1)
زبان تخصصي مديريت (2و1)
زبان تخصصي مديريت (3و4)
زبان تخصصي مديريت (3و4)
روابط‌ صنعتي‌
روابط‌ صنعتي‌
روابط‌ صنعتي‌
روابط‌ صنعتي‌
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
روابط‌ صنعتي‌
روابط‌ صنعتي‌
زبان تخصصي مديريت (2و1)
زبان تخصصي مديريت (3و4)
زبان تخصصي مديريت (3و4)
زبان تخصصي مديريت (3و4)
زبان تخصصي مديريت (2و1)
زبان تخصصي مديريت (2و1)
زبان تخصصي مديريت (2و1)
زبان تخصصي مديريت (3و4)
زبان تخصصي مديريت (3و4)
زبان تخصصي مديريت (3و4)
روابط‌ صنعتي‌
روابط‌ صنعتي‌
زبان تخصصي
زبان تخصصي مديريت (2و1)
روابط‌ صنعتي‌
روابط‌ صنعتي‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0زبان تخصصي مديريت (2و1) : دوشنبه08:00 تا 13:30
1زبان تخصصي مديريت (2و1) : دوشنبه08:00 تا 13:30
2زبان تخصصي مديريت (3و4) : سه شنبه15:00 تا 20:30
3زبان تخصصي مديريت (3و4) : سه شنبه15:00 تا 20:30
4روابط‌ صنعتي‌ : يكشنبه15:00 تا 19:00 و دوشنبه15:00 تا 19:00
5روابط‌ صنعتي‌ : يكشنبه15:00 تا 19:00 و دوشنبه15:00 تا 19:00
6زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
7زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
8زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
9زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
10زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
11زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
12زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
13زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
14زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
15زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
16زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
17زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
18زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
19زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
20زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
21زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
22زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
23زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
24روابط‌ صنعتي‌ : يكشنبه15:00 تا 19:00 و دوشنبه15:00 تا 19:00
25زبان تخصصي مديريت (2و1) : دوشنبه08:00 تا 13:30
26زبان تخصصي مديريت (3و4) : سه شنبه15:00 تا 20:30
27زبان تخصصي مديريت (3و4) : سه شنبه15:00 تا 20:30
28زبان تخصصي مديريت (3و4) : سه شنبه15:00 تا 20:30
29زبان تخصصي مديريت (2و1) : دوشنبه08:00 تا 13:30
30زبان تخصصي مديريت (2و1) : دوشنبه08:00 تا 13:30
31زبان تخصصي مديريت (2و1) : دوشنبه08:00 تا 13:30
32زبان تخصصي مديريت (3و4) : سه شنبه15:00 تا 20:30
33زبان تخصصي مديريت (3و4) : سه شنبه15:00 تا 20:30
34زبان تخصصي مديريت (3و4) : سه شنبه15:00 تا 20:30
35روابط‌ صنعتي‌ : يكشنبه15:00 تا 19:00 و دوشنبه15:00 تا 19:00
36زبان تخصصي : چهارشنبه15:00 تا 20:30
37زبان تخصصي مديريت (2و1) : دوشنبه08:00 تا 13:30
38روابط‌ صنعتي‌ : يكشنبه15:00 تا 19:00 و دوشنبه15:00 تا 19:00