برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر سيد علي حاج سيدتقيا
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها
آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها
تحليل سازه ها2
اندر کنش خاک و سازه
اندر کنش خاک و سازه
اندر کنش خاک و سازه
اندر کنش خاک و سازه
اندر کنش خاک و سازه
آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها
اندر کنش خاک و سازه
تعمير و تقويت سازه ها
تحليل سازه ها1
آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها
تعمير و تقويت سازه ها
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها2
تحليل سازه ها2
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها2
تحليل سازه ها2
تحليل سازه ها1
اندر کنش خاک و سازه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها : چهارشنبه15:00 تا 18:00
1تحليل سازه ها1 : يكشنبه15:00 تا 18:00
2تحليل سازه ها1 : يكشنبه15:00 تا 18:00
3تحليل سازه ها1 : يكشنبه15:00 تا 18:00
4آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها : چهارشنبه15:00 تا 18:00
5آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها : چهارشنبه15:00 تا 18:00
6تحليل سازه ها2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
7اندر کنش خاک و سازه : پنجشنبه18:00 تا 21:00
8اندر کنش خاک و سازه : پنجشنبه18:00 تا 21:00
9اندر کنش خاک و سازه : پنجشنبه18:00 تا 21:00
10اندر کنش خاک و سازه : پنجشنبه18:00 تا 21:00
11اندر کنش خاک و سازه : پنجشنبه18:00 تا 21:00
12آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها : چهارشنبه15:00 تا 18:00
13اندر کنش خاک و سازه : پنجشنبه18:00 تا 21:00
14تعمير و تقويت سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
15تحليل سازه ها1 : يكشنبه15:00 تا 18:00
16آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي سازه ها : چهارشنبه15:00 تا 18:00
17تعمير و تقويت سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
18تحليل سازه ها1 : يكشنبه15:00 تا 18:00
19تحليل سازه ها1 : يكشنبه15:00 تا 18:00
20تحليل سازه ها2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
21تحليل سازه ها2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
22تحليل سازه ها1 : يكشنبه15:00 تا 18:00
23تحليل سازه ها2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
24تحليل سازه ها2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
25تحليل سازه ها1 : يكشنبه15:00 تا 18:00
26اندر کنش خاک و سازه : پنجشنبه18:00 تا 21:00