برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر سيد علي حاج سيدتقيا
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
تحليل سازه ها1
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تحليل سازه ها1 : سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00
1تحليل سازه ها1 : سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00
2تحليل سازه ها1 : سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00
3تحليل سازه ها1 : سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00
4تحليل سازه ها1 : سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00
5تحليل سازه ها1 : سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00
6تحليل سازه ها1 : سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه14:00 تا 18:00