برنامه کلاسی ترم 992          آقاي مهندس محمود نقي زاده
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مباني نظري معماري مخصوص دانشجويان ترم هفتم
طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مباني نظري معماري مخصوص دانشجويان ترم هفتم : دوشنبه13:00 تا 16:00
1طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم : يكشنبه08:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 19:00
2طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم : يكشنبه08:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 19:00
3طراحي معماري (5) مخصوص دانشجويان ترم چهارم : يكشنبه08:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 19:00