برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مجتبي رضازاده اردبيلي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آشنائي با معماري اسلامي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم
آشنائي با معماري اسلامي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم
مباحث منتخب در معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر 97)
مباحث منتخب در معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر 97)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آشنائي با معماري اسلامي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم : چهارشنبه13:00 تا 15:00
1آشنائي با معماري اسلامي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم : چهارشنبه13:00 تا 15:00
2مباحث منتخب در معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر 97) : چهارشنبه15:00 تا 18:00
3مباحث منتخب در معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر 97) : چهارشنبه08:00 تا 11:00