برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر محمد رضا نصيري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
1مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
2مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
3مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
4مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
5مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
6مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
7مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
8مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
9مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
10مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
11مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
12الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00
13الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00
14الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00
15الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00
16الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00
17الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00
18الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00
19الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00
20الكترونيك صنعتي : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00