برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر محمد رضا نصيري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ماشينهاي الكتريكي 1 موازي 150
ماشينهاي الكتريكي 1 موازي 150
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد
آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106
آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106
آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106
آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106
آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106
آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106
آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106
آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1
الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ماشينهاي الكتريكي 1 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
1ماشينهاي الكتريكي 1 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
2مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
3مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
4مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
5مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
6مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
7مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
8مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
9مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
10مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
11مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
12مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
13مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه15:00 تا 18:00
14الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
15الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
16الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
17الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
18الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
19الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
20الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
21الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
22الكترونيك صنعتي تشکيل کلاس و امتحان در دانشکده صنايع مي باشد : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
23آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106 : دوشنبه18:00 تا 21:00
24آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106 : دوشنبه18:00 تا 21:00
25آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106 : دوشنبه18:00 تا 21:00
26آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106 : دوشنبه18:00 تا 21:00
27آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106 : دوشنبه18:00 تا 21:00
28آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106 : دوشنبه18:00 تا 21:00
29آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106 : دوشنبه18:00 تا 21:00
30آزمايشگاه تكنيك پالس مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس106 : دوشنبه18:00 تا 21:00
31آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
32آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
33آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
34آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
35آزمايشگاه الكترونيك صنعتي مکان تشکيل:دانشکده عمران ط همکف ضلع غربي کلاس101/1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
36الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه15:00 تا 18:00
37الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه15:00 تا 18:00
38الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه15:00 تا 18:00
39الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه15:00 تا 18:00
40الكترونيك 1 موازي 150 -امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه15:00 تا 18:00
41مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
42مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
43مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
44مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
45مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
46مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
47مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
48مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
49مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
50مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
51مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00
52مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه15:00 تا 18:00