برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر محمد رضا نصيري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تكنيك‌ پالس‌
تكنيك‌ پالس‌
تكنيك‌ پالس‌
تكنيك‌ پالس‌
تكنيك‌ پالس‌
تكنيك‌ پالس‌
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
الكترونيك صنعتي
ماشينهاي الكتريكي 1 موازي 150
ماشينهاي الكتريكي 1 موازي 150
الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه الكترونيك صنعتي
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
آزمايشگاه تكنيك پالس
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تكنيك‌ پالس‌ : سه شنبه08:00 تا 11:00
1تكنيك‌ پالس‌ : سه شنبه08:00 تا 11:00
2تكنيك‌ پالس‌ : سه شنبه08:00 تا 11:00
3تكنيك‌ پالس‌ : سه شنبه08:00 تا 11:00
4تكنيك‌ پالس‌ : سه شنبه08:00 تا 11:00
5تكنيك‌ پالس‌ : سه شنبه08:00 تا 11:00
6الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
7الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
8الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
9الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
10الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
11الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
12الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
13الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
14الكترونيك صنعتي : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
15ماشينهاي الكتريكي 1 موازي 150 : سه شنبه15:00 تا 18:00
16ماشينهاي الكتريكي 1 موازي 150 : سه شنبه15:00 تا 18:00
17الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه08:00 تا 11:00
18الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه08:00 تا 11:00
19الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه08:00 تا 11:00
20الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه08:00 تا 11:00
21الكترونيك 1 موازي 150- امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : پنجشنبه08:00 تا 11:00
22آزمايشگاه الكترونيك صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
23آزمايشگاه الكترونيك صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
24آزمايشگاه الكترونيك صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
25آزمايشگاه الكترونيك صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
26آزمايشگاه الكترونيك صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
27آزمايشگاه تكنيك پالس : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
28آزمايشگاه تكنيك پالس : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
29آزمايشگاه تكنيك پالس : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
30آزمايشگاه تكنيك پالس : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
31آزمايشگاه تكنيك پالس : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
32مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
33مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
34مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
35مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
36مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
37مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
38مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
39مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
40مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
41مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
42مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
43مدارهاي الكتريكي1 امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00