برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر امير محمدزاده
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
مديريت مالي (1)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
1مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
2مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
3مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
4مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
5مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
6مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
7مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
8مديريت مالي (1) : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00