برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر امير محمدزاده
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت مالي
سمينار تخصصي
مديريت مالي
مديريت مالي
مديريت مالي
مديريت مالي
بودجه در سازمان هاي دولتي
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مالي (1)
مالي (1)
مالي (1)
مالي (1)
مالي (1)
مالي (1)
مالي (1)
مالي (1)
مالي (1)
مالي (1)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت مالي (2)
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت مالي : جمعه08:00 تا 10:00
1سمينار تخصصي : جمعه10:00 تا 12:00
2مديريت مالي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
3مديريت مالي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
4مديريت مالي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
5مديريت مالي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
6بودجه در سازمان هاي دولتي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
7مديريت مالي (2) : چهارشنبه13:00 تا 16:00
8مديريت مالي (2) : چهارشنبه13:00 تا 16:00
9مديريت مالي (2) : چهارشنبه13:00 تا 16:00
10مديريت مالي (2) : چهارشنبه13:00 تا 16:00
11مديريت مالي (2) : چهارشنبه13:00 تا 16:00
12مالي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
13مالي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
14مالي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
15مالي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
16مالي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
17مالي (1) : چهارشنبه16:00 تا 19:00
18مالي (1) : چهارشنبه16:00 تا 19:00
19مالي (1) : چهارشنبه16:00 تا 19:00
20مالي (1) : چهارشنبه16:00 تا 19:00
21مالي (1) : چهارشنبه16:00 تا 19:00
22مديريت مالي (2) : دوشنبه08:00 تا 11:00
23مديريت مالي (2) : دوشنبه08:00 تا 11:00
24مديريت مالي (2) : دوشنبه08:00 تا 11:00
25مديريت مالي (2) : دوشنبه08:00 تا 11:00
26مديريت مالي (2) : دوشنبه08:00 تا 11:00
27مديريت مالي (2) : دوشنبه08:00 تا 11:00
28مديريت مالي (2) : دوشنبه15:00 تا 18:00
29مديريت مالي (2) : دوشنبه15:00 تا 18:00
30مديريت مالي (2) : دوشنبه15:00 تا 18:00
31مديريت مالي (2) : دوشنبه15:00 تا 18:00
32مديريت مالي (2) : دوشنبه15:00 تا 18:00
33مديريت مالي (2) : دوشنبه15:00 تا 18:00
34مديريت سرمايه گذاري پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00