برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر ابوالفضل طرقي حقيقت
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته
سيستمهاي عامل پيشرفته (جبراني) ورودي98
سيستمهاي عامل پيشرفته (جبراني) ورودي98
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
سيستمهاي ‌عامل ‌1
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
1سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
2سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
3سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
4سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
5سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
6سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
7سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
8سيستمهاي عامل پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
9سيستمهاي عامل پيشرفته (جبراني) ورودي98 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
10سيستمهاي عامل پيشرفته (جبراني) ورودي98 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
11سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
12سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
13سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
14سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
15سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
16سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
17سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
18سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
19سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
20سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
21سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
22سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
23سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
24سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
25سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
26سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
27سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
28سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
29سيستمهاي ‌عامل ‌1 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00