برنامه کلاسی ترم 981          آقاي مهندس علي ارباب
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
طراحي فني مخصوص دانشجويان ترم هشتم
طراحي فني مخصوص دانشجويان ترم هشتم
طراحي فني مخصوص دانشجويان ترم هشتم
طراحي معماري (4) مخصوص دانشجويان ترم سوم
طراحي معماري (4) مخصوص دانشجويان ترم سوم
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0طراحي فني مخصوص دانشجويان ترم هشتم : يكشنبه13:00 تا 20:00
1طراحي فني مخصوص دانشجويان ترم هشتم : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 16:00
2طراحي معماري (4) مخصوص دانشجويان ترم سوم : سه شنبه08:00 تا 12:00 و سه شنبه13:00 تا 19:00