برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر نويد سعيدي‌رضواني‌
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
شناخت و طراحي معماري روستا مخصوص دانشجويان ترم دوم
شناخت و طراحي معماري روستا مخصوص دانشجويان ترم دوم
روستا 1 مخصوص دانشجويان ترم پنجم
روستا 1 مخصوص دانشجويان ترم پنجم
شناخت و طراحي معماري روستا مخصوص دانشجويان ترم دوم
روش هاي برنامه ريزي شهري مخصوص دانشجويان ترم اول( ورودي مهر98)
شناخت و طراحي معماري روستا مخصوص دانشجويان ترم دوم
مباني طراحي شبکه حمل و نقل شهري مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96)
چالش هاي شهرسازي در ايران مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0شناخت و طراحي معماري روستا مخصوص دانشجويان ترم دوم : دوشنبه08:00 تا 12:00
1شناخت و طراحي معماري روستا مخصوص دانشجويان ترم دوم : دوشنبه13:00 تا 17:00
2روستا 1 مخصوص دانشجويان ترم پنجم : چهارشنبه08:00 تا 12:00 و چهارشنبه13:00 تا 16:00
3شناخت و طراحي معماري روستا مخصوص دانشجويان ترم دوم : دوشنبه08:00 تا 12:00
4روش هاي برنامه ريزي شهري مخصوص دانشجويان ترم اول( ورودي مهر98) : پنجشنبه13:00 تا 15:00
5شناخت و طراحي معماري روستا مخصوص دانشجويان ترم دوم : دوشنبه13:00 تا 17:00
6مباني طراحي شبکه حمل و نقل شهري مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96) : پنجشنبه08:00 تا 10:00
7چالش هاي شهرسازي در ايران مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر97) : پنجشنبه10:00 تا 12:00