برنامه کلاسی ترم 981          آقاي علي رشيد شمخال
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اصول بيمه
بانكداري خارجي (2)
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
اصول بانكداري
بانكداري خارجي (1)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اصول بيمه : دوشنبه13:00 تا 16:00
1بانكداري خارجي (2) : دوشنبه16:00 تا 19:00
2ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : يكشنبه13:00 تا 16:00
3ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : يكشنبه13:00 تا 16:00
4ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : يكشنبه13:00 تا 16:00
5ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : يكشنبه13:00 تا 16:00
6ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : يكشنبه13:00 تا 16:00
7اصول بانكداري : يكشنبه16:00 تا 19:00
8بانكداري خارجي (1) : دوشنبه10:00 تا 12:00