برنامه کلاسی ترم 982          آقاي علي رشيد شمخال
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بيمه اموال (1)
بيمه اموال (1)
بيمه هاي اموال (2) بيمه دريايي
سازمانهاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي موازي با بانکي
بانكداري خارجي (1)
بانكداري خارجي (2)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بيمه اموال (1) : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
1بيمه هاي اموال (2) بيمه دريايي : يكشنبه15:00 تا 17:00
2سازمانهاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي موازي با بانکي : دوشنبه13:00 تا 16:00
3بانكداري خارجي (1) : دوشنبه16:00 تا 18:00
4بانكداري خارجي (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00