برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر اعظم عبداله پور
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
واليبال 2 (خواهران) خواهران
واليبال 2 (خواهران) خواهران
واليبال 2 (خواهران) خواهران
واليبال 2 (خواهران) خواهران
واليبال 2 (خواهران) خواهران
واليبال 2 (خواهران) خواهران
ايمني و بهداشت فردي در ورزش
آمادگي جسماني (1) خواهران
آمادگي جسماني (1) خواهران
آمادگي جسماني (1) خواهران
آمادگي جسماني (1) خواهران
آمادگي جسماني (1) خواهران
آمادگي جسماني (1) خواهران
واليبال تخصصي خواهران
واليبال تخصصي خواهران
واليبال تخصصي خواهران
آناتومي و فيزيولوژي انساني 3
واليبال خواهران
واليبال خواهران
واليبال خواهران
واليبال خواهران
آناتومي انساني جبراني
آناتومي انساني جبراني
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0واليبال 2 (خواهران) خواهران : سه شنبه08:00 تا 09:30 و چهارشنبه08:00 تا 09:30
1واليبال 2 (خواهران) خواهران : سه شنبه08:00 تا 09:30 و چهارشنبه08:00 تا 09:30
2واليبال 2 (خواهران) خواهران : سه شنبه08:00 تا 09:30 و چهارشنبه08:00 تا 09:30
3ايمني و بهداشت فردي در ورزش : يكشنبه08:00 تا 10:00
4آمادگي جسماني (1) خواهران : سه شنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه11:00 تا 12:30
5آمادگي جسماني (1) خواهران : سه شنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه11:00 تا 12:30
6آمادگي جسماني (1) خواهران : سه شنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه11:00 تا 12:30
7واليبال تخصصي خواهران : دوشنبه11:00 تا 14:00
8واليبال تخصصي خواهران : دوشنبه11:00 تا 14:00
9واليبال تخصصي خواهران : دوشنبه11:00 تا 14:00
10آناتومي و فيزيولوژي انساني 3 : دوشنبه08:00 تا 11:00
11واليبال خواهران : سه شنبه09:30 تا 11:00 و چهارشنبه09:30 تا 11:00
12واليبال خواهران : سه شنبه09:30 تا 11:00 و چهارشنبه09:30 تا 11:00
13آناتومي انساني جبراني : يكشنبه10:00 تا 12:00
14آناتومي انساني جبراني : يكشنبه10:00 تا 12:00