برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر اعظم عبداله پور
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آمادگي جسماني (2) خواهران
آمادگي جسماني (2) خواهران
آناتومي انسان
آناتومي انسان
فيزيولوژي ورزشي (2)
واليبال 2 (خواهران) خواهران
آناتومي
آناتومي
آناتومي
آناتومي
فيزيولوژي ورزشي
فيزيولوژي ورزشي
آناتومي انساني
آناتومي انساني
فيزيولوژي انساني
فيزيولوژي انساني
واليبال خواهران
واليبال خواهران
واليبال خواهران
واليبال خواهران
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آمادگي جسماني (2) خواهران : دوشنبه11:30 تا 13:30 و دوشنبه14:00 تا 16:00
1 آناتومي انسان : دوشنبه08:00 تا 10:00
2 آناتومي انسان : دوشنبه08:00 تا 10:00
3فيزيولوژي ورزشي (2) : يكشنبه14:00 تا 16:00
4واليبال 2 (خواهران) خواهران : سه شنبه16:00 تا 20:00
5آناتومي : يكشنبه11:00 تا 13:00
6آناتومي : يكشنبه11:00 تا 13:00
7آناتومي : يكشنبه11:00 تا 13:00
8آناتومي : يكشنبه11:00 تا 13:00
9فيزيولوژي ورزشي : يكشنبه16:00 تا 18:00
10فيزيولوژي ورزشي : يكشنبه16:00 تا 18:00
11آناتومي انساني : دوشنبه16:00 تا 18:00
12آناتومي انساني : دوشنبه16:00 تا 18:00
13فيزيولوژي انساني : سه شنبه08:00 تا 10:00
14فيزيولوژي انساني : سه شنبه08:00 تا 10:00
15واليبال خواهران : سه شنبه11:30 تا 13:30 و سه شنبه14:00 تا 16:00
16واليبال خواهران : سه شنبه11:30 تا 13:30 و سه شنبه14:00 تا 16:00