برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر فريبا مصلحي راد
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
فيزيك1 (حرارت و مکانيک) وروديهاي 99
فيزيك1 (حرارت و مکانيک) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99
فيزيك 1 وروديهاي 99
فيزيك عمومي وروديهاي 99
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0فيزيك1 (حرارت و مکانيک) وروديهاي 99 : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
1فيزيك عمومي (1) وروديهاي 99 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
2فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
3فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
4فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
5فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
6فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
7فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
8فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
9فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
10فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
11فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
12فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
13فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
14فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
15فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
16فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
17فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
18فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
19فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
20فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
21فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
22فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
23فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
24فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
25فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
26فيزيك عمومي (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
27فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
28فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
29فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
30فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
31فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
32فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
33فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
34فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
35فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
36فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
37فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
38فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
39فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
40فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
41فيزيك پيش دانشگاهي ورودي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
42فيزيك 1 وروديهاي 99 : دوشنبه08:00 تا 11:00
43فيزيك عمومي وروديهاي 99 : سه شنبه15:00 تا 17:00