برنامه کلاسی ترم 992          آقاي مهندس جعفر قراخاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مباني نقشه برداري
عمليات مباني نقشه برداري
نقشه برداري
ژئودزي ماهواره اي
نقشه برداري
نقشه برداري
نقشه برداري
نقشه برداري
نقشه برداري
نقشه برداري
نقشه برداري
نقشه برداري
تئوري برآورد
تئوري برآورد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مباني نقشه برداري : يكشنبه08:00 تا 11:00
1عمليات مباني نقشه برداري : يكشنبه11:00 تا 14:00
2نقشه برداري : يكشنبه14:00 تا 18:00
3ژئودزي ماهواره اي : دوشنبه08:00 تا 10:00
4نقشه برداري : دوشنبه14:00 تا 18:00
5نقشه برداري : سه شنبه08:00 تا 12:00
6نقشه برداري : يكشنبه14:00 تا 18:00
7نقشه برداري : دوشنبه14:00 تا 18:00
8نقشه برداري : سه شنبه08:00 تا 12:00
9نقشه برداري : يكشنبه14:00 تا 18:00
10نقشه برداري : دوشنبه14:00 تا 18:00
11نقشه برداري : سه شنبه08:00 تا 12:00
12تئوري برآورد : سه شنبه15:00 تا 18:00
13تئوري برآورد : سه شنبه15:00 تا 18:00