برنامه کلاسی ترم 992          خانم مهندس سميه کلهر
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
برنامه سازي پيشرفته ورودي جديد- آموزشيار
كارگاه كامپيوتر ورودي جديد- آموزشيار
كارگاه كامپيوتر ورودي جديد- آموزشيار
برنامه سازي پيشرفته ورودي جديد- آموزشيار
كارگاه كامپيوتر ورودي جديد- آموزشيار
كارگاه كامپيوتر ورودي جديد- آموزشيار
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
ساختمان داده ها
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0برنامه سازي پيشرفته ورودي جديد- آموزشيار : يكشنبه08:00 تا 11:00
1كارگاه كامپيوتر ورودي جديد- آموزشيار : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
2برنامه سازي پيشرفته ورودي جديد- آموزشيار : دوشنبه08:00 تا 11:00
3كارگاه كامپيوتر ورودي جديد- آموزشيار : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
4ساختمان داده ها : چهارشنبه08:00 تا 10:00 و چهارشنبه10:00 تا 13:00
5ساختمان داده ها : چهارشنبه08:00 تا 10:00 و چهارشنبه10:00 تا 13:00
6ساختمان داده ها : چهارشنبه08:00 تا 10:00 و چهارشنبه10:00 تا 13:00
7ساختمان داده ها : چهارشنبه08:00 تا 10:00 و چهارشنبه10:00 تا 13:00
8مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
9مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
10مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
11مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
12مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
13مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
14مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : چهارشنبه13:00 تا 15:00