برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر حبيب رضا غلامي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اصول مديريت وتئوري سازمان گذراندن حداقل 50 واحد الزامي است
اصول مديريت وتئوري سازمان گذراندن حداقل 50 واحد الزامي است
اصول مديريت وتئوري سازمان گذراندن حداقل 50 واحد الزامي است
اصول‌سرپرستي‌
اصول‌سرپرستي‌
اصول‌سرپرستي‌
اصول‌سرپرستي‌
كارآفريني و پروژه
كارآفريني و پروژه
كارآفريني و پروژه
كارآفريني و پروژه
كارآفريني و پروژه
كارآفريني و پروژه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اصول مديريت وتئوري سازمان گذراندن حداقل 50 واحد الزامي است : سه شنبه08:00 تا 10:00
1اصول مديريت وتئوري سازمان گذراندن حداقل 50 واحد الزامي است : سه شنبه08:00 تا 10:00
2اصول مديريت وتئوري سازمان گذراندن حداقل 50 واحد الزامي است : سه شنبه08:00 تا 10:00
3اصول‌سرپرستي‌ : سه شنبه11:00 تا 13:00
4اصول‌سرپرستي‌ : سه شنبه11:00 تا 13:00
5اصول‌سرپرستي‌ : سه شنبه11:00 تا 13:00
6اصول‌سرپرستي‌ : سه شنبه11:00 تا 13:00
7كارآفريني و پروژه : سه شنبه14:00 تا 18:00
8كارآفريني و پروژه : سه شنبه14:00 تا 18:00
9كارآفريني و پروژه : سه شنبه14:00 تا 18:00
10كارآفريني و پروژه : چهارشنبه14:00 تا 18:00
11كارآفريني و پروژه : چهارشنبه14:00 تا 18:00
12كارآفريني و پروژه : چهارشنبه14:00 تا 18:00