برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر علي مطيع نصرآبادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بررسي آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي پزشکي موازي دکتري 107
بررسي آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي پزشکي موازي دکتري 107
اسلوب شناسي سيستم ها و سيبرنتيک کاربردي موازي ارشد 131
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بررسي آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي پزشکي موازي دکتري 107 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
1بررسي آشوب و کاربردهاي آن در مهندسي پزشکي موازي دکتري 107 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
2اسلوب شناسي سيستم ها و سيبرنتيک کاربردي موازي ارشد 131 : سه شنبه15:00 تا 18:00