برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر بهروز شاهرخ زاده
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي پيشرفته 3 واحدي
آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي پيشرفته 3 واحدي
آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي پيشرفته 3 واحدي
معماري سازماني فا
معماري سازماني فا
مديريت زنجيره عرضه (SCM)
مديريت زنجيره عرضه (SCM)
برنامه سازي پيشرفته الزاماً همراه با کارگاه کامپيوتر استاد مربوطه اخذ شود.
كارگاه كامپيوتر الزاماً همراه با برنامه سازي پيشرفته استاد مربوطه اخذ شود.
كارگاه كامپيوتر الزاماً همراه با برنامه سازي پيشرفته استاد مربوطه اخذ شود.
مباحث ويژه 1 فقط ورودي98 - الزاماً همراه با مباني کامپيوتر استاد مربوطه اخذ شود.
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ فقط ورودي98- الزاماً همراه با مباحث ويژه استاد مربوطه اخذ شود.
كاربرد كامپيوتر در حسابداري (2)
كاربرد كامپيوتر در حسابداري (2)
كاربرد كامپيوتر در حسابداري (2)
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي پيشرفته 3 واحدي : جمعه10:00 تا 13:00
1آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي پيشرفته 3 واحدي : جمعه10:00 تا 13:00
2آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي پيشرفته 3 واحدي : جمعه10:00 تا 13:00
3معماري سازماني فا : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
4مديريت زنجيره عرضه (SCM) : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
5برنامه سازي پيشرفته الزاماً همراه با کارگاه کامپيوتر استاد مربوطه اخذ شود. : چهارشنبه08:00 تا 11:00
6كارگاه كامپيوتر الزاماً همراه با برنامه سازي پيشرفته استاد مربوطه اخذ شود. : چهارشنبه15:00 تا 18:00
7كارگاه كامپيوتر الزاماً همراه با برنامه سازي پيشرفته استاد مربوطه اخذ شود. : چهارشنبه15:00 تا 18:00
8مباحث ويژه 1 فقط ورودي98 - الزاماً همراه با مباني کامپيوتر استاد مربوطه اخذ شود. : سه شنبه16:00 تا 19:00
9مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ فقط ورودي98- الزاماً همراه با مباحث ويژه استاد مربوطه اخذ شود. : سه شنبه13:00 تا 16:00
10كاربرد كامپيوتر در حسابداري (2) : سه شنبه08:00 تا 12:00
11كاربرد كامپيوتر در حسابداري (2) : سه شنبه08:00 تا 12:00
12كاربرد كامپيوتر در حسابداري (2) : سه شنبه08:00 تا 12:00
13مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
14مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
15مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
16مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
17مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
18مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
19مباني كامپيوتر و برنامه نويسي : پنجشنبه08:00 تا 10:00