برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر ناصر شمس کيا
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
زمين شناسي مهندسي
زمين شناسي مهندسي
اصول مهندسي سد
اصول مهندسي سد
بناهاي آبي
بناهاي آبي
آب هاي زيرزميني
آب هاي زيرزميني
هيدرولوژي‌مهندسي‌
هيدرولوژي‌مهندسي‌
مهندسي محيط زيست
مهندسي محيط زيست
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
زمين شناسي مهندسي
آب هاي زيرزميني
هيدرولوژي‌مهندسي‌
مهندسي محيط زيست
مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست
مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
سمينار و روش تحقيق
زمين شناسي مهندسي
اصول مهندسي سد
بناهاي آبي
آب هاي زيرزميني
هيدرولوژي‌مهندسي‌
مهندسي محيط زيست
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0زمين شناسي مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
1زمين شناسي مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
2اصول مهندسي سد : سه شنبه08:00 تا 10:00
3اصول مهندسي سد : سه شنبه08:00 تا 10:00
4بناهاي آبي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
5بناهاي آبي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
6آب هاي زيرزميني : يكشنبه08:00 تا 11:00
7آب هاي زيرزميني : يكشنبه08:00 تا 11:00
8هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه11:00 تا 13:00
9هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه11:00 تا 13:00
10مهندسي محيط زيست : يكشنبه15:00 تا 17:00
11مهندسي محيط زيست : يكشنبه15:00 تا 17:00
12سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
13سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
14زمين شناسي مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
15آب هاي زيرزميني : يكشنبه08:00 تا 11:00
16هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه11:00 تا 13:00
17مهندسي محيط زيست : يكشنبه15:00 تا 17:00
18مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست : چهارشنبه15:00 تا 18:00
19مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست : چهارشنبه15:00 تا 18:00
20سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
21سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
22سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
23سمينار و روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
24زمين شناسي مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
25اصول مهندسي سد : سه شنبه08:00 تا 10:00
26بناهاي آبي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
27آب هاي زيرزميني : يكشنبه08:00 تا 11:00
28هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه11:00 تا 13:00
29مهندسي محيط زيست : يكشنبه15:00 تا 17:00