برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر ناصر شمس کيا
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت خطر پروژه
مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست
مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست
مهندسي محيط زيست
مهندسي محيط زيست
مديريت خطر پروژه
هيدرولوژي‌مهندسي‌
آب هاي زيرزميني
آب هاي زيرزميني
بناهاي آبي
بناهاي آبي
بناهاي آبي
هيدرولوژي‌مهندسي‌
هيدرولوژي‌مهندسي‌
هيدرولوژي‌مهندسي‌
هيدرولوژي‌مهندسي‌
هيدرولوژي‌مهندسي‌
هيدرولوژي‌مهندسي‌
آب هاي زيرزميني
آب هاي زيرزميني
آب هاي زيرزميني
آب هاي زيرزميني
آب هاي زيرزميني
آب هاي زيرزميني
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت خطر پروژه : چهارشنبه08:00 تا 11:00
1مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست : پنجشنبه08:00 تا 11:00
2مديريت ايمني و بهداشت و محيط زيست : پنجشنبه08:00 تا 11:00
3مهندسي محيط زيست : چهارشنبه15:00 تا 17:00
4مهندسي محيط زيست : چهارشنبه15:00 تا 17:00
5مديريت خطر پروژه : چهارشنبه08:00 تا 11:00
6هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
7آب هاي زيرزميني : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
8بناهاي آبي : يكشنبه15:00 تا 18:00
9بناهاي آبي : يكشنبه15:00 تا 18:00
10بناهاي آبي : يكشنبه15:00 تا 18:00
11هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
12هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
13هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
14هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
15هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
16هيدرولوژي‌مهندسي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
17آب هاي زيرزميني : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
18آب هاي زيرزميني : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
19آب هاي زيرزميني : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00