برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر منوچهر اميدواري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ايمني و بهداشت صنعتي
مهندسي‌فاكتورهاي‌انساني‌
مهندسي محيط زيست پيشرفته
آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني
آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني
مديريت بحران هاي صنعتي
مديريت بحران هاي صنعتي
مهندسي محيط زيست پيشرفته
آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني
آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ايمني و بهداشت صنعتي : سه شنبه08:00 تا 10:00
1مهندسي‌فاكتورهاي‌انساني‌ : چهارشنبه08:00 تا 11:00
2مهندسي محيط زيست پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
3آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
4مديريت بحران هاي صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
5مديريت بحران هاي صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
6مهندسي محيط زيست پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 11:00
7آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00