برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر منوچهر اميدواري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني
آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني
مهندسي جامع ايمني
مهندسي بهداشت حرفه اي
مهندسي‌فاكتورهاي‌انساني‌
مهندسي‌فاكتورهاي‌انساني‌
مهندسي بهداشت حرفه اي
مهندسي جامع ايمني
آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني
آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
1مهندسي جامع ايمني : پنجشنبه08:00 تا 11:00
2مهندسي بهداشت حرفه اي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
3مهندسي‌فاكتورهاي‌انساني‌ : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
4مهندسي بهداشت حرفه اي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
5مهندسي جامع ايمني : پنجشنبه08:00 تا 11:00
6آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00