برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر عليرضا ايرج پور
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
روش‌ تحقيق‌
مديريت زنجيره تامين بين المللي و واردات
مديريت زنجيره تامين بين المللي و واردات
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان موازي دارد
بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان موازي دارد
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت
روش شناسي علم مديريت
روش شناسي علم مديريت
روش شناسي علم مديريت
روش شناسي علم مديريت
روش شناسي علم مديريت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي : دوشنبه08:00 تا 10:00
1اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي : دوشنبه08:00 تا 10:00
2اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي : دوشنبه08:00 تا 10:00
3اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي : دوشنبه14:00 تا 16:00
4اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي : دوشنبه14:00 تا 16:00
5اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي : دوشنبه14:00 تا 16:00
6روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
7روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
8روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
9روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
10روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
11روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
12روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
13روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
14روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه10:00 تا 13:00
15روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
16روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
17روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
18روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
19روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
20روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
21روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
22روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
23روش‌ تحقيق‌ : دوشنبه16:00 تا 19:00
24مديريت زنجيره تامين بين المللي و واردات : جمعه15:00 تا 17:00
25مديريت زنجيره تامين بين المللي و واردات : جمعه15:00 تا 17:00
26بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان موازي دارد : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
27فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت : پنجشنبه10:00 تا 12:00
28فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت : پنجشنبه10:00 تا 12:00
29فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت : پنجشنبه10:00 تا 12:00
30فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت : پنجشنبه10:00 تا 12:00
31فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت : پنجشنبه10:00 تا 12:00
32روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه14:30 تا 16:30
33روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه14:30 تا 16:30
34روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه14:30 تا 16:30
35روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه14:30 تا 16:30
36روش شناسي علم مديريت : پنجشنبه14:30 تا 16:30