برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر مريم معيني فر
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
کارگاه شهرسازي (1) مخصوص دانشجويان ورودي مهر 98( ترم چهارم)
بوم شناسي و برنامه ريزي و طراحي محيطي مخصوص دانشجويان ورودي مهر 98 ( ترم چهارم)
برنامه ريزي منطقه اي مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0کارگاه شهرسازي (1) مخصوص دانشجويان ورودي مهر 98( ترم چهارم) : چهارشنبه10:00 تا 19:00
1بوم شناسي و برنامه ريزي و طراحي محيطي مخصوص دانشجويان ورودي مهر 98 ( ترم چهارم) : دوشنبه13:00 تا 15:00
2برنامه ريزي منطقه اي مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم) : دوشنبه08:00 تا 10:00