برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر عبدالرضا ميري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
مديريت‌ رفتار سازماني‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه15:00 تا 18:00
1مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه15:00 تا 18:00
2مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه15:00 تا 18:00
3مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه15:00 تا 18:00
4مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه15:00 تا 18:00
5مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه15:00 تا 18:00
6مباني‌ سازمان‌ و مديريت‌ : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه15:00 تا 18:00
7مديريت‌ رفتار سازماني‌ : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
8مديريت‌ رفتار سازماني‌ : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
9مديريت‌ رفتار سازماني‌ : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
10مديريت‌ رفتار سازماني‌ : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
11مديريت‌ رفتار سازماني‌ : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
12مديريت‌ رفتار سازماني‌ : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00
13مديريت‌ رفتار سازماني‌ : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه15:00 تا 18:00